ޚަބަރު
ސްރީލަންކާ އަންހެނެއް އެއްމާބަނޑު 6 ކުދިން ވިހައިފި

ސްރީލަންކާގެ މާބަނޑު އަންހެނެއް އެއްމާބަނޑު 6 ކުދިން ވިހައިފިއެވެ.

ސްރީލަންކާއަށް ނިސްބަތްވާ މާބަނޑު އަންހެނަކު އެއްމާބަނޑު 6 ކުދިން (03 ފިރިހެން ކުދިންނާއި 03 އަންހެން ކުދިން) ސްރީލަންކާގެ ވެރިރަށް ކޮލަމްބޯގެ އަމިއްލަ ޕްރައިވެޓް ހޮސްޕިޓަލަކަށް މިއަދު ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި ވިހައިފިއެވެ.

ހޮސްޕިޓަލާއި ހަވާލާދީ މީޑިޔާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، 6 ކުދިންނާއި، މައިމީހާ ތިބީ ގަދަވެ ސަލާމަތުންނެވެ. ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން، މިފަދަގޮތަކަށް އެއްމާބަނޑު 6 ކުދިން ސްރީލަންކާގައި އުފަންވީ މިއީ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ސްރީލަންކާ އަންހެނެއް އެއްމާބަނޑު 6 ކުދިން ވިހައިފި

ސްރީލަންކާގެ މާބަނޑު އަންހެނެއް އެއްމާބަނޑު 6 ކުދިން ވިހައިފިއެވެ.

ސްރީލަންކާއަށް ނިސްބަތްވާ މާބަނޑު އަންހެނަކު އެއްމާބަނޑު 6 ކުދިން (03 ފިރިހެން ކުދިންނާއި 03 އަންހެން ކުދިން) ސްރީލަންކާގެ ވެރިރަށް ކޮލަމްބޯގެ އަމިއްލަ ޕްރައިވެޓް ހޮސްޕިޓަލަކަށް މިއަދު ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި ވިހައިފިއެވެ.

ހޮސްޕިޓަލާއި ހަވާލާދީ މީޑިޔާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، 6 ކުދިންނާއި، މައިމީހާ ތިބީ ގަދަވެ ސަލާމަތުންނެވެ. ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން، މިފަދަގޮތަކަށް އެއްމާބަނޑު 6 ކުދިން ސްރީލަންކާގައި އުފަންވީ މިއީ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!