ޚަބަރު
އަންހެން ކުއްޖަކު ރަހީނުކުރި މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެ

އަންހެން ކުއްޖަކު ރަހީނުކުރުމަށްފަހު އަނިޔާކުރި މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެއެވެ.

މައުލުމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އެކުއްޖާ ރަހީނުކޮށްފައިވަނީ ހުޅުމާލޭގެ ގެއެއްގެ ތެރެއިން ކަމަށާއި ރަހީނު ކުރުމަށްފަހު މާލެ ގެންގޮސް ގެއެއްގެ ތެރޭގައި އެކުއްޖާއަށް ބިރުދައްކައި އަނިޔާކޮށްފައިވެއެވެ.

އާއިލާއާއި ރައްޓެހިން ވެގެން ކުރި މަސައްކަތުން އެކުއްޖާ މިހާރު ހޯދާފައިވާ ކަމަށްވެސް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން އަދި މިހާތަނަށް ފުލުހުންގެ ބަހެއް ލިބޭގޮތެއް ވަނީ ނުވެފައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
އަންހެން ކުއްޖަކު ރަހީނުކުރި މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެ

އަންހެން ކުއްޖަކު ރަހީނުކުރުމަށްފަހު އަނިޔާކުރި މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެއެވެ.

މައުލުމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އެކުއްޖާ ރަހީނުކޮށްފައިވަނީ ހުޅުމާލޭގެ ގެއެއްގެ ތެރެއިން ކަމަށާއި ރަހީނު ކުރުމަށްފަހު މާލެ ގެންގޮސް ގެއެއްގެ ތެރޭގައި އެކުއްޖާއަށް ބިރުދައްކައި އަނިޔާކޮށްފައިވެއެވެ.

އާއިލާއާއި ރައްޓެހިން ވެގެން ކުރި މަސައްކަތުން އެކުއްޖާ މިހާރު ހޯދާފައިވާ ކަމަށްވެސް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން އަދި މިހާތަނަށް ފުލުހުންގެ ބަހެއް ލިބޭގޮތެއް ވަނީ ނުވެފައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!