ޚަބަރު
ކުޅުދުއްފުށިން ހަރުފައެއް ފެނިއްޖެ

ހދ ކުޅުދުއްފުށިން ދެފޫޓުގެ ހަރުފައެއް ފެނިއްޖެއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ކުޅުދުއްފުށިން ފެނިފައިވަނީ، ދެފޫޓުގެ ހަރުފައެއް ކަމަށާއި، އެ ހަރުފަ ފެނިފައިވަނީ އެތުމާ ގޮނޑު ކައިރިންކަމަށެވެ. އަދި އެހަރުފަ ފެނިފައިވަނީ ބޭރުން ގެނެސްފައިވާ ލަކުނޑިތަކެއްގެ ތެރެއިންކަމަށްވެސް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ.

މި ހަރުފަ ފެނިފައިވަނީ ލަކުޑިތައް ޕިކަޕަކަށް އަރުވަނިކޮން ނެވެ. މިހާރު މިހަރުފަ ވަނީ ކުޅުދުއްފުށީގައި ތިބޭ ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިއު ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސް ފައެވެ.

Comment