ޚަބަރު
މުއްދަތު ހަމަވިއިރު ވެސް އުތުރު ތިލަފަޅުގެ މަޢުލޫމާތު ހާމައެއް ނުކުރި

އުތުރުތިލަފަޅު ތަރައްޤީ ކުރުމަށް އިންޑިޔާ ސަރުކާރާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު 7 ދުވަސް ތެރޭގައި ހާމަކުރުމަށް އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސަށް އެންގުމުން، އެމުއްދަތު ހަމަވިއިރު ވެސް އެއްބަސްވުމާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީއިން ހާމައެއް ނުކުރިއެވެ.

އުތުރުތިލަފަޅު އެއްބަސްވުމާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމަށް އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނުން ޑިފެންސަށް އަންގާފައިވަނީ އޮންލައިން ނޫހެއް ކަމުގައިވާ “ދިޔަރެސް”އިން އެކަމަށްއެދި މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުންނެވެ. އެއްބަސްވުމުގައިވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް “ދިޔަރެސް” އިން ވަނީ ޑިފެންސްގައި ވެސް އެތައްފަހަރަކު އެދިފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޑިފެންސްއިން ވަނީ އެއެއްބަސްވުމާއި ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ހާމަކުރުމަށް ދެކޮޅުހަދާފައެވެ. އެހެންކަމުން ދެން މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައި ވަނީ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަށެވެ.

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް މިމަހު 14 ވަނަ ދުވަހު ނިންމާލަމުން އެކޮމިޝަނުން ބުނެފައި ވަނީ، އުތުރުތިލަފަޅު އެއްބަސްވުމުގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ޤައުމީ ސަލާމަތައް ނުރައްކާވާ ފަދަ މަޢުލޫމާތުތަކަކަށް ވަނީ ކީއްވެކަން ޑިފެންސަށް ބުނެދެވިފައި ނުވާކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެމަޢުލޫމާތުތައް ހާމަ ކުރުމަކީ ޤައުމީ ސަލާމަތައް އެއްވެސް ނުރައްކަލެއް ވާނެ ކަމެއް ކަމަށް ޤަބޫލު ނުކުރެވޭ ކަމަށާއި، 7 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި “ދިޔަރެސް” ނޫހުން އެއެއްބަސްވުމުން ހާމަކުރަން ބޭނުންވާ ކަންކަން ހާމަ ކުރުމަށް އަންގާ ކަމަށެވެ.

އުތުރުތިލަފަޅު އެއްބަސްވުމާއި ގުޅޭގޮތުން “ދިޔަރެސް” އިން ހޯދަން އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ތަކަކީ:

 • އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންޑިޔާގެ “ޓެކްނިކަލް” ފަރާތްތަކެއް ތިބޭނެ ކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު، އެޓެކްނިކަލް ފަރާތްތައް ނިސްބަތް ވަނީ ކޮން މުއައްސަސާއަކަށް ކަން
 • އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އިންޑިޔާގެ ފަރާތްތަކަށް ރާއްޖޭގައި ތިބެވޭނެ މުއްދަތު (އެއްބަސްވުމުގައި މުއްދަތު ކަނޑައެޅިފައިވާ މާއްދާ ވަކިން ހާމަ ކޮށްދިނުމަށް އެދި)
 • އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން “ޓެކްނިކަލް” މީހުންގެ ގޮތުގައި ތިބޭނީ އިންޑިޔާގެ ކިތައް މީހުންކަން
 • އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދީފައިވާ 50 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނުގެ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓު، އަނބުރާ ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތު އަދި އެފަދަ އެހެން ތަފްސީލު
 • އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން “ޓެކްނިކަލް” ފަރާތްތަކަށް ޑިޕްލޮމެޓިކް އިމިއުނިޓީ ލިބޭނެނަމަ އެކަމުގެ ތަފްސީލު
 • އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން “ޓެކްނިކަލް” ފަރާތްތަކުގެ އެކޮމޮޑޭޝަން، ކެއުމުގެ ޚަރަދު، އަދި އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް ދިވެހި ސަރުކާރުން ބަލަހައްޓާނަމަ އެކަމުގެ ތަފްސީލު

މިމަޢުލޫމާތުތައް ހާމަ ކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ދިން މުއްދަތު މިމަހުގެ 21 އަށް ހަމަވެފައިވާއިރު އަމުރާއި އެއްގޮތަށް އެއްބަސްވުމާއި ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ޑިފެންސުން މިހާތަނަށް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް އެއްޗެއްވެސް ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ. ޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތުން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަންގެ ނިންމުމާމެދު މިނިސްޓްރީގެ ކަންބޮޑުވުމެއް އޮތްނަމަ އިސްތިޢުނާފް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނެއެވެ. އެގޮތުން 30 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހައިކޯޓުގައި މައްސަލަ އިސްތިޢުނާފް ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި މަޢޫލޫމާތު ހާމަ ކުރަން އަންގާތާ 45 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ އިސްތިޢުނާފް ނުކޮށް އަދި މަޢުލޫމާތު ހާމަ ވެސް ނުކޮށްފި ނަމަ، ޑިފެންސަށް ދަޢުވާކޮށް ޕީޖީ އޮފީހަށް ފޮނުވުމުގެ ބާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
މުއްދަތު ހަމަވިއިރު ވެސް އުތުރު ތިލަފަޅުގެ މަޢުލޫމާތު ހާމައެއް ނުކުރި

އުތުރުތިލަފަޅު ތަރައްޤީ ކުރުމަށް އިންޑިޔާ ސަރުކާރާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު 7 ދުވަސް ތެރޭގައި ހާމަކުރުމަށް އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސަށް އެންގުމުން، އެމުއްދަތު ހަމަވިއިރު ވެސް އެއްބަސްވުމާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީއިން ހާމައެއް ނުކުރިއެވެ.

އުތުރުތިލަފަޅު އެއްބަސްވުމާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމަށް އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނުން ޑިފެންސަށް އަންގާފައިވަނީ އޮންލައިން ނޫހެއް ކަމުގައިވާ “ދިޔަރެސް”އިން އެކަމަށްއެދި މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުންނެވެ. އެއްބަސްވުމުގައިވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް “ދިޔަރެސް” އިން ވަނީ ޑިފެންސްގައި ވެސް އެތައްފަހަރަކު އެދިފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޑިފެންސްއިން ވަނީ އެއެއްބަސްވުމާއި ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ހާމަކުރުމަށް ދެކޮޅުހަދާފައެވެ. އެހެންކަމުން ދެން މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައި ވަނީ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަށެވެ.

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް މިމަހު 14 ވަނަ ދުވަހު ނިންމާލަމުން އެކޮމިޝަނުން ބުނެފައި ވަނީ، އުތުރުތިލަފަޅު އެއްބަސްވުމުގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ޤައުމީ ސަލާމަތައް ނުރައްކާވާ ފަދަ މަޢުލޫމާތުތަކަކަށް ވަނީ ކީއްވެކަން ޑިފެންސަށް ބުނެދެވިފައި ނުވާކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެމަޢުލޫމާތުތައް ހާމަ ކުރުމަކީ ޤައުމީ ސަލާމަތައް އެއްވެސް ނުރައްކަލެއް ވާނެ ކަމެއް ކަމަށް ޤަބޫލު ނުކުރެވޭ ކަމަށާއި، 7 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި “ދިޔަރެސް” ނޫހުން އެއެއްބަސްވުމުން ހާމަކުރަން ބޭނުންވާ ކަންކަން ހާމަ ކުރުމަށް އަންގާ ކަމަށެވެ.

އުތުރުތިލަފަޅު އެއްބަސްވުމާއި ގުޅޭގޮތުން “ދިޔަރެސް” އިން ހޯދަން އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ތަކަކީ:

 • އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންޑިޔާގެ “ޓެކްނިކަލް” ފަރާތްތަކެއް ތިބޭނެ ކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު، އެޓެކްނިކަލް ފަރާތްތައް ނިސްބަތް ވަނީ ކޮން މުއައްސަސާއަކަށް ކަން
 • އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އިންޑިޔާގެ ފަރާތްތަކަށް ރާއްޖޭގައި ތިބެވޭނެ މުއްދަތު (އެއްބަސްވުމުގައި މުއްދަތު ކަނޑައެޅިފައިވާ މާއްދާ ވަކިން ހާމަ ކޮށްދިނުމަށް އެދި)
 • އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން “ޓެކްނިކަލް” މީހުންގެ ގޮތުގައި ތިބޭނީ އިންޑިޔާގެ ކިތައް މީހުންކަން
 • އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދީފައިވާ 50 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނުގެ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓު، އަނބުރާ ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތު އަދި އެފަދަ އެހެން ތަފްސީލު
 • އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން “ޓެކްނިކަލް” ފަރާތްތަކަށް ޑިޕްލޮމެޓިކް އިމިއުނިޓީ ލިބޭނެނަމަ އެކަމުގެ ތަފްސީލު
 • އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން “ޓެކްނިކަލް” ފަރާތްތަކުގެ އެކޮމޮޑޭޝަން، ކެއުމުގެ ޚަރަދު، އަދި އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް ދިވެހި ސަރުކާރުން ބަލަހައްޓާނަމަ އެކަމުގެ ތަފްސީލު

މިމަޢުލޫމާތުތައް ހާމަ ކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ދިން މުއްދަތު މިމަހުގެ 21 އަށް ހަމަވެފައިވާއިރު އަމުރާއި އެއްގޮތަށް އެއްބަސްވުމާއި ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ޑިފެންސުން މިހާތަނަށް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް އެއްޗެއްވެސް ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ. ޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތުން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަންގެ ނިންމުމާމެދު މިނިސްޓްރީގެ ކަންބޮޑުވުމެއް އޮތްނަމަ އިސްތިޢުނާފް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނެއެވެ. އެގޮތުން 30 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހައިކޯޓުގައި މައްސަލަ އިސްތިޢުނާފް ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި މަޢޫލޫމާތު ހާމަ ކުރަން އަންގާތާ 45 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ އިސްތިޢުނާފް ނުކޮށް އަދި މަޢުލޫމާތު ހާމަ ވެސް ނުކޮށްފި ނަމަ، ޑިފެންސަށް ދަޢުވާކޮށް ޕީޖީ އޮފީހަށް ފޮނުވުމުގެ ބާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!