ޚަބަރު
ބާރު ސްޕީޑްގަ ދުއްވާފަދިޔަ ފުލުހުންގެ ވެހިކަލެއް ފުރޮޅާލައިފި

ބާރު ސްޕީޑްގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ފުލުހުންގެ ވެހިކަލެއް ފުރޮޅާލައިފިއެވެ.

މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި ފުލުހުންގެ ވެހިކަލް ފުރޮޅާލާފައިވަނީ، ބާރު ސްޕީޑްގައި ދުއްވަމުންދަނިކޮށް ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވިގެން ކަމަށެވެ. އަދި މިހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ ލ. ގަމުގައި ކަމަށްވެސް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ.

 

މިހާދިސާ ހިނގި އިރު ވެހިކަލްގައި އިނީ އެންމެ ފިރިހެނެކެވެ. އެއީވެހިކަލް ދުއްވަން އިން ފުލުސް މީހާއެވެ. މިހާދިސާގައި އޭނާ އަށް އަނިޔާއެއް ލިބިފައި ނުވާކަމަށް މަންޒަރުދުއް މީހުން ބުނެއެވެ.

  1. މިއޫ

    ހަހަހާ ތިހެންވާނީ ހިސާބައްވުރެބާރައްވުއްވަންޏާ ހޭބަލިތިވަނީ

ޚަބަރު
ބާރު ސްޕީޑްގަ ދުއްވާފަދިޔަ ފުލުހުންގެ ވެހިކަލެއް ފުރޮޅާލައިފި

ބާރު ސްޕީޑްގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ފުލުހުންގެ ވެހިކަލެއް ފުރޮޅާލައިފިއެވެ.

މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި ފުލުހުންގެ ވެހިކަލް ފުރޮޅާލާފައިވަނީ، ބާރު ސްޕީޑްގައި ދުއްވަމުންދަނިކޮށް ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވިގެން ކަމަށެވެ. އަދި މިހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ ލ. ގަމުގައި ކަމަށްވެސް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ.

 

މިހާދިސާ ހިނގި އިރު ވެހިކަލްގައި އިނީ އެންމެ ފިރިހެނެކެވެ. އެއީވެހިކަލް ދުއްވަން އިން ފުލުސް މީހާއެވެ. މިހާދިސާގައި އޭނާ އަށް އަނިޔާއެއް ލިބިފައި ނުވާކަމަށް މަންޒަރުދުއް މީހުން ބުނެއެވެ.

  1. މިއޫ

    ހަހަހާ ތިހެންވާނީ ހިސާބައްވުރެބާރައްވުއްވަންޏާ ހޭބަލިތިވަނީ