ޚަބަރު
ތިނަދޫގައި ދެސައިކަލެއް ޖެހި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި

ގދ ތިނަދޫގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފިއެވެ.

މިއެކްސިޑެންޓް ހިގާފައިވަނީ ދާދި ދެންމެއަކު ތިނަދޫ ހުޅަނގުފަރާތު ފުޓްސަލް ދަނޑު ކައިރީގައެވެ. މިއެކްސިޑެންޓްގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާވެފައިވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތެއް ލިބިފައިނުވެއެވެ.

ފުލުހުން ގެންދަނީ އެސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.

Comment

  1. އަހަރެން

    އެންމެ ސާކަލެން ޖެހިގެތަ އެސްޑެންޓެން ވީ ދެންހުރި ސާކަލު ދިޔައީ ކޮންތަނަކަންތަ ؟ ހޮސްޕިޓަލްދޯ އާސަދަ ހޯދަން