ޚަބަރު
ހުވަދޫ ކަނޑަށް ބޯޓެއް ދިޔަވާތީ އެމްއެންޑީއެފުން ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފި

ހުވަދޫ ކަނޑުގައި ދުއްވަމުންދިޔަ ބޯޓެއް ދިޔަވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތޔ ލިބިގެން އެމްއެންޑީއެފުން ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން މައުލޫމާތު ދެއްވި ގޮތުގައި “އަލްމާ ބޯޓު” އަށް ދިޔަވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބުމުން އެސަރަހައްދަށް ދިއުމަށް އެމްއެންޑީއެފްގެ ސަދަން އޭރިއާގެ ކޯސްޓްގާޑް އިން ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ކަމަށެވެ.

މިހާދިސާ ހިނގަން މެދުވެރިވި ސަބަބެއް އަދި މިހާތަނަށް އެނގިފައިނުވެއެވެ.

 

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ހުވަދޫ ކަނޑަށް ބޯޓެއް ދިޔަވާތީ އެމްއެންޑީއެފުން ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފި

ހުވަދޫ ކަނޑުގައި ދުއްވަމުންދިޔަ ބޯޓެއް ދިޔަވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތޔ ލިބިގެން އެމްއެންޑީއެފުން ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން މައުލޫމާތު ދެއްވި ގޮތުގައި “އަލްމާ ބޯޓު” އަށް ދިޔަވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބުމުން އެސަރަހައްދަށް ދިއުމަށް އެމްއެންޑީއެފްގެ ސަދަން އޭރިއާގެ ކޯސްޓްގާޑް އިން ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ކަމަށެވެ.

މިހާދިސާ ހިނގަން މެދުވެރިވި ސަބަބެއް އަދި މިހާތަނަށް އެނގިފައިނުވެއެވެ.

 

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!