ޚަބަރު
2022 ގެ ބަޖެޓުގައި އެންމެ ބޮޑު ހޭދައެއް ހުވަދު އަތޮޅުން، ވިލިގިއްޔަށް

އަންނަ އަހަރުގެ ލަފާކުރާ ބަޖެޓުގައި ހުވަދު އަތޮޅުގައި އެންމެ ބޮޑު ހޭދައެއް ގއ ވިލިނގިލި ކުރާ ގޮތަށް ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިފިއެވެ. އެގޮތުން 37 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއްވަނީ އެރަށަށް ކަނޑައަޅާފައެވެ.

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް މިއަދު މަޖްލިހަށް ހުށަހެޅި ބަޖެޓުގައިވާ ގޮތުގައި ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރިއާއި ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރީގެ ރަށްތަކުގައި ސަރުކާރު ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް ހިމަނާފައިވާ ބަޖެޓް ތެރޭގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ މަޝްރޫޢު ތަކާއި ސަރުކާރުން އަލަށް ފަށާނެ ކަމަށް ބުނާ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ހިމެނެއެވެ.

ހުވަދު އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ 2022ގެ ބަޖެޓް :

ގއ. ކޮލަމާފުށި – 4.6 މިލިއަން ރުފިޔާ
ގއ. ވިލިނގިލި – 37 މިލިއަން ރުފިޔާ
ގއ. މާމެންދޫ – 2.4 މިލިއަން ރުފިޔާ
ގއ. ނިލަންދޫ – 836،755 ރުފިޔާ
ގއ. ދާންދޫ – 18.7 މިލިއަން ރުފިޔާ
ގއ. ދެއްވަދޫ – 8.2 މިލިއަން ރުފިޔާ
ގއ. ކޮނޑޭ – 6.8 މިލިއަން ރުފިޔާ
ގއ. ގެމަނަފުށި – 3.5 މިލިއަން ރުފިޔާ
ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ – 1.9 މިލިއަން ރުފިޔާ
ގދ. މަޑަވެލި – 9.5 މިލިއަން ރުފިޔާ
ގދ. ހޯނޑެއްދޫ – 2.1 މިލިއަން ރުފިޔާ
ގދ. ނަޑެއްލާ – 839،359 ރުފިޔާ
ގދ. ރަތަފަންދޫ – 5.6 މިލިއަން ރުފިޔާ
ގދ. ފިޔޯރީ – 2.3 މިލިއަން ރުފިޔާ
ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ – 17.2 މިލިއަން ރުފިޔާ
ގދ. ގައްދޫ – 27.5 މިލިއަން ރުފިޔާ
ގދ. ވާދޫ – 4.2 މިލިއަން ރުފިޔާ
ގދ. ތިނަދޫ – 35 މިލިއަން ރުފިޔާ

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ބަޖެޓުގައި ހުވަދު އަތޮޅު ރަށްރަށުގައި ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ހިމަނާފައިވަނީ ޖުމްލަ 188 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

 1. ބޮކައި

  ބޮކައި މަކަކަސް ތެނި

 2. އަބަސަ

  މަ ނޮބޫ ބޮކަޑި ޔިބުކަމަސް ތެނި؟

 3. އައްޕަރިސް

  ބޮކަޑި ނޮންބަން ގިހަ

 4. ޙަލީމު

  ކޮންމެ އަހަރަކު ތި ގޮތަށް ބަޖެޓުގައި ޖަހާ އަދަދު، ދެން ވިލިނގިލީ ރައްޔިތުން ނުހެއްދޭނެ، މެންބަރު ސައުދު އަށް، ރައީސް ސޯލިހު އަށް، ނުފުޒުން މުޅި ވިލިނގިލީގެ ހުރިހާ ކަމެއް ވަޅުޖެއްސި މަޖިލީސް ރައީސް އަށް ވިލިނގިލީ ރައްޔިތުން 2023 ގައި ޖަވާބު ދޭނީ ވޯޓުން،

ޚަބަރު
2022 ގެ ބަޖެޓުގައި އެންމެ ބޮޑު ހޭދައެއް ހުވަދު އަތޮޅުން، ވިލިގިއްޔަށް

އަންނަ އަހަރުގެ ލަފާކުރާ ބަޖެޓުގައި ހުވަދު އަތޮޅުގައި އެންމެ ބޮޑު ހޭދައެއް ގއ ވިލިނގިލި ކުރާ ގޮތަށް ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިފިއެވެ. އެގޮތުން 37 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއްވަނީ އެރަށަށް ކަނޑައަޅާފައެވެ.

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް މިއަދު މަޖްލިހަށް ހުށަހެޅި ބަޖެޓުގައިވާ ގޮތުގައި ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރިއާއި ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރީގެ ރަށްތަކުގައި ސަރުކާރު ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް ހިމަނާފައިވާ ބަޖެޓް ތެރޭގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ މަޝްރޫޢު ތަކާއި ސަރުކާރުން އަލަށް ފަށާނެ ކަމަށް ބުނާ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ހިމެނެއެވެ.

ހުވަދު އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ 2022ގެ ބަޖެޓް :

ގއ. ކޮލަމާފުށި – 4.6 މިލިއަން ރުފިޔާ
ގއ. ވިލިނގިލި – 37 މިލިއަން ރުފިޔާ
ގއ. މާމެންދޫ – 2.4 މިލިއަން ރުފިޔާ
ގއ. ނިލަންދޫ – 836،755 ރުފިޔާ
ގއ. ދާންދޫ – 18.7 މިލިއަން ރުފިޔާ
ގއ. ދެއްވަދޫ – 8.2 މިލިއަން ރުފިޔާ
ގއ. ކޮނޑޭ – 6.8 މިލިއަން ރުފިޔާ
ގއ. ގެމަނަފުށި – 3.5 މިލިއަން ރުފިޔާ
ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ – 1.9 މިލިއަން ރުފިޔާ
ގދ. މަޑަވެލި – 9.5 މިލިއަން ރުފިޔާ
ގދ. ހޯނޑެއްދޫ – 2.1 މިލިއަން ރުފިޔާ
ގދ. ނަޑެއްލާ – 839،359 ރުފިޔާ
ގދ. ރަތަފަންދޫ – 5.6 މިލިއަން ރުފިޔާ
ގދ. ފިޔޯރީ – 2.3 މިލިއަން ރުފިޔާ
ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ – 17.2 މިލިއަން ރުފިޔާ
ގދ. ގައްދޫ – 27.5 މިލިއަން ރުފިޔާ
ގދ. ވާދޫ – 4.2 މިލިއަން ރުފިޔާ
ގދ. ތިނަދޫ – 35 މިލިއަން ރުފިޔާ

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ބަޖެޓުގައި ހުވަދު އަތޮޅު ރަށްރަށުގައި ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ހިމަނާފައިވަނީ ޖުމްލަ 188 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

 1. ބޮކައި

  ބޮކައި މަކަކަސް ތެނި

 2. އަބަސަ

  މަ ނޮބޫ ބޮކަޑި ޔިބުކަމަސް ތެނި؟

 3. އައްޕަރިސް

  ބޮކަޑި ނޮންބަން ގިހަ

 4. ޙަލީމު

  ކޮންމެ އަހަރަކު ތި ގޮތަށް ބަޖެޓުގައި ޖަހާ އަދަދު، ދެން ވިލިނގިލީ ރައްޔިތުން ނުހެއްދޭނެ، މެންބަރު ސައުދު އަށް، ރައީސް ސޯލިހު އަށް، ނުފުޒުން މުޅި ވިލިނގިލީގެ ހުރިހާ ކަމެއް ވަޅުޖެއްސި މަޖިލީސް ރައީސް އަށް ވިލިނގިލީ ރައްޔިތުން 2023 ގައި ޖަވާބު ދޭނީ ވޯޓުން،