ޚަބަރު
ގދ.އަތޮޅުގެ ތިން ރަށެއްގައި އައިސްޕްލާންޓް ބަހައްޓަން ނިންމައިފި

އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ގދ.އަތޮޅުގެ ތިން ރަށެއްގައި އައިސްޕްލާންޓް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ދައުލަތުން 2021 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށްފައިވާ ބަޖެޓުގައި އައިސްޕްލާންޓް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ގދ. ރަތަފަންދޫ، ގދ. މަޑަވެލީގެ އިތުރުން ގދ. ފިޔޯރީގައެވެ. މީގެ އިތުރުން ގދ.ގައްދޫ އައިސްޕްލާންޓް އިތުރަށް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމަށް ވަނީ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައެވެ. ގައްދޫ އައިސްޕްލާންޓް އިތުރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް 7 ލައްކަ 80 ހާސް ރުފިޔާ ވަނީ ބަޖެޓްގައި ހިމަނާފައެވެ.

ރަތަފަންދޫ އާއި ފިޔޯރީގައި އައިސްޕްލާންޓް ޤާއިމްކުރުމަށް ބަޖެޓުގައި އެއިން ކޮންމެ ރަށަކަށް 6 ލައްކަ 30 ހާސް ރުފިޔާ ވަނީ ހިމަނާފައިވާއިރު މަޑަވެލީގައި އައިސްޕްލާންޓް ޤާއިމްކުރުމަށް ސަރުކާރުން ލަފާ ކުރާ ބަޖެޓުގައި 7 ލައްކަ 80 ހާސް ރުފިޔާ ވަނީ ހިމަނާފައެވެ.

ސަރުކާރުގެ ޑޮމެސްޓިކް ފަންޑުގެ ތެރެއިން ފަންޑުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ މިހަތަރު ރަށުގައި އަންނަ އަހަރު އައިސްޕްލާންޓްތައް ޤައިމުކުރެވިގެން ދިޔުމަކީ ހުވަދު އަތޮޅަށް އަދި ހުވަދު އަތޮޅުގެ މަސްވެރިންނަށް ލިބިގެންދާނެ ބޮޑު ކުރިއެރުމެކެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިހާރު މަސައްކަތްކުރިއަށްދާ ހއ. ހޯރަފުށީ އައިސްޕްލާންޓާއި، ރ.މަޑުއްވަރީ އަދި ކ.ގާފަރުގައި އައިސްޕްލާންޓެއް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ އިތުރުން، ފ.ފީއަލީގައި އައިސްޕްލާންޓު ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި، މިހާރު ޕްރީޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި އޮތް ލ.މާބައިދޫ އައިސްޕްލާންޓުގެ މަސައްކަތްވެސް އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ވަނީ ހިމަނާފައެވެ.

 

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ގދ.އަތޮޅުގެ ތިން ރަށެއްގައި އައިސްޕްލާންޓް ބަހައްޓަން ނިންމައިފި

އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ގދ.އަތޮޅުގެ ތިން ރަށެއްގައި އައިސްޕްލާންޓް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ދައުލަތުން 2021 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށްފައިވާ ބަޖެޓުގައި އައިސްޕްލާންޓް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ގދ. ރަތަފަންދޫ، ގދ. މަޑަވެލީގެ އިތުރުން ގދ. ފިޔޯރީގައެވެ. މީގެ އިތުރުން ގދ.ގައްދޫ އައިސްޕްލާންޓް އިތުރަށް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމަށް ވަނީ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައެވެ. ގައްދޫ އައިސްޕްލާންޓް އިތުރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް 7 ލައްކަ 80 ހާސް ރުފިޔާ ވަނީ ބަޖެޓްގައި ހިމަނާފައެވެ.

ރަތަފަންދޫ އާއި ފިޔޯރީގައި އައިސްޕްލާންޓް ޤާއިމްކުރުމަށް ބަޖެޓުގައި އެއިން ކޮންމެ ރަށަކަށް 6 ލައްކަ 30 ހާސް ރުފިޔާ ވަނީ ހިމަނާފައިވާއިރު މަޑަވެލީގައި އައިސްޕްލާންޓް ޤާއިމްކުރުމަށް ސަރުކާރުން ލަފާ ކުރާ ބަޖެޓުގައި 7 ލައްކަ 80 ހާސް ރުފިޔާ ވަނީ ހިމަނާފައެވެ.

ސަރުކާރުގެ ޑޮމެސްޓިކް ފަންޑުގެ ތެރެއިން ފަންޑުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ މިހަތަރު ރަށުގައި އަންނަ އަހަރު އައިސްޕްލާންޓްތައް ޤައިމުކުރެވިގެން ދިޔުމަކީ ހުވަދު އަތޮޅަށް އަދި ހުވަދު އަތޮޅުގެ މަސްވެރިންނަށް ލިބިގެންދާނެ ބޮޑު ކުރިއެރުމެކެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިހާރު މަސައްކަތްކުރިއަށްދާ ހއ. ހޯރަފުށީ އައިސްޕްލާންޓާއި، ރ.މަޑުއްވަރީ އަދި ކ.ގާފަރުގައި އައިސްޕްލާންޓެއް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ އިތުރުން، ފ.ފީއަލީގައި އައިސްޕްލާންޓު ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި، މިހާރު ޕްރީޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި އޮތް ލ.މާބައިދޫ އައިސްޕްލާންޓުގެ މަސައްކަތްވެސް އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ވަނީ ހިމަނާފައެވެ.

 

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!