ޚަބަރު
18 ކިލޯގެ ޑްރަގާއެކު އެއާޕޯޓުން އަންހެނަކާއި ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
18 ކިލޯގެ ޑްރަގާއެކު އެއާޕޯޓުން އަންހެނަކާއި ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!