ޚަބަރު
ރަފެލްސް މޯލްޑިވްސް އިން ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ފުރަތަމަ އިންޓާންޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ގދ އޭއީސީއާ އެކު އެމްއޯޔޫ އެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ރަފެލްސް މޯލްޑިވްސް އިން ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ފުރަތަމަ އިންޓާންޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ގދ އޭއީސީއާ އެކު އެމްއޯޔޫ އެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

މިއަދު ގދ އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި، އެމްއޯޔޫގައި ރަފެލްސް މޯލްޑިވްސް އިން ސޮއިކޮށްފައިވަނީ އެ ރިސޯޓުގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރއެވެ. އަދި ގދ. އޭއީސީއިން ސޮއިކުރެއްވީ އެސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލްއެވެ.

އެގޮތުން މި އިންޓަންޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ގދ އޭއީސީއިން ސްކޫލް ނިންމައި 10 ޕްލަސް ޕްރޮގްރާމް ނިންމާފައިވާ 18 އަހަރު ފުރިފައިވާ ދަރިވަރުންނަށް ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެއެވެ. އެގޮތުން މިއަދު ސޮއިކުރެވުނު ރަސްމިއްޔާތުގައިވަނީ އިންޓަރނޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގައި އެންމެ ފުރަމަ ބެޗްގައި ހިމެނޭ 6 ދަރިވަރުންނަށް ކިޓް ހަވާލުކުރުމާއި އިންޓަރންޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގެ އެގްރީމަންޓް ގައި ސޮއިކޮށްފައެެވެ.

އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށް ނިމިގެން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރަފެލްސް މޯލްޑިވްސްގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު ވިދާޅުވީ، މިއަދު ސޮއިކުރެވިގެން ދިޔަ އެމޯޔޫއަކީ ރަފެލްސް މޯލްޑިވްސް އިން މިގޮތަށް ވެވުނު ފުރަތަމަ އެއްބަސްވުން ކަމަށާއި، މިކަމަކީ ލިބުނު ކުރިއެރުމެއް ކަމަށެވެ.

ގދ އޭއީސީގެ ޕްރިންސިޕަލް ވިދާޅުވީ، ރަފެލްސް މޯލްޑިވްސް އިން ދީފައިމިވަނީ އުންމީދު ކުރިވަރަށްވުރެ ބޮޑު އެއްބާރުލުމެއް ކަމަށާއި، ރަފެލްސް އިން ދަރިވަރުންނަށް ތަމްރީނު ލިބިގެން ދިއުމަކީ ޓުއަރިޒަމް ދާއިރާއިން މިސަރަހައްދަށް ލިބިގެންދާނެ ކުރިއެރުމެއް ކަމަށެވެ. އަދި މިކަމުގައި ރަފެލްސް މޯލްޑިވްސްގެ މެނޭޖްމަންޓަށް ޝުކުރުއަދާ ކުރާ ކަމަށްވެސް ޕްރިންސިޕަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ރަފެލްސް މޯލްޑިވްސް އިން ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ފުރަތަމަ އިންޓާންޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ގދ އޭއީސީއާ އެކު އެމްއޯޔޫ އެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ރަފެލްސް މޯލްޑިވްސް އިން ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ފުރަތަމަ އިންޓާންޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ގދ އޭއީސީއާ އެކު އެމްއޯޔޫ އެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

މިއަދު ގދ އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި، އެމްއޯޔޫގައި ރަފެލްސް މޯލްޑިވްސް އިން ސޮއިކޮށްފައިވަނީ އެ ރިސޯޓުގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރއެވެ. އަދި ގދ. އޭއީސީއިން ސޮއިކުރެއްވީ އެސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލްއެވެ.

އެގޮތުން މި އިންޓަންޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ގދ އޭއީސީއިން ސްކޫލް ނިންމައި 10 ޕްލަސް ޕްރޮގްރާމް ނިންމާފައިވާ 18 އަހަރު ފުރިފައިވާ ދަރިވަރުންނަށް ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެއެވެ. އެގޮތުން މިއަދު ސޮއިކުރެވުނު ރަސްމިއްޔާތުގައިވަނީ އިންޓަރނޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގައި އެންމެ ފުރަމަ ބެޗްގައި ހިމެނޭ 6 ދަރިވަރުންނަށް ކިޓް ހަވާލުކުރުމާއި އިންޓަރންޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގެ އެގްރީމަންޓް ގައި ސޮއިކޮށްފައެެވެ.

އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށް ނިމިގެން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރަފެލްސް މޯލްޑިވްސްގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު ވިދާޅުވީ، މިއަދު ސޮއިކުރެވިގެން ދިޔަ އެމޯޔޫއަކީ ރަފެލްސް މޯލްޑިވްސް އިން މިގޮތަށް ވެވުނު ފުރަތަމަ އެއްބަސްވުން ކަމަށާއި، މިކަމަކީ ލިބުނު ކުރިއެރުމެއް ކަމަށެވެ.

ގދ އޭއީސީގެ ޕްރިންސިޕަލް ވިދާޅުވީ، ރަފެލްސް މޯލްޑިވްސް އިން ދީފައިމިވަނީ އުންމީދު ކުރިވަރަށްވުރެ ބޮޑު އެއްބާރުލުމެއް ކަމަށާއި، ރަފެލްސް އިން ދަރިވަރުންނަށް ތަމްރީނު ލިބިގެން ދިއުމަކީ ޓުއަރިޒަމް ދާއިރާއިން މިސަރަހައްދަށް ލިބިގެންދާނެ ކުރިއެރުމެއް ކަމަށެވެ. އަދި މިކަމުގައި ރަފެލްސް މޯލްޑިވްސްގެ މެނޭޖްމަންޓަށް ޝުކުރުއަދާ ކުރާ ކަމަށްވެސް ޕްރިންސިޕަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!