ޚަބަރު
ޑޯނިއާ ފްލައިޓް ދުއްވަން ދިވެހި ސިފައިންގެ 2 ޕައިލެޓުން ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފި

އަސްކަރީ މަތިންދާ ބޯޑު ދުއްވުމުގައި، ދިވެހި ސިފައިންގެ ދެ ޕައިލެޓުން ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފިއެވެ.

އެގޮތުން މިއަދު އޮތް ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްއެންޑީއެފްގެ ޕައިލެޓުންނަށް ކޯސްޓްގާޑު އޭވިއޭޝަން ސްކޮޑްރަންގެ ބެޖު ވަނީ ހަވާލުކޮށްދީފައެވެ. ބެޖު ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލްއެވެ. އިންޑިއާގެ އާމްޑް ފޯސް އިން ތަމްރީން ހެދި ދެ ޕައިލެޓުންނަކީ ފަސްޓް ލެފްޓިނެޓް އިބްރާހިމް ޝަރީފް އަދި ލެފްޓިނެޓް އަހުމަދު އަލީއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ، ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވާ ބޮޑެތި ކަންކަމުގައި އެންމެ އަވަހަށް ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ގިނަ ގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވެމުންދާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިގްތިސޯދީ ސަރަހައްދު ބެލެހެއްޓުމަށާއި، ދިމާވާ ހާދިސާތަކާއި ކާރިސާތަކުގައި ވައިގެ މަގުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި ވަކިން ހާއްސަގޮތެއްގައި މެޑިކަލް އިވެކުއޭޝަން ތަކަށް އޭރިއާތަކުގައި އެއާކްރާފްޓް ބޭނުން ކުރަން ފަށައި، އެމްއެންޑީއެފްގެ ޕައިލެޓުން އެއާކްރާފްޓް ތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރަން ފެށުން އެއީ މިދާއިރާއިން ލިބުނު އަގު ނުކުރެވޭ ފަދަ ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ކަމަށެވެ.

ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލް މިއަދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އެމްއެންޑީއެފްގެ ސިފައިންނަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޑޯނިއާ މަތިންދާ ބޯޓު ދުއްވުމަކީ ލިބުނު ޝަރަފެއް ކަމަށެވެ. މި ޕައިލެޓުން ތަމްރީންކޮށްދިން އިންޑިއާގެ ސިފައިންނަށް ޝަމާލް ވަނީ ޝުކުރު އާދަކުރައްވައިފައެވެ.

ސިފައިންގެ އެކިއެކި އޮޕްރޭޝަންތަކުގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ ޑޯނިއާ މަތިންދާބޯޓު މީގެ ކުރިން ދުއްވަމުން އައީ އިންޑީއާ ސިފައިންނެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު ބެލެހެއްޓުމާއި، ބަލި މީހުން އުފުލުމާއި ކޯސްޓްގާޑުގެ އެކި ބޭނުންތަކަށް މި މަތިންދާބޯޓު އަންނަނީ ބޭނުންކުރަމުންނެވެ.

 

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ޑޯނިއާ ފްލައިޓް ދުއްވަން ދިވެހި ސިފައިންގެ 2 ޕައިލެޓުން ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފި

އަސްކަރީ މަތިންދާ ބޯޑު ދުއްވުމުގައި، ދިވެހި ސިފައިންގެ ދެ ޕައިލެޓުން ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފިއެވެ.

އެގޮތުން މިއަދު އޮތް ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްއެންޑީއެފްގެ ޕައިލެޓުންނަށް ކޯސްޓްގާޑު އޭވިއޭޝަން ސްކޮޑްރަންގެ ބެޖު ވަނީ ހަވާލުކޮށްދީފައެވެ. ބެޖު ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލްއެވެ. އިންޑިއާގެ އާމްޑް ފޯސް އިން ތަމްރީން ހެދި ދެ ޕައިލެޓުންނަކީ ފަސްޓް ލެފްޓިނެޓް އިބްރާހިމް ޝަރީފް އަދި ލެފްޓިނެޓް އަހުމަދު އަލީއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ، ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވާ ބޮޑެތި ކަންކަމުގައި އެންމެ އަވަހަށް ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ގިނަ ގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވެމުންދާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިގްތިސޯދީ ސަރަހައްދު ބެލެހެއްޓުމަށާއި، ދިމާވާ ހާދިސާތަކާއި ކާރިސާތަކުގައި ވައިގެ މަގުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި ވަކިން ހާއްސަގޮތެއްގައި މެޑިކަލް އިވެކުއޭޝަން ތަކަށް އޭރިއާތަކުގައި އެއާކްރާފްޓް ބޭނުން ކުރަން ފަށައި، އެމްއެންޑީއެފްގެ ޕައިލެޓުން އެއާކްރާފްޓް ތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރަން ފެށުން އެއީ މިދާއިރާއިން ލިބުނު އަގު ނުކުރެވޭ ފަދަ ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ކަމަށެވެ.

ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލް މިއަދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އެމްއެންޑީއެފްގެ ސިފައިންނަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޑޯނިއާ މަތިންދާ ބޯޓު ދުއްވުމަކީ ލިބުނު ޝަރަފެއް ކަމަށެވެ. މި ޕައިލެޓުން ތަމްރީންކޮށްދިން އިންޑިއާގެ ސިފައިންނަށް ޝަމާލް ވަނީ ޝުކުރު އާދަކުރައްވައިފައެވެ.

ސިފައިންގެ އެކިއެކި އޮޕްރޭޝަންތަކުގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ ޑޯނިއާ މަތިންދާބޯޓު މީގެ ކުރިން ދުއްވަމުން އައީ އިންޑީއާ ސިފައިންނެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު ބެލެހެއްޓުމާއި، ބަލި މީހުން އުފުލުމާއި ކޯސްޓްގާޑުގެ އެކި ބޭނުންތަކަށް މި މަތިންދާބޯޓު އަންނަނީ ބޭނުންކުރަމުންނެވެ.

 

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!