ޚަބަރު
ހުވަދު އަތޮޅުގައި ހޭނައްތާ ޑޮކްޓަރެއް ނެތިގެން އޮޕަރޭޝަންކުރުން ހުއްޓިފައި

ހުވަދު އަތޮޅުގައި ހުންނަ ސަރަހައްދީ އެއްވެސް ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ހޭނައްތާ ޑޮކްޓަރެއްނެތިގެން އޮޕަރޭޝަންކުރުން ހުއްޓިއްޖެއެވެ.

ހުވަދޫ ނިއުސް އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ތިނަދޫގައި ހުންނަ ޑރ އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ސާލިމް އަލީ މިއަދު ވިދާޅުވީ އަތޮޅުގައި ހިންގާ ސިއްހީ ޚިދުމަތް ދެމުންދާ ތަންތަނުގެ ތެރެއިން އޮޕަރޭޝަން ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދެނީ ގއ ވިލިނގިލީ ހޮސްޕިޓަލާއި ޑރ އަބަދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މި ހޮސްޕިޓަލް ގައި ހޭނައްތާ ޑޮކްޓަރެއްނެތް ކަމަށާއި ގއ ގައި ވެސް ޑޮކްޓަރެއްނެތިގެން އޮޕަރޭޝަންކުރުން ހުއްޓިފައިވާ ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާކަމަށެވެ.

މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ ޑރ އަބަދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލަކީ މުޅި ހުވަދު އަތޮޅުން ބަލި މީހުން އަންނަ ތަނެއް ކަމުން އޮޕަރޭޝަން ކުރުން ހުއްޓިފައިވާތީ ވަރަށް ދަތިވާ ކަމަށާއި މިވަގުތު އެފަދަ ޕޭޝަންޓުން ފޮނުވަނީ މާލެއަށް ކަމަށެވެ. ސާލިމް ވިދާޅުވީ މީގެ ދުވަސް ތަކެއް ކުރިންވެސް ހޭނައްތާ ޑޮކްޓަރެއްނެތި ދިޔަ ކަމަށާއި އެކަން ޙައްލު ކުރުމަށް ގެނައި ސެނެހިޔާގެ ޑޮކްޓަރ ވެސް މީގެ ހަފްތާ އެއް ކުރިން ގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އޭނާ ވިދާޅުވީ މި މައްސަލަ ޙައްލު ކުރުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން އެބަ ގެންދަވާ ކަމަށެވެ.

ހުވަދޫ ނިއުސް އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ގދ އާއި ގދ އިތުރުން 5 ސަރަހައްދެއްގައި ހޭނައްތާ ޑޮކްޓަރުން ގެ ދަތިކަން މިވަގުތު ކުރިމަތި ވެފައިވެއެވެ.

ހުވަދޫ ގައި ދިރިއުޅޭ އެންމެންހެން ދަނީ އަތޮޅުގައި ހުވަދު އަތޮޅުގައި ހޭނައްތާ ޑޮކްޓަރެއްނެތިގެން އޮޕަރޭޝަންކުރުން ހުއްޓިފައިވާތީ އެކަމުގެ ޝަކުވާ އެކިގޮތްގޮތަށް ކުރަމުންނެވެ

  1. ާއާމިނަތު

    ސަރުކާރުން ބަކެރަތާޔަ؟؟؟؟އިހިނި ބާއި.

ޚަބަރު
ހުވަދު އަތޮޅުގައި ހޭނައްތާ ޑޮކްޓަރެއް ނެތިގެން އޮޕަރޭޝަންކުރުން ހުއްޓިފައި

ހުވަދު އަތޮޅުގައި ހުންނަ ސަރަހައްދީ އެއްވެސް ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ހޭނައްތާ ޑޮކްޓަރެއްނެތިގެން އޮޕަރޭޝަންކުރުން ހުއްޓިއްޖެއެވެ.

ހުވަދޫ ނިއުސް އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ތިނަދޫގައި ހުންނަ ޑރ އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ސާލިމް އަލީ މިއަދު ވިދާޅުވީ އަތޮޅުގައި ހިންގާ ސިއްހީ ޚިދުމަތް ދެމުންދާ ތަންތަނުގެ ތެރެއިން އޮޕަރޭޝަން ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދެނީ ގއ ވިލިނގިލީ ހޮސްޕިޓަލާއި ޑރ އަބަދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މި ހޮސްޕިޓަލް ގައި ހޭނައްތާ ޑޮކްޓަރެއްނެތް ކަމަށާއި ގއ ގައި ވެސް ޑޮކްޓަރެއްނެތިގެން އޮޕަރޭޝަންކުރުން ހުއްޓިފައިވާ ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާކަމަށެވެ.

މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ ޑރ އަބަދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލަކީ މުޅި ހުވަދު އަތޮޅުން ބަލި މީހުން އަންނަ ތަނެއް ކަމުން އޮޕަރޭޝަން ކުރުން ހުއްޓިފައިވާތީ ވަރަށް ދަތިވާ ކަމަށާއި މިވަގުތު އެފަދަ ޕޭޝަންޓުން ފޮނުވަނީ މާލެއަށް ކަމަށެވެ. ސާލިމް ވިދާޅުވީ މީގެ ދުވަސް ތަކެއް ކުރިންވެސް ހޭނައްތާ ޑޮކްޓަރެއްނެތި ދިޔަ ކަމަށާއި އެކަން ޙައްލު ކުރުމަށް ގެނައި ސެނެހިޔާގެ ޑޮކްޓަރ ވެސް މީގެ ހަފްތާ އެއް ކުރިން ގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އޭނާ ވިދާޅުވީ މި މައްސަލަ ޙައްލު ކުރުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން އެބަ ގެންދަވާ ކަމަށެވެ.

ހުވަދޫ ނިއުސް އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ގދ އާއި ގދ އިތުރުން 5 ސަރަހައްދެއްގައި ހޭނައްތާ ޑޮކްޓަރުން ގެ ދަތިކަން މިވަގުތު ކުރިމަތި ވެފައިވެއެވެ.

ހުވަދޫ ގައި ދިރިއުޅޭ އެންމެންހެން ދަނީ އަތޮޅުގައި ހުވަދު އަތޮޅުގައި ހޭނައްތާ ޑޮކްޓަރެއްނެތިގެން އޮޕަރޭޝަންކުރުން ހުއްޓިފައިވާތީ އެކަމުގެ ޝަކުވާ އެކިގޮތްގޮތަށް ކުރަމުންނެވެ

  1. ާއާމިނަތު

    ސަރުކާރުން ބަކެރަތާޔަ؟؟؟؟އިހިނި ބާއި.