ޚަބަރު
ހާލުދެރަވެގެން އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު ފެރީއެއްގަ މާލެ ގެންދާ މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ

ބަލިވެ ހާލުދެރަވެފައިވާ ބަލިމީހަކު އެމެޖެންސީ ހާލަތުގަ ފެރީއެއްގައި މާލެ ގެންދިޔަ މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެއެވެ.

މިހާރު މީސްމީޑިއާގައި އާންމުވަމުންދާ ވީޑިއޯއެއްގައި، އުމުރުން ދުވަސްވެފައިވާ ބަލި މީހަކު މާލެ ގެންދިއުމަށް ފެރީއެއްގެ ތެރޭ ސްޓްރެޗަރ އެއްގައި ގެންދާ މަންޒަރު ފެނެއެވެ.

ބަލި މީހާ ފެރީއެއްގައި މާލެ ގެންދާ މަންޒަރު ވީޑިއޯކޮށް މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި މީހަކު ކޮށްފައިވާ ޓުވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ބަލިވެ ހާލު ދެރަވެގެން އެމަރޖެންސީ ހާލަތުގަ ވިލިމާލެއިން ބަލިމީހާ ގެންދަންޖެހޭ ގޮތް ކަމަށާއި، މިއީ ރައްޔިތުންނަށް ހައްގު މިންވަރުތޯ ބުނެ ސުވާލު އުފައްދާފައިވެއެވެ.

ހެލްތް ސެކްޓަރ ގެ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް ހުރެ އެކަންތައް ހައްލު ނުވެގެން ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ގެންދަނީ އެކި ޕްލެޓްފޯމް ތަކުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. މިސަރުކާރު އައި ފަހުން އަތޮޅު ތެރޭގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ސިއްޚީ މަރުކަޒުތަކުން ބަލި މީހުންނަށް ދެވެން ޖެހޭ ފަރުވާ އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ނުދެވޭ މައްސަލަތަކެއްވެސް ވަނީ ފެންމަތިވެފައެވެ.

އަދި ޑޮކްޓަރުން މަދުވުމުގެ ސަބުބުންނާއި ބައެއް ސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރުން ނެތުމުގެ ސަބަބުން ގިނަ ބަލިމީހުން މާލެ ފޮނުވަން ޖެހޭ މައްސަލަ ތަކެއްވެސް މިހާރު ފެންމަތިވެފައިވާއިރު ގިނަ ބައެއްގެ ޝަކުވާއަކަށް ވެފައިވަނީ ހެލްތް ސެކްޓަރ ކުރިއެރުވުމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތެއް މިސަރުކާރުން ނުކުރާ ކަމަށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ހާލުދެރަވެގެން އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު ފެރީއެއްގަ މާލެ ގެންދާ މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ

ބަލިވެ ހާލުދެރަވެފައިވާ ބަލިމީހަކު އެމެޖެންސީ ހާލަތުގަ ފެރީއެއްގައި މާލެ ގެންދިޔަ މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެއެވެ.

މިހާރު މީސްމީޑިއާގައި އާންމުވަމުންދާ ވީޑިއޯއެއްގައި، އުމުރުން ދުވަސްވެފައިވާ ބަލި މީހަކު މާލެ ގެންދިއުމަށް ފެރީއެއްގެ ތެރޭ ސްޓްރެޗަރ އެއްގައި ގެންދާ މަންޒަރު ފެނެއެވެ.

ބަލި މީހާ ފެރީއެއްގައި މާލެ ގެންދާ މަންޒަރު ވީޑިއޯކޮށް މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި މީހަކު ކޮށްފައިވާ ޓުވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ބަލިވެ ހާލު ދެރަވެގެން އެމަރޖެންސީ ހާލަތުގަ ވިލިމާލެއިން ބަލިމީހާ ގެންދަންޖެހޭ ގޮތް ކަމަށާއި، މިއީ ރައްޔިތުންނަށް ހައްގު މިންވަރުތޯ ބުނެ ސުވާލު އުފައްދާފައިވެއެވެ.

ހެލްތް ސެކްޓަރ ގެ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް ހުރެ އެކަންތައް ހައްލު ނުވެގެން ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ގެންދަނީ އެކި ޕްލެޓްފޯމް ތަކުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. މިސަރުކާރު އައި ފަހުން އަތޮޅު ތެރޭގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ސިއްޚީ މަރުކަޒުތަކުން ބަލި މީހުންނަށް ދެވެން ޖެހޭ ފަރުވާ އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ނުދެވޭ މައްސަލަތަކެއްވެސް ވަނީ ފެންމަތިވެފައެވެ.

އަދި ޑޮކްޓަރުން މަދުވުމުގެ ސަބުބުންނާއި ބައެއް ސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރުން ނެތުމުގެ ސަބަބުން ގިނަ ބަލިމީހުން މާލެ ފޮނުވަން ޖެހޭ މައްސަލަ ތަކެއްވެސް މިހާރު ފެންމަތިވެފައިވާއިރު ގިނަ ބައެއްގެ ޝަކުވާއަކަށް ވެފައިވަނީ ހެލްތް ސެކްޓަރ ކުރިއެރުވުމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތެއް މިސަރުކާރުން ނުކުރާ ކަމަށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!