ޚަބަރު
ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ ހުއްދަ ނެތި ރަށުތެރޭގައި އުޅުން މަނާކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 ގެ ގިނަ ކޭސްތަކެއް ފެންމަތިވުމާއި ގުޅިގެން ރަށުތެރޭގެ ހާލަތު އިތުރަށް ގޯސްވިޔަ ނުދިއުމަށްޓަކައި ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ ހުއްދަ ނެތި އެރަށުތެރޭގައި އުޅުން މަނާ ކޮށްފިއެވެ.

ވިލިނގިލީ ކައުންސިލުން މިއަދު ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލަށް އަންގާފައިވާ އެންގުމުގައިވާ ގޮތުން ރޭގަނޑު 9ން ފަތިހު 4 ކައުންސިލްގެ ހުއްދައަކާއި ނުލައި ބޭރުތެރޭގައި އުޅުން މަނާ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ހޮޓާ ރެސްޓޯރެންޓް އާއި ފިހާރަތައްވެސް އެޗްޕީއޭގެ މިންގަނޑުތަކާއި އެއްގޮތަށް ރޭގަނޑު 9 ޖަހަންދެން ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓުމަށާއި ކާފިއު ގަޑީގައި ޑެލިވަރީ ކުރުމުގެ ހުއްދަ ވަނީ ދީފައެވެ. ކަނޑުހުޅުދޫގައި ރަށު ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކާފިއު އިޢުލާން ކޮށް ކޮވިޑް ޙާލަތު ކޮންޓްރޯލު ކުރުމަށް ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަ ކޮށްފައިވާއިރު މީގެ 4 ދުވަސް ކުރިން އެރަށުން ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ކޮވިޑް19 އަށް ފައްސިވެ ރަށް އޮތީ މޮނީޓަރިންގ ހާލަތަށް ގެނެސްފައެވެ.

މިވަގުތު އެ ރަށުގައި 30 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ ފަރުވާދެމުން އެބަގެންދެއެވެ.

މިއީ ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކަނޑުހުޅުދޫ މޮނިޓަރިންގއަށް ލެވުނު 2 ވަނަ ފަހަރެވެ. މީގެ ކުރިން އެރަށް މޮނީޓަރިންގއަށް ލުމުން އާންމު ޙާލަތަށް ގެނެވުނީ ވިލިނގިލީ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން ގިނަ ގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްގެންނެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ ހުއްދަ ނެތި ރަށުތެރޭގައި އުޅުން މަނާކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 ގެ ގިނަ ކޭސްތަކެއް ފެންމަތިވުމާއި ގުޅިގެން ރަށުތެރޭގެ ހާލަތު އިތުރަށް ގޯސްވިޔަ ނުދިއުމަށްޓަކައި ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ ހުއްދަ ނެތި އެރަށުތެރޭގައި އުޅުން މަނާ ކޮށްފިއެވެ.

ވިލިނގިލީ ކައުންސިލުން މިއަދު ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލަށް އަންގާފައިވާ އެންގުމުގައިވާ ގޮތުން ރޭގަނޑު 9ން ފަތިހު 4 ކައުންސިލްގެ ހުއްދައަކާއި ނުލައި ބޭރުތެރޭގައި އުޅުން މަނާ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ހޮޓާ ރެސްޓޯރެންޓް އާއި ފިހާރަތައްވެސް އެޗްޕީއޭގެ މިންގަނޑުތަކާއި އެއްގޮތަށް ރޭގަނޑު 9 ޖަހަންދެން ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓުމަށާއި ކާފިއު ގަޑީގައި ޑެލިވަރީ ކުރުމުގެ ހުއްދަ ވަނީ ދީފައެވެ. ކަނޑުހުޅުދޫގައި ރަށު ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކާފިއު އިޢުލާން ކޮށް ކޮވިޑް ޙާލަތު ކޮންޓްރޯލު ކުރުމަށް ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަ ކޮށްފައިވާއިރު މީގެ 4 ދުވަސް ކުރިން އެރަށުން ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ކޮވިޑް19 އަށް ފައްސިވެ ރަށް އޮތީ މޮނީޓަރިންގ ހާލަތަށް ގެނެސްފައެވެ.

މިވަގުތު އެ ރަށުގައި 30 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ ފަރުވާދެމުން އެބަގެންދެއެވެ.

މިއީ ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކަނޑުހުޅުދޫ މޮނިޓަރިންގއަށް ލެވުނު 2 ވަނަ ފަހަރެވެ. މީގެ ކުރިން އެރަށް މޮނީޓަރިންގއަށް ލުމުން އާންމު ޙާލަތަށް ގެނެވުނީ ވިލިނގިލީ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން ގިނަ ގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްގެންނެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!