ޚަބަރު
ގެއެއްގެ ތެރެއިން މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ފެނިއްޖެ

މާލޭގެ ގެއެއްގެ ތެރެއިން މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ފެނިއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ މާލޭ މައްޗަން ގޯޅި ގެޔަކުން ކުނިވަސް ދުވުމާއި ގުޅިގެން މިއަދު ހަވީރު 3:42 ހާއިރު ފުލުހުންނަށް ލިބުނު މައުލޫމާތާއި ގުޅިގެން އެގެ ބަލާ ފާސްކުރިއިރު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ފެނިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެގޭތެރޭގައި މަރުވެފައި އޮތްވާ ފެނިފައިވަނީ 37 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ.

މިމައްސަލަ ފުލުހުން ދަނީ އިތުރަށް ތަހުޤީގު ކުރަމުންނެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ގެއެއްގެ ތެރެއިން މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ފެނިއްޖެ

މާލޭގެ ގެއެއްގެ ތެރެއިން މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ފެނިއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ މާލޭ މައްޗަން ގޯޅި ގެޔަކުން ކުނިވަސް ދުވުމާއި ގުޅިގެން މިއަދު ހަވީރު 3:42 ހާއިރު ފުލުހުންނަށް ލިބުނު މައުލޫމާތާއި ގުޅިގެން އެގެ ބަލާ ފާސްކުރިއިރު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ފެނިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެގޭތެރޭގައި މަރުވެފައި އޮތްވާ ފެނިފައިވަނީ 37 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ.

މިމައްސަލަ ފުލުހުން ދަނީ އިތުރަށް ތަހުޤީގު ކުރަމުންނެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!