ދީން
“އަނދިރިކަމަށްފަހު އަލިކަންވޭ، އެއްވެސް ތޫފާނެއް އަބަދަކު ދެމިއެއް ނޯންނާނެ”

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ މުފްތީ އިސްމާއިލް މެންކް މިރޭ ދެއްވާފައިވާ ނަސޭޙަތުގެ ބަސްކޮޅެއް ހިއްސާ ކޮށްލާނަމެވެ.

“ކޮންމެ ކަމެއްގެ ވެސް ފެށުމަކާއި ނިމުމެއް ވެއެވެ. އެހެންކަމަށްވާއިރު މިވަގުތު ތިހުރި ހާލާއިމެދު އެވަރަށް ފިކުރު ބޮޑުވަނީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟

ޓަނެލުގެ އަނެއް ކޯޅުގައި ވަނީ އަލިކަމެވެ. އެއްވެސް ތޫފާނެއް އަބަދަކު ދެމިއެއް ނޯންނާނެއެވެ. ހިތަށް އަނެއްކާވެސް ލޯބިވެވޭނެއެވެ. ތިބާގެ ދިރިއުޅުމުގައި ދެން ކުރިމަތިވާނެ ކަންތައްތަކާއިމެދު ތިބާ އާޝޯޚުވާނެއެވެ. އަހަރެމެން ހެއްދެވި ފަރާތް ޙަޟްރަތުން ގިނަގިނައިން ދެއްވުން އެދި ދުޢާ ކުރާށެވެ.”

މިއީ ކަމަކާއި މާޔޫސްވެ، ގޮތް ހުސްވެފައި ހުރި މީހަކަށް ވަރަށް ވެސް ރަނގަޅު ނަސޭޙަތަކަށް ވާނެއެވެ. އުންމީދު ކުރާށެވެ. ހިތްވަރު ކުރާށެވެ. އަދި އެކަމަށް އެދި ދުޢާ ވެސް ކުރާށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ދީން
“އަނދިރިކަމަށްފަހު އަލިކަންވޭ، އެއްވެސް ތޫފާނެއް އަބަދަކު ދެމިއެއް ނޯންނާނެ”

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ މުފްތީ އިސްމާއިލް މެންކް މިރޭ ދެއްވާފައިވާ ނަސޭޙަތުގެ ބަސްކޮޅެއް ހިއްސާ ކޮށްލާނަމެވެ.

“ކޮންމެ ކަމެއްގެ ވެސް ފެށުމަކާއި ނިމުމެއް ވެއެވެ. އެހެންކަމަށްވާއިރު މިވަގުތު ތިހުރި ހާލާއިމެދު އެވަރަށް ފިކުރު ބޮޑުވަނީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟

ޓަނެލުގެ އަނެއް ކޯޅުގައި ވަނީ އަލިކަމެވެ. އެއްވެސް ތޫފާނެއް އަބަދަކު ދެމިއެއް ނޯންނާނެއެވެ. ހިތަށް އަނެއްކާވެސް ލޯބިވެވޭނެއެވެ. ތިބާގެ ދިރިއުޅުމުގައި ދެން ކުރިމަތިވާނެ ކަންތައްތަކާއިމެދު ތިބާ އާޝޯޚުވާނެއެވެ. އަހަރެމެން ހެއްދެވި ފަރާތް ޙަޟްރަތުން ގިނަގިނައިން ދެއްވުން އެދި ދުޢާ ކުރާށެވެ.”

މިއީ ކަމަކާއި މާޔޫސްވެ، ގޮތް ހުސްވެފައި ހުރި މީހަކަށް ވަރަށް ވެސް ރަނގަޅު ނަސޭޙަތަކަށް ވާނެއެވެ. އުންމީދު ކުރާށެވެ. ހިތްވަރު ކުރާށެވެ. އަދި އެކަމަށް އެދި ދުޢާ ވެސް ކުރާށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!