ޚަބަރު
މީސް މީޑިއާގައި ދައުރުވި ފޮޓޯތަކަށް އިކްރާމްގެ ތައުރީފް

މީސްމީޑިއާގައި ދައުރުކުރި ފޮޓޯ ތަކަކީ ވަރަށް “އުފެއްދުންތެރި” ފޮޓޯތަކެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިކްރާމް ހަސަން ޝުކުރު އަދާކޮށްފިއެވެ.

ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މިހެން ވިދާޅުވީ ނޫސްތަކުގައި އޭނާގެ އެއް ފޮޓޯއެއް އަބަދު ބޭނުން ކުރާ ކަމަށް ޝަކުވާ ކުރުމުން، ބަޔަކު އޭނާގެ އެހެން ފޮޓޯތަކެއް ތައްޔާރުކޮށް މީސް މީޑިއާގައި އާންމު ކުރުމުންނެވެ.

މެމްބަރު އިކްރާމްގެ ކަންބޮޑުވުން ހިއްސާ ކުރުމުން ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވަނީ މެންބަރު އިކްރާމްގެ ފޮޓޯގެ ބެކްގްރައުންޑް ބަދަލުކޮށް، ތަފާތު އެކި ފޮޓޯތައް އުފައްދާފައެވެ.

މި ފޮޓޯތަކާ ގުޅިގެން މެންބަރު އިކްރާމް އިއްޔެ މެންދުރު ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ފޮޓޯތައް ހިއްސާ ކުރުމަށް އެހީތެރިވެދިން ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ޝުކުރު އަދާ ކުރައްވާ ކަމަށާއި ބައެއް ފޮޓޯތައް ވަރަށް އުފެއްދުންތެރި ކަމަށެވެ. އެފަދަ ފޮޓޯތައް ބަލަން ވަރަށް ކަމުދިޔަ ކަމަށް ވެސް އިކްރާމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
މީސް މީޑިއާގައި ދައުރުވި ފޮޓޯތަކަށް އިކްރާމްގެ ތައުރީފް

މީސްމީޑިއާގައި ދައުރުކުރި ފޮޓޯ ތަކަކީ ވަރަށް “އުފެއްދުންތެރި” ފޮޓޯތަކެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިކްރާމް ހަސަން ޝުކުރު އަދާކޮށްފިއެވެ.

ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މިހެން ވިދާޅުވީ ނޫސްތަކުގައި އޭނާގެ އެއް ފޮޓޯއެއް އަބަދު ބޭނުން ކުރާ ކަމަށް ޝަކުވާ ކުރުމުން، ބަޔަކު އޭނާގެ އެހެން ފޮޓޯތަކެއް ތައްޔާރުކޮށް މީސް މީޑިއާގައި އާންމު ކުރުމުންނެވެ.

މެމްބަރު އިކްރާމްގެ ކަންބޮޑުވުން ހިއްސާ ކުރުމުން ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވަނީ މެންބަރު އިކްރާމްގެ ފޮޓޯގެ ބެކްގްރައުންޑް ބަދަލުކޮށް، ތަފާތު އެކި ފޮޓޯތައް އުފައްދާފައެވެ.

މި ފޮޓޯތަކާ ގުޅިގެން މެންބަރު އިކްރާމް އިއްޔެ މެންދުރު ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ފޮޓޯތައް ހިއްސާ ކުރުމަށް އެހީތެރިވެދިން ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ޝުކުރު އަދާ ކުރައްވާ ކަމަށާއި ބައެއް ފޮޓޯތައް ވަރަށް އުފެއްދުންތެރި ކަމަށެވެ. އެފަދަ ފޮޓޯތައް ބަލަން ވަރަށް ކަމުދިޔަ ކަމަށް ވެސް އިކްރާމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!