ޚަބަރު
ޔޫއްޕެގެ އެސީރީޒްގެ ފުރަތަމަ އެޕިސޯޑް “ބޭބީ”ގެ ޓީޒާ ނެރެފި

އެސީރީޒްގެ ނަމުގައި ޔޫއްޕެ ޕްރޮޑަކްޝަން އާއި ޝައި ޕްރޮޑަކްޝަނުން ގެންނަން ނިންމާފައިވާ ސީރީޒްގެ ފުރަތަމަ އެޕިސޯޑް “ބޭބީ” ގެ ޓީޒާ އާންމުކޮށްފިއެވެ.

އެސީރީޒްގެ ފުރަތަމަ ބައި “ބޭބީ” ގެ ކާސްޓިންގއަށް ބަލާލާއިރު މަޝްހޫރުތަރިއެއް ކަމަށްވާ އިބްރާހިމް ޖިހާދު (ޖިމީ) ފެނިގެންދާނެއެވެ. ޖިމީގެ އިތުރުން ”ކަރުހަކުރު“ ސީރީޒުން މަޤުބޫލުކަން ހޯދި މުހައްމަދު އަފްރާހުގެ މުހިންމުު ރޯލެއް ހިމެނޭ “ބޭބީ”އިން ފިލްމީ ދާއިރާއަށް މުޅިން އާ ދެމޫނެއް ފެނިގެންދާނެއެވެ. މިދާއިރާއަށް އަލަށް ތައާރަފް ކުރެވޭ ދެތަރިންނަކީ އިބްރާހިމް ޔައީޝް އަދި އައިމިނަތު ޝުހާއެވެ.

https://fb.watch/9iarKMwl71/

އައްޔުމަން ޝަރީފްގެ މިއުޒިކް ހިމެނިގެންދާ މިސީރީޒްގެ ޑައިރެކްޝަން އަދި އެޑިޓިންގ ކޮށްފައިވަނީ ޔޫސުފް ޝަފީއު (ޔޫއްޕެ) އެވެ.

ޖުމްލަ 08 ޗެޕްޓަރު ހިމެނޭ ”އެ ސީރީޒް“ގެ ނަމުގައި އުފައްދާ މި ސިލްސިލާ ގެނެސްދޭން ނިންމާފައިވަނީ ޗެޕްޓަރުތަކަކަށް ބަހާލައިގެން ކޮންމެ ޗެޕްޓަރަކަށް ވަކި ނަމެއް ދީގެންނެވެ.

އެގޮތުން ބަލާއިރު އެސީރީޒްގައި ފެނިގެންދާ 8 ޗެޕްޓަރ އަކީ:

ފުރަތަމަ ޗެޕްޓަރގެ ނަމަކީ “ބޭބީ”

ދެވަނަ ޗެޕްޓަރގެ ނަމަކީ ”ފޯން ކޯލް“

ތިންވަނަ ޗެޕްޓަރގެ ނަމަކީ ”އާޓިސްޓް“

ހަތަރުވަނަ ޗެޕްޓަރގެ ނަމަކީ ”ސާވަންޓް“

ފަސްވަނަ ޗެޕްޓަރގެ ނަމަކީ ”ލިފްޓް“

ހަވަނަ ޗެޕްޓަރގެ ނަމަކީ ”ޝެޑޯ“ އަދި

ހަތްވަނަ ޗެޕްޓަރ އަކީ ”ބެސްޓް ފްރެންޑް“ އެވެ.

އެސީރީޒްގެ އެންމެ ފަހު ޗެޕްޓަރގެ ނަމަކީ ”ބެލް” އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ޔޫއްޕެގެ އެސީރީޒްގެ ފުރަތަމަ އެޕިސޯޑް “ބޭބީ”ގެ ޓީޒާ ނެރެފި

އެސީރީޒްގެ ނަމުގައި ޔޫއްޕެ ޕްރޮޑަކްޝަން އާއި ޝައި ޕްރޮޑަކްޝަނުން ގެންނަން ނިންމާފައިވާ ސީރީޒްގެ ފުރަތަމަ އެޕިސޯޑް “ބޭބީ” ގެ ޓީޒާ އާންމުކޮށްފިއެވެ.

އެސީރީޒްގެ ފުރަތަމަ ބައި “ބޭބީ” ގެ ކާސްޓިންގއަށް ބަލާލާއިރު މަޝްހޫރުތަރިއެއް ކަމަށްވާ އިބްރާހިމް ޖިހާދު (ޖިމީ) ފެނިގެންދާނެއެވެ. ޖިމީގެ އިތުރުން ”ކަރުހަކުރު“ ސީރީޒުން މަޤުބޫލުކަން ހޯދި މުހައްމަދު އަފްރާހުގެ މުހިންމުު ރޯލެއް ހިމެނޭ “ބޭބީ”އިން ފިލްމީ ދާއިރާއަށް މުޅިން އާ ދެމޫނެއް ފެނިގެންދާނެއެވެ. މިދާއިރާއަށް އަލަށް ތައާރަފް ކުރެވޭ ދެތަރިންނަކީ އިބްރާހިމް ޔައީޝް އަދި އައިމިނަތު ޝުހާއެވެ.

https://fb.watch/9iarKMwl71/

އައްޔުމަން ޝަރީފްގެ މިއުޒިކް ހިމެނިގެންދާ މިސީރީޒްގެ ޑައިރެކްޝަން އަދި އެޑިޓިންގ ކޮށްފައިވަނީ ޔޫސުފް ޝަފީއު (ޔޫއްޕެ) އެވެ.

ޖުމްލަ 08 ޗެޕްޓަރު ހިމެނޭ ”އެ ސީރީޒް“ގެ ނަމުގައި އުފައްދާ މި ސިލްސިލާ ގެނެސްދޭން ނިންމާފައިވަނީ ޗެޕްޓަރުތަކަކަށް ބަހާލައިގެން ކޮންމެ ޗެޕްޓަރަކަށް ވަކި ނަމެއް ދީގެންނެވެ.

އެގޮތުން ބަލާއިރު އެސީރީޒްގައި ފެނިގެންދާ 8 ޗެޕްޓަރ އަކީ:

ފުރަތަމަ ޗެޕްޓަރގެ ނަމަކީ “ބޭބީ”

ދެވަނަ ޗެޕްޓަރގެ ނަމަކީ ”ފޯން ކޯލް“

ތިންވަނަ ޗެޕްޓަރގެ ނަމަކީ ”އާޓިސްޓް“

ހަތަރުވަނަ ޗެޕްޓަރގެ ނަމަކީ ”ސާވަންޓް“

ފަސްވަނަ ޗެޕްޓަރގެ ނަމަކީ ”ލިފްޓް“

ހަވަނަ ޗެޕްޓަރގެ ނަމަކީ ”ޝެޑޯ“ އަދި

ހަތްވަނަ ޗެޕްޓަރ އަކީ ”ބެސްޓް ފްރެންޑް“ އެވެ.

އެސީރީޒްގެ އެންމެ ފަހު ޗެޕްޓަރގެ ނަމަކީ ”ބެލް” އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!