މަޢުލޫމާތު
ރުޤުޔާ ކުރުމުގެ ނަމުގައި ޖިންނި ޝައިތޯނުން ބޭނުން ކުރުން

ސުވާލު : ރުޤްޔާކޮށްގެން އެސްފީނާ ޖެއްސި (ސިޙުރު ޖެއްސި މީހާ) ބަލިމީހާގެ ޚިޔާލަށް ގެނައުމަށް ބުނެވޭ ބަހަކީ ޞައްޙަ ބަސްތަކެއް ހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ ރުޤްޔާކުރާ މީހާ، ސިޙުރު ޖެހިފައިވާ ބަލިމީހާގެ ޚިޔާލަށް އެކަންކުރި މީހާ ގެނެސްދިނުމަށް އޭނާގެ އެކުވެރި ޖިންނިގެ ފަރާތުން އެދުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިތޯ އެވެ؟

ޖަވާބު : ބަލިމީހާއަށް ރުޤްޔާ ކުރަމުންދާ ވަޤުތުގައި ސިޙުރު ޖެއްސިމީހާ ޚިޔާލަށް ގެނައުން ނުވަތަ އެފަދައިން ޚިޔާލަށް ގެނައުމަށް ރުޤްޔާކުރާ މީހާ އަމުރުކުރުމަކީ އެއީ ހުއްދަވެގެންނުވާ ޝައިޠާނީ ޢަމަލެކެވެ. ސަބަބަކީ އެއީ ޝައިޠާނުންގެ ފަރާތުން މަދަދަށް އެދުމެކެވެ. ފަހެ، އޭނާއަށް އެކަން ޖެއްސި އިންސާނާގެ ސިފައިގައި އޭނާއަށް ޚިޔާލުން ދައްކައިދޭ ފާރާތަކީ އެ ޝައިޠާނުންތަކެވެ. އަދި މިއީ ޙަރާމްވެގެންވާ ޢަމަލެކެވެ. ސަބަބަކީ އެއީ ޝައިޠާނުންގެ ފަރާތުން މަދަދަށް އެދުމެވެ. އަދި އަނެއް ސަބަބަކީ އެއީ މީސްތަކުންގެ މެދުގައި ޢަދާވާތްތެރި ކުރުވާ ކަމެކެވެ. އަދި މީސްތަކުންގެ މެދުގައި ބިރުވެރިކަމާއި ހިތަށް ނާމާންކަން ގެނުވާ ކަމެކެވެ. ވީމާ އެކަން ﷲގެ މި ވަޙީ ބަސްފުޅުގެ ތެރެއަށް ވަންނާނެ އެވެ.

﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الإنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ﴾

“އަދި އިންސާނުންގެ ތެރެއިން ފިރިހެންބަޔަކު، ޖިންނީންގެ ތެރެއިން ފިރިހެންބަޔަކު ކިބައިން ރައްކާތެރިކަމަށް އެދޭކަމުގައި ވި އެވެ. ފަހެ އެކަމުގެ ސަބަބުން ޖިންނީންނަށް އިންސާނުންގެ ކާފިރުކަމާއި ބޮޑާކަން އިތުރުކުރި އެވެ.”

މިފަތުވާއަކީ العَلاَّمَة ابن بَاز رحمه الله ރިޔާސަތުގައި އިންނަވައި ނެރުއްވާފައިވާ ފަތުވާ އެކެވެ.

ޙަޤީޤަތުގައި މިއީ ރޭގަ ހިނގައިދިޔަ ކަންތައްތަކޭ އެއްފަދަ ޢަމަލުތަކެވެ. ރުޤްޔާކުރާ މިހާ ސިޙުރުޖެހިފައިވާ މީހާގެ ކައިރިއަށް އައިސް ކިޔަވަމުންދެ އެވެ. އަދި ސިޙުރުޖެހިފައިވާ މީހާގެ ޚިޔާލަށް ނުވަތަ ވިސްނުމަށް ނުވަތަ ލޯމައްޗަށް އެއްވެސް މީހަކު ފެންނަތޯ ނުވަތަ ސޫރައެއް ފާޅުވޭތޯ ސުވާލުކުރެ އެވެ. އަދި އެފަދައިން އަމުރު ކުރެ އެވެ. އަދި ގިނަފަހަރު ކަންހިނގާ ގޮތަކީ ސިޙުރު ޖެހިފައިވާ ފަރާތަށް މިފަދައިން ރުޤްޔާކުރާ މީހާއަކީ “ހާދަ މޮޅު” “ހާދަ ކުޅަދާނަ މީހެކޭ” ބުނެވެ އެވެ. އެހެނަސް މިއީ އިންތިހާއަށް މަގުފުރެދިފައިވާ، ﷲގެ ޝަރީޢަތުގައި ކިތަންބޮޑު ފާފައަކަށް އަރައިގަތުމަށް ޖެހިލުން ކުޑަވެފައިވާ މީސްތަކުންގެ އަތުގައިވާ ފައިސާގެ ދަހިވެތިކަމުގައި ޖިންނި ޝައިޠާނުންގެ ކިބައިން މަދަދަށް އެދޭ މީހެކެވެ. ޝިކުރު ކުރާ މީހެކެވެ.

އޭނާގެ ސިއްރު ރޭވުންތަކުގެ ތެރޭގައި އޭނާގެ އަޢުވާނުންގެ ގޮތުގައިވާ ޖިންނީން ބަލިޖެހިފައިވާ މީހާގެ ކައިރިއަށް އައިސް ކޮންމެވެސް މީހެއްގެ ޞޫރަ ފާޅުކޮށް، އެއީ ސިޙުރުހެދި މީހާ ކަމުގައި ހަދައި ޢާއިލާތައް ވިއްސިވިހާލިކޮށް، ތިމާގެކަމުގެ ގުޅުން ބަރުބާދުކޮށް އުއްމަތުގައި ފިތުނަ ފަސާދަ އުފައްދަ އެވެ. ސަބަބަކީ މިއީ ޝައިޠާނާގެ ލަނޑުދަނޑި ކަމުގައިވެ އެވެ. ޝައިޠާނާ ދައްކާ ޞޫރައަކީ އަބަދުވެސް ގާތް ރަޙްމަތްތެރި ޢާއިލާ ގުޅުންއޮންނަ ދެކެފަރިތަ މީހުންނެވެ. އަދި އޭގެ ސަބަބުން މުޖުތަމަޢު އިންތިހާ ދަރަޖައަށް ފިތުނަވެގެންދެ އެވެ.

ޖިންނި ޝައިޠާނުންގެ ކިބައިން މަދަދަށް އެދުމަކީ އިންސާނުންނަށް ޙަރާމްވެގެންވާ ޢަމަލެކެވެ. ޚާއްޞަކޮށް ލޯމައްޗަށް ސިއްރުވެ، ވަންހަނާވެގެންވާ ކަންތައްތައް ހޯދުމަށް، ޙަޤީޤަތަކީ ކޮބައިތޯ ހޯދުމަށް ރުޤްޔާކުރާ މީހުންގެ ނަމުގައި ނުކުމެފައިވާ މިފަދަ މީހުންނަކީ ޝައިޠާނާ އަތްމަތީގައި ގެންގުޅޭ، ޝައިޠާނުންނަށް ވިކިފައިވާ އަގެއްނެތް މުޑުދާރު މީހުންނެވެ. ހިތާމައަކީ މުސްލިމުންގެ ތެރޭގައި ދީންވެރިކަމެއްނެތް، ތަޥްޙީދު އަދި ޝިރުކުގެ ޙަޤީޤަތް ނޭނގުމުގެ ތެރޭގައިވާ މީސްތަކުންގެ ގާތަށް މިފަދަ އިންސާނުން ފާޅުވެ، އެޖިންނި މެދުވެރިކޮށް މިފަދަ ޢަމަލުތައް ކުޅައުމެވެ. ޝައިޠާނާއަށް އޭނާގެ ލަނޑުދަނޑި ކަމުގައިވާ މީސްތަކުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ﷲއަށް ޝަރީކު ކުރުވައި ދީނުން ބޭރުކުރެވުނީ އެވެ. އަދި ރުޤްޔާކުރުމުގެ ނަމުގައި ނުކުމެފައިވާ މީހާއަށް މީސްތަކުންގެ އަތުގައިވާ ފައިސާ އޭނާގެ ޢަމަލުގެ އުޖޫރައެއްގެ ގޮތުގައި ބާޠިލް ގޮތުގައި ކާލެވެ އެވެ. އަދި މި ފަދައިން ރުޤްޔާ ކުރާމީހާގެ ނަން މަޝްހޫރުވެ، މޮޅު މީހެއްގެ ގޮތުގައިވެ، އިތުރަށް މީސްތަކުންގެ ތެރޭގައި ޝިރުކު އާލާކޮށް ފެތުރުމަށް ޝައިޠާނާއަށް ފުރުސަތުލިބިގެން ދެ އެވެ.

މިއީ މިކަންތައް ކުރާ ޝައިޠާނުންނާއި އިންސާނުންނަށް ލިބޭ “ފައިދާ” އެވެ. އަޚުންނޭވެ! މިމަގުތަކަށް އަރައި ނުގަތުން ހުއްޓެވެ. ދީނުގައި ބަޔާންވެގެންވާ ޞައްޙަ ގޮތުގައި ކުރެވޭ ރުޤްޔާއެއް ކަމުގައި ހެދުން ހުއްޓެވެ.

މަސްދަރު: ސަލަފް.އެމްވީ – އަބޫ އަނަސް މުޙައްމަދު ހަސަން
  1. ސަން

    ފުރިހަމަ! ކާންދޭމީހާގައިގަ ދަތްނާޅާނެކަން ހާމަވާ ފރިހަމަ އާޓކަލްއެއް. ސިހުރުހެދިޔަސް ރުގުޔާކޮށްގެން އެކަންފަނަގަޅުކުރަން މަސައްކަތްކުާމީހާ ސިހުރުހެދި މީޙާޙޯދައިއެވާޙާކަ ދައްކަިގެން ނުވާނެ.

މަޢުލޫމާތު
ރުޤުޔާ ކުރުމުގެ ނަމުގައި ޖިންނި ޝައިތޯނުން ބޭނުން ކުރުން

ސުވާލު : ރުޤްޔާކޮށްގެން އެސްފީނާ ޖެއްސި (ސިޙުރު ޖެއްސި މީހާ) ބަލިމީހާގެ ޚިޔާލަށް ގެނައުމަށް ބުނެވޭ ބަހަކީ ޞައްޙަ ބަސްތަކެއް ހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ ރުޤްޔާކުރާ މީހާ، ސިޙުރު ޖެހިފައިވާ ބަލިމީހާގެ ޚިޔާލަށް އެކަންކުރި މީހާ ގެނެސްދިނުމަށް އޭނާގެ އެކުވެރި ޖިންނިގެ ފަރާތުން އެދުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިތޯ އެވެ؟

ޖަވާބު : ބަލިމީހާއަށް ރުޤްޔާ ކުރަމުންދާ ވަޤުތުގައި ސިޙުރު ޖެއްސިމީހާ ޚިޔާލަށް ގެނައުން ނުވަތަ އެފަދައިން ޚިޔާލަށް ގެނައުމަށް ރުޤްޔާކުރާ މީހާ އަމުރުކުރުމަކީ އެއީ ހުއްދަވެގެންނުވާ ޝައިޠާނީ ޢަމަލެކެވެ. ސަބަބަކީ އެއީ ޝައިޠާނުންގެ ފަރާތުން މަދަދަށް އެދުމެކެވެ. ފަހެ، އޭނާއަށް އެކަން ޖެއްސި އިންސާނާގެ ސިފައިގައި އޭނާއަށް ޚިޔާލުން ދައްކައިދޭ ފާރާތަކީ އެ ޝައިޠާނުންތަކެވެ. އަދި މިއީ ޙަރާމްވެގެންވާ ޢަމަލެކެވެ. ސަބަބަކީ އެއީ ޝައިޠާނުންގެ ފަރާތުން މަދަދަށް އެދުމެވެ. އަދި އަނެއް ސަބަބަކީ އެއީ މީސްތަކުންގެ މެދުގައި ޢަދާވާތްތެރި ކުރުވާ ކަމެކެވެ. އަދި މީސްތަކުންގެ މެދުގައި ބިރުވެރިކަމާއި ހިތަށް ނާމާންކަން ގެނުވާ ކަމެކެވެ. ވީމާ އެކަން ﷲގެ މި ވަޙީ ބަސްފުޅުގެ ތެރެއަށް ވަންނާނެ އެވެ.

﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الإنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ﴾

“އަދި އިންސާނުންގެ ތެރެއިން ފިރިހެންބަޔަކު، ޖިންނީންގެ ތެރެއިން ފިރިހެންބަޔަކު ކިބައިން ރައްކާތެރިކަމަށް އެދޭކަމުގައި ވި އެވެ. ފަހެ އެކަމުގެ ސަބަބުން ޖިންނީންނަށް އިންސާނުންގެ ކާފިރުކަމާއި ބޮޑާކަން އިތުރުކުރި އެވެ.”

މިފަތުވާއަކީ العَلاَّمَة ابن بَاز رحمه الله ރިޔާސަތުގައި އިންނަވައި ނެރުއްވާފައިވާ ފަތުވާ އެކެވެ.

ޙަޤީޤަތުގައި މިއީ ރޭގަ ހިނގައިދިޔަ ކަންތައްތަކޭ އެއްފަދަ ޢަމަލުތަކެވެ. ރުޤްޔާކުރާ މިހާ ސިޙުރުޖެހިފައިވާ މީހާގެ ކައިރިއަށް އައިސް ކިޔަވަމުންދެ އެވެ. އަދި ސިޙުރުޖެހިފައިވާ މީހާގެ ޚިޔާލަށް ނުވަތަ ވިސްނުމަށް ނުވަތަ ލޯމައްޗަށް އެއްވެސް މީހަކު ފެންނަތޯ ނުވަތަ ސޫރައެއް ފާޅުވޭތޯ ސުވާލުކުރެ އެވެ. އަދި އެފަދައިން އަމުރު ކުރެ އެވެ. އަދި ގިނަފަހަރު ކަންހިނގާ ގޮތަކީ ސިޙުރު ޖެހިފައިވާ ފަރާތަށް މިފަދައިން ރުޤްޔާކުރާ މީހާއަކީ “ހާދަ މޮޅު” “ހާދަ ކުޅަދާނަ މީހެކޭ” ބުނެވެ އެވެ. އެހެނަސް މިއީ އިންތިހާއަށް މަގުފުރެދިފައިވާ، ﷲގެ ޝަރީޢަތުގައި ކިތަންބޮޑު ފާފައަކަށް އަރައިގަތުމަށް ޖެހިލުން ކުޑަވެފައިވާ މީސްތަކުންގެ އަތުގައިވާ ފައިސާގެ ދަހިވެތިކަމުގައި ޖިންނި ޝައިޠާނުންގެ ކިބައިން މަދަދަށް އެދޭ މީހެކެވެ. ޝިކުރު ކުރާ މީހެކެވެ.

އޭނާގެ ސިއްރު ރޭވުންތަކުގެ ތެރޭގައި އޭނާގެ އަޢުވާނުންގެ ގޮތުގައިވާ ޖިންނީން ބަލިޖެހިފައިވާ މީހާގެ ކައިރިއަށް އައިސް ކޮންމެވެސް މީހެއްގެ ޞޫރަ ފާޅުކޮށް، އެއީ ސިޙުރުހެދި މީހާ ކަމުގައި ހަދައި ޢާއިލާތައް ވިއްސިވިހާލިކޮށް، ތިމާގެކަމުގެ ގުޅުން ބަރުބާދުކޮށް އުއްމަތުގައި ފިތުނަ ފަސާދަ އުފައްދަ އެވެ. ސަބަބަކީ މިއީ ޝައިޠާނާގެ ލަނޑުދަނޑި ކަމުގައިވެ އެވެ. ޝައިޠާނާ ދައްކާ ޞޫރައަކީ އަބަދުވެސް ގާތް ރަޙްމަތްތެރި ޢާއިލާ ގުޅުންއޮންނަ ދެކެފަރިތަ މީހުންނެވެ. އަދި އޭގެ ސަބަބުން މުޖުތަމަޢު އިންތިހާ ދަރަޖައަށް ފިތުނަވެގެންދެ އެވެ.

ޖިންނި ޝައިޠާނުންގެ ކިބައިން މަދަދަށް އެދުމަކީ އިންސާނުންނަށް ޙަރާމްވެގެންވާ ޢަމަލެކެވެ. ޚާއްޞަކޮށް ލޯމައްޗަށް ސިއްރުވެ، ވަންހަނާވެގެންވާ ކަންތައްތައް ހޯދުމަށް، ޙަޤީޤަތަކީ ކޮބައިތޯ ހޯދުމަށް ރުޤްޔާކުރާ މީހުންގެ ނަމުގައި ނުކުމެފައިވާ މިފަދަ މީހުންނަކީ ޝައިޠާނާ އަތްމަތީގައި ގެންގުޅޭ، ޝައިޠާނުންނަށް ވިކިފައިވާ އަގެއްނެތް މުޑުދާރު މީހުންނެވެ. ހިތާމައަކީ މުސްލިމުންގެ ތެރޭގައި ދީންވެރިކަމެއްނެތް، ތަޥްޙީދު އަދި ޝިރުކުގެ ޙަޤީޤަތް ނޭނގުމުގެ ތެރޭގައިވާ މީސްތަކުންގެ ގާތަށް މިފަދަ އިންސާނުން ފާޅުވެ، އެޖިންނި މެދުވެރިކޮށް މިފަދަ ޢަމަލުތައް ކުޅައުމެވެ. ޝައިޠާނާއަށް އޭނާގެ ލަނޑުދަނޑި ކަމުގައިވާ މީސްތަކުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ﷲއަށް ޝަރީކު ކުރުވައި ދީނުން ބޭރުކުރެވުނީ އެވެ. އަދި ރުޤްޔާކުރުމުގެ ނަމުގައި ނުކުމެފައިވާ މީހާއަށް މީސްތަކުންގެ އަތުގައިވާ ފައިސާ އޭނާގެ ޢަމަލުގެ އުޖޫރައެއްގެ ގޮތުގައި ބާޠިލް ގޮތުގައި ކާލެވެ އެވެ. އަދި މި ފަދައިން ރުޤްޔާ ކުރާމީހާގެ ނަން މަޝްހޫރުވެ، މޮޅު މީހެއްގެ ގޮތުގައިވެ، އިތުރަށް މީސްތަކުންގެ ތެރޭގައި ޝިރުކު އާލާކޮށް ފެތުރުމަށް ޝައިޠާނާއަށް ފުރުސަތުލިބިގެން ދެ އެވެ.

މިއީ މިކަންތައް ކުރާ ޝައިޠާނުންނާއި އިންސާނުންނަށް ލިބޭ “ފައިދާ” އެވެ. އަޚުންނޭވެ! މިމަގުތަކަށް އަރައި ނުގަތުން ހުއްޓެވެ. ދީނުގައި ބަޔާންވެގެންވާ ޞައްޙަ ގޮތުގައި ކުރެވޭ ރުޤްޔާއެއް ކަމުގައި ހެދުން ހުއްޓެވެ.

މަސްދަރު: ސަލަފް.އެމްވީ – އަބޫ އަނަސް މުޙައްމަދު ހަސަން
  1. ސަން

    ފުރިހަމަ! ކާންދޭމީހާގައިގަ ދަތްނާޅާނެކަން ހާމަވާ ފރިހަމަ އާޓކަލްއެއް. ސިހުރުހެދިޔަސް ރުގުޔާކޮށްގެން އެކަންފަނަގަޅުކުރަން މަސައްކަތްކުާމީހާ ސިހުރުހެދި މީޙާޙޯދައިއެވާޙާކަ ދައްކަިގެން ނުވާނެ.