ޚަބަރު
ހަތިމަށް ކުޅުޖަހައިގެން ހައްޔަރު ކުރިމީހާގެ ބަންދަށް އިތުރު 15 ދުވަސް ޖަހައިފި

މިސްކިތްތަކަށް ކުޑަކަމުގޮސް އަދި ހަތިމަށްވެސް ކުޅު ޖެހި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރު ކުރި ހަސަން ޒިޔާދުގެ ބަންދަށް އިތުރު 15 ދުވަސް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ޖަހައިފިއެވެ.

މީގެ ކުރިން އޭނާވަނީ ރައީސް އޮފިސް ކުރިމައްޗަށާއި ހުކުރު މިސްކިތާއި އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ކުޑަކަމުދިޔަ މައްސަލައިގައިވެސް ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް ފަހުން އެ މައްސަލައިގައި އޭނާ ދައުވާކުރަން ފޮނުވައި ބަންދުން ދޫކޮށްލިއެވެ.

ނަމަވެސް އޭނާ ދޫކޮށްލިތާ މާގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނުވަނީ މިސްކިތަކަށް ވަދެ ހަތިމަކަށް ކުޅު ޖެހުމުން ބަޔަކު އޭނާ ހިފަހައްޓައި އޭނާ ފުލުހުންނާއި ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

އޭނާގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކޯޓަށް ދިއުމުން އެންމެ ފުރަތަމަ ޖަހާފައިވަނީ 10 ދުވަހެވެ. އަދި އިއްޔެ އޭނާގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުން އިތުރު 15 ދުވަހަށް ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް އެކޯޓުން ވަނީ އަމުރުކޮށްފައެވެ.

ހަސަން ޒިޔާދު ވަނީ ކުށް ތަކުރާރު ނުކުރާނެ ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ބަންދުގެ މަޖިލީހުގައި ބުނެފައެވެ. ނަމަވެސް މީގެ ކުރިން ވެސް އޭނާ އެފަދަ ކުށްތައް ތަކުރާރުކޮށްފައި ވާތީ ކޯޓުން ނިންމީ އޭނާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ދަމަހައްޓާށެވެ.

 

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ހަތިމަށް ކުޅުޖަހައިގެން ހައްޔަރު ކުރިމީހާގެ ބަންދަށް އިތުރު 15 ދުވަސް ޖަހައިފި

މިސްކިތްތަކަށް ކުޑަކަމުގޮސް އަދި ހަތިމަށްވެސް ކުޅު ޖެހި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރު ކުރި ހަސަން ޒިޔާދުގެ ބަންދަށް އިތުރު 15 ދުވަސް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ޖަހައިފިއެވެ.

މީގެ ކުރިން އޭނާވަނީ ރައީސް އޮފިސް ކުރިމައްޗަށާއި ހުކުރު މިސްކިތާއި އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ކުޑަކަމުދިޔަ މައްސަލައިގައިވެސް ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް ފަހުން އެ މައްސަލައިގައި އޭނާ ދައުވާކުރަން ފޮނުވައި ބަންދުން ދޫކޮށްލިއެވެ.

ނަމަވެސް އޭނާ ދޫކޮށްލިތާ މާގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނުވަނީ މިސްކިތަކަށް ވަދެ ހަތިމަކަށް ކުޅު ޖެހުމުން ބަޔަކު އޭނާ ހިފަހައްޓައި އޭނާ ފުލުހުންނާއި ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

އޭނާގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކޯޓަށް ދިއުމުން އެންމެ ފުރަތަމަ ޖަހާފައިވަނީ 10 ދުވަހެވެ. އަދި އިއްޔެ އޭނާގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުން އިތުރު 15 ދުވަހަށް ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް އެކޯޓުން ވަނީ އަމުރުކޮށްފައެވެ.

ހަސަން ޒިޔާދު ވަނީ ކުށް ތަކުރާރު ނުކުރާނެ ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ބަންދުގެ މަޖިލީހުގައި ބުނެފައެވެ. ނަމަވެސް މީގެ ކުރިން ވެސް އޭނާ އެފަދަ ކުށްތައް ތަކުރާރުކޮށްފައި ވާތީ ކޯޓުން ނިންމީ އޭނާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ދަމަހައްޓާށެވެ.

 

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!