ފެންޑާ
ވަޒީފާ އަށް ސަލާމް ބުނުމަކީ ފަރުވާ ކުޑަވުން ކަމުގައި ނުބުނެވޭނެ!

އަދާ ކުރާ ވަޒީފާ އަށް ސަލާމްބުނުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލައެއް ކަމަށް މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބައެއް މީހުން ގަބޫލު ކުރެއެވެ. އަހަރެއް ނިމިގެން ދާއިރު، ވަޒީފާ އަށް ސަލާމް ނުބުނެ އުޅޭ މުވައްޒަފުން ވެސް ތިބޭއިރު، ފަހަރުގައި އެއީ ސަލާމް ބުނަން ޖެހޭ ވަރުގެ ކަމެއް ދިމާ ނުވަނީ ކަމުގައިވެސް ވެދާނެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، މީގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުންނަކީ އެދުމަތިވާން ޖެހިފައި އޮތަސް ސަލާމް ނުބުނެ ކޮންމެ ގޮތެއް ހަދާފަވެސް ވަޒީފައަށް ނިކުންނަ ބައެކެވެ. ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި ތިމާ އަކީ ދުވަހަކުވެސް ސަލާމް ނުބުނާ މީހެއްގެ މުވައްޒަފުގެ ލަގަބު ހޯދުމަށް ކުރާ ކަމެއް ކަމަށް ބުނެއެވެ. މީގެ ތެރެއިން އަނެއް ބަޔަކީ އެއިދާރާ އެއްގެ ހުންނަ ވެރިޔަކު ދެކެ ގަންނަ ބިރެއްގެ ބޮޑު ކަމުން، ނުވަތަ ތިމާ އަކީ ފަރުވާކުޑަ މުވައްޒަފެއް ކަމުގައި ލޭބަލް ކޮށްފާނެ ކަމަށް ސަލާމް ނުބުނާ މުވައްޒަަފުންނެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް، ސަލާމް ނުވަތަ މުޅި ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް ލިބޭ “ސިކް ލީވް” އަކީ ޤާނޫނީ ގޮތުން ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބޭ ހައްޤެކެވެ. ކޮންމެ މަހެއްގެ މުސާރަ ލިބޭ ފަދައިން ސަލާމް ގެ ދުވަސް ތަކަކީ އަހަރުން އަހަރަށް ލިބޭ އެއްޗެކެވެ. މުޅި ދުނިޔޭގައި މިކަން މިގޮތަށް އޮންނަނީ ވަރަށް ބައިވަރު އަދި ބޮޑެތި ހިކުމަތްތަކެއް އެކަމުގައި ވާތީއެވެ.

ސަލާމަކީ ބަލިވުމުން، އަރާމު ކޮށްލުމަށް ލިބޭ ދުވަހަކަށް ވާއިރު، ބަލިވުމަކީ އަހަރެމެންގެ އިހުތިޔާރުގައި އޮންނަ ކަމެއް ނޫނެވެ. ބަލި ވުމަކީ އަމިއްލަ އަށް ކުރާ ކަމަކަށް ނުވާ އިރު ހަށިގަނޑު އެއްޗެއް ބުނެދޭން އުޅެންޏާ އަޑު އަހާށެވެ. އުމުރު ދުވަހު މަސައްކަތުގައި އުޅޭ އިރު، ގިނަ ދިވެހި މުވައްޒަފުންނަށް ހެނދުނު ރަނގަޅު ނާސްތާއެއް ނުލިބެއެވެ. މެންދުރު ރަނގަޅު ކެއުމެއް ނުލިބެއެވެ. އަދި ރަނގަޅު އަރާމެއް ނުލިބެއެވެ. މިގޮތަށް ހުއްޓުމެއް ނެތި ބުރަ މަސައްކަތުގައި އުޅޭއިރު ހަށިގަނޑަށް ވެސް “ބްރޭކިން ޕޮއިންޓެއް” އަންނާނެ އެވެ. އެ ހިސާބުން ހަށިގަނޑުގެ ބަސްއަހައިގެން އަރާމުކޮށްލަން ޖެހެއެވެ. އެއްކަލަ ސަލާމްގެ ބޭނުން ޖެހުނީއެވެ.

ސަލާމް ބުނެގެން ތިމާއަށާއި ތިމާގެ އޮފީހަށް ވާ ގެއްލުމަށް ވުރެ ސަލާމް ނުބުނުމުން ވާ ގެއްލުން މާ ބޮޑެވެ. އެގޮތުން މި ބަލާލަނީ ބައެއް ސަބަބު ތަކަށެވެ.

ބަލިވެ ހުއްޓާ ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެތަ؟

އޮފީހުގެ މަސައްކަތެއް ކުރަންޏާ ކޮންމެހެން އޮފީހުގައި ހުންނަން ވެސް ޖެހޭ ހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ އެއީ ކޮންމެހެން މިއަދަށް ނޫނީ މާދަމާއަށް ނިންމަން ޖެހޭ ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ އެކަން ކުރެވޭނެ އެހެން މީހެއް ނުހުންނާނެ ހެއްޔެވެ؟ މި ވިސްނުންތައް އެއްކިބާކޮށް ހަމަޖެހިލާށެވެ. ހަގީގަތަކީ ބަލިވެ ހުއްޓާ އޮފީހަށް ދިޔަސް މާ ބައިވަރު މަސައްކަތްތަކެއް ނުކުރެވޭނެ ކަމެވެ. އެއީ ހުރި ހަކަތަކޮޅު ވެސް ބޭކާރުކޮށްލުމެވެ. އެހެން ކަމުން ހަމަޖެހިލައިގެން އަރާމުކޮށްލާށެވެ.

ބަލިވެ ހުރެ އޮފީހަށް ނުކުތުމުން އެހެން މުވައްޒަފުންވެސް އެ ބައްޔަށް ހުށަހެޅިގެންދޭ

ކޮވިޑް-19 ފަދަ ބަލިމަޑުކަމެއް ފެތުރިގެން އުޅޭ މިފަދަ ދުވަސްވަރުތަކުގައި މިކަމަށް ކުރިއަށް ވުރެ ބޮޑަށް ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހެ އެވެ. ބަލިވެ ހުއްޓާ އޮފީހަށް ދިއުމުން އެހެން މުވައްޒަފުން އެ ބައްޔަށް ހުށަހެޅިގެންދެ އެވެ. އެހެން ކަމުން ގޭގައި މަޑުކުރާށެވެ. އެންމެން އެއްފަހަރާ ބަލިވެ ސަލާމް ބުނުމަށް ވުރެ އެންމެ މީހަކު ބަލިވެ ސަލާމުގައި ހުރުން ބޮސްއަށް ވެސް މާ ރަނގަޅުވާނެ އެވެ.

ތި ދެއްކެނީ ރަނގަޅު ނަމޫނާއެއް ނޫން – ގޯސް ނަމުނާއެއް

ބަލިވެ ހުއްޓާ ވެސް އޮފީހަށް އައިސް ހުރުމުން ހިތުން އެ ދައްކުވައިދެނީ ތިމާގެ ހިތްވަރު ގަދަ ކަމާއި މަސައްކަތަށް ބަހައްޓާ ފަރުވާތެރިކަން ކަމަށް ހީކުރެވޭ ދޯ އެވެ. ތިއީ ކުށް ހީ އެކެވެ. ހަގީގަތުގައި އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނަށް ތި ދައްކުވައިދެވެނީ ވަރަށް ގޯސް ނަމޫނާ އެކެވެ. ތި ބުނެވެނީ ކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަސް ކޮންމެ ހާލަތެއްގައި ހުއްޓަސް ވަޒީފާއަށް އަންނާށެވެ. އެންމެ މުހިއްމު ކަމަކީ ވަޒީފާ އަދާކުރުން ކަމެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިހުރިހާ ކަމަކަށް ވުރެ ކުރިއަށް އަންނަން ވާނީ މީހާގެ ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮ ކަމެވެ. އެކަމަށް ފަރުވާ ކުޑަކޮށްގެން ނުވާނެ އެވެ.

ސަލާމް ބުނަންވީ ކޮން އިރަކު؟

މިއަދު އޮފީހަށް ގޮސް މަސައްކަތް ކުރަން ތިމާގެ ސިއްހަތު ތަން ނުދޭ ކަމަށް އިހުސާސް ވަންޏާ ދެރަ ނުވެ، ކަންބޮޑުނުވެ ސަލާމް ބުނެލާށެވެ. ތިމާ އަށް ވުރެ ބޮޑަށް ތިމާގެ ހަށިގަނޑު އެނގޭނެ މީހެއް ނުހުންނާނެ އެވެ. އެހެން ކަމުން ބަލިވާ ކަމުގެ އިހުސާސުވަންޏާ އެކަން އަޅާނުޅާ ދޫނުކޮށްލާށެވެ.

ސަލާމް ބުނުމަކީ ވަޒީފާއަށް ފަރުވާ ކުޑަކުރުމެއް ނޫނެވެ. އެއީ އަދި ކޮންމެހެން ޗުއްޓީ ނެގުމެއްވެސް ނޫނެވެ. ބަލިވުމުގެ ސަބަބުން އޮފީހަށް ނުދިއުމުގެ އިތުރުންވެސް އެތައް ޕްލޭނެއް ކެންސަލް ކުރަން ޖެހެއެވެ. މި ހާލަތުގައި ކުރެވެން އޮތްހާވެސް ކަމަކީ ކަންބޮޑު ނުވެ، ގޭގައި އަރާމުކޮށްލާ ބަލިން ރަނގަޅު ވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމެވެ.

 1. އެއްކަލަ ގޮލޭ

  Varah rangalhu vaahakaeh. Balive hurefa nukunna dhuvahu ithurah hey aruvaalaane. Eyru adhi kolhah hunnaane varives nuhunnaane. Baliveetheeves kuvverikoh Bo’s kairiah gengos nafsaanee kollaane

  • އަތޮޅު މުވަށްޒަފު

   ބަރާބަރު ވާހަކައެއް. މުޅި އުމުރު ސަލާމް ނުބުނެ ހުރުމަކީވެސްބައްޔެއް . ބަލިވެ އުޅޭ އިރު ސަލާމް ނުބުނެ އޮފީހަށް ދިޔަޔަސް ރީތި ނަމެއްވެސް ނުލިބޭނެ. ބަލިވީމަ ހަމަ ސަލާމް ބުނަންވީ ބަލި ރަނގަޅު ވަންދެން.

 2. Thiya buna muvazzafunge haggu othy konthaaku? Balivegen thammathi nuvaaha hindhaku duty ah dhaan majubooru kuraa muvahsasaa thah mi raajjeyga madheh noon. Bali v kihinehkan adhi bali vegen thimaa gaiga alhaa veynuge bodukan supervisor ah kiyaa dheyn eba jehey. Mi varun supervisor ah kiyaa dheefa salaan bunaa iru salaan gaboolu nukoh beys gulha eh kaigen annan eba buney. Mi hunnany haalathu. Vahsalaan

 3. Gina muvazzafun naky salaam buna fadha haalath medhuverive salaam bunaa meehun. Namaves ebaulhey heylevunu iru ovevunu falhy ge sababun, temperature huri gothun, hithah ai udhaahakun ves salaam bunaa meehun. Mi ee hageegai. Mifadha faruvaakuda meehunaa hedhi masakkai bosdunlaa. Lhaasakoh schoolehga mifadha findhanaku iniyya eothy kanthakaa laigenfa. Balive salaam bunuma migothsh salaam bunaa meehun detect kurevey thajribaa ge aleega.

 4. ފަރީދު

  އެބައުޅޭ ވިޔަފާރި މުދާ ގެނައުމަށްވެސް ސަލާމް ބުނާމީހުން.

 5. އައިސަމް

  އެބައުޅޭ އަމިއްލަ މަސައްކަތްކުރަން ސަލާން ބުނާ މުއައްޒަފުންވެސް ، ރަސްމީގަޑި ނިމެންދެން އެތައް މިތަނުން ދުވެ ދުވެފަ އައިސް މަސައްކަތް ފަށާ މުއައްޒަފުންވެސް.

ފެންޑާ
ވަޒީފާ އަށް ސަލާމް ބުނުމަކީ ފަރުވާ ކުޑަވުން ކަމުގައި ނުބުނެވޭނެ!

އަދާ ކުރާ ވަޒީފާ އަށް ސަލާމްބުނުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލައެއް ކަމަށް މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބައެއް މީހުން ގަބޫލު ކުރެއެވެ. އަހަރެއް ނިމިގެން ދާއިރު، ވަޒީފާ އަށް ސަލާމް ނުބުނެ އުޅޭ މުވައްޒަފުން ވެސް ތިބޭއިރު، ފަހަރުގައި އެއީ ސަލާމް ބުނަން ޖެހޭ ވަރުގެ ކަމެއް ދިމާ ނުވަނީ ކަމުގައިވެސް ވެދާނެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، މީގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުންނަކީ އެދުމަތިވާން ޖެހިފައި އޮތަސް ސަލާމް ނުބުނެ ކޮންމެ ގޮތެއް ހަދާފަވެސް ވަޒީފައަށް ނިކުންނަ ބައެކެވެ. ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި ތިމާ އަކީ ދުވަހަކުވެސް ސަލާމް ނުބުނާ މީހެއްގެ މުވައްޒަފުގެ ލަގަބު ހޯދުމަށް ކުރާ ކަމެއް ކަމަށް ބުނެއެވެ. މީގެ ތެރެއިން އަނެއް ބަޔަކީ އެއިދާރާ އެއްގެ ހުންނަ ވެރިޔަކު ދެކެ ގަންނަ ބިރެއްގެ ބޮޑު ކަމުން، ނުވަތަ ތިމާ އަކީ ފަރުވާކުޑަ މުވައްޒަފެއް ކަމުގައި ލޭބަލް ކޮށްފާނެ ކަމަށް ސަލާމް ނުބުނާ މުވައްޒަަފުންނެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް، ސަލާމް ނުވަތަ މުޅި ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް ލިބޭ “ސިކް ލީވް” އަކީ ޤާނޫނީ ގޮތުން ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބޭ ހައްޤެކެވެ. ކޮންމެ މަހެއްގެ މުސާރަ ލިބޭ ފަދައިން ސަލާމް ގެ ދުވަސް ތަކަކީ އަހަރުން އަހަރަށް ލިބޭ އެއްޗެކެވެ. މުޅި ދުނިޔޭގައި މިކަން މިގޮތަށް އޮންނަނީ ވަރަށް ބައިވަރު އަދި ބޮޑެތި ހިކުމަތްތަކެއް އެކަމުގައި ވާތީއެވެ.

ސަލާމަކީ ބަލިވުމުން، އަރާމު ކޮށްލުމަށް ލިބޭ ދުވަހަކަށް ވާއިރު، ބަލިވުމަކީ އަހަރެމެންގެ އިހުތިޔާރުގައި އޮންނަ ކަމެއް ނޫނެވެ. ބަލި ވުމަކީ އަމިއްލަ އަށް ކުރާ ކަމަކަށް ނުވާ އިރު ހަށިގަނޑު އެއްޗެއް ބުނެދޭން އުޅެންޏާ އަޑު އަހާށެވެ. އުމުރު ދުވަހު މަސައްކަތުގައި އުޅޭ އިރު، ގިނަ ދިވެހި މުވައްޒަފުންނަށް ހެނދުނު ރަނގަޅު ނާސްތާއެއް ނުލިބެއެވެ. މެންދުރު ރަނގަޅު ކެއުމެއް ނުލިބެއެވެ. އަދި ރަނގަޅު އަރާމެއް ނުލިބެއެވެ. މިގޮތަށް ހުއްޓުމެއް ނެތި ބުރަ މަސައްކަތުގައި އުޅޭއިރު ހަށިގަނޑަށް ވެސް “ބްރޭކިން ޕޮއިންޓެއް” އަންނާނެ އެވެ. އެ ހިސާބުން ހަށިގަނޑުގެ ބަސްއަހައިގެން އަރާމުކޮށްލަން ޖެހެއެވެ. އެއްކަލަ ސަލާމްގެ ބޭނުން ޖެހުނީއެވެ.

ސަލާމް ބުނެގެން ތިމާއަށާއި ތިމާގެ އޮފީހަށް ވާ ގެއްލުމަށް ވުރެ ސަލާމް ނުބުނުމުން ވާ ގެއްލުން މާ ބޮޑެވެ. އެގޮތުން މި ބަލާލަނީ ބައެއް ސަބަބު ތަކަށެވެ.

ބަލިވެ ހުއްޓާ ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެތަ؟

އޮފީހުގެ މަސައްކަތެއް ކުރަންޏާ ކޮންމެހެން އޮފީހުގައި ހުންނަން ވެސް ޖެހޭ ހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ އެއީ ކޮންމެހެން މިއަދަށް ނޫނީ މާދަމާއަށް ނިންމަން ޖެހޭ ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ އެކަން ކުރެވޭނެ އެހެން މީހެއް ނުހުންނާނެ ހެއްޔެވެ؟ މި ވިސްނުންތައް އެއްކިބާކޮށް ހަމަޖެހިލާށެވެ. ހަގީގަތަކީ ބަލިވެ ހުއްޓާ އޮފީހަށް ދިޔަސް މާ ބައިވަރު މަސައްކަތްތަކެއް ނުކުރެވޭނެ ކަމެވެ. އެއީ ހުރި ހަކަތަކޮޅު ވެސް ބޭކާރުކޮށްލުމެވެ. އެހެން ކަމުން ހަމަޖެހިލައިގެން އަރާމުކޮށްލާށެވެ.

ބަލިވެ ހުރެ އޮފީހަށް ނުކުތުމުން އެހެން މުވައްޒަފުންވެސް އެ ބައްޔަށް ހުށަހެޅިގެންދޭ

ކޮވިޑް-19 ފަދަ ބަލިމަޑުކަމެއް ފެތުރިގެން އުޅޭ މިފަދަ ދުވަސްވަރުތަކުގައި މިކަމަށް ކުރިއަށް ވުރެ ބޮޑަށް ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހެ އެވެ. ބަލިވެ ހުއްޓާ އޮފީހަށް ދިއުމުން އެހެން މުވައްޒަފުން އެ ބައްޔަށް ހުށަހެޅިގެންދެ އެވެ. އެހެން ކަމުން ގޭގައި މަޑުކުރާށެވެ. އެންމެން އެއްފަހަރާ ބަލިވެ ސަލާމް ބުނުމަށް ވުރެ އެންމެ މީހަކު ބަލިވެ ސަލާމުގައި ހުރުން ބޮސްއަށް ވެސް މާ ރަނގަޅުވާނެ އެވެ.

ތި ދެއްކެނީ ރަނގަޅު ނަމޫނާއެއް ނޫން – ގޯސް ނަމުނާއެއް

ބަލިވެ ހުއްޓާ ވެސް އޮފީހަށް އައިސް ހުރުމުން ހިތުން އެ ދައްކުވައިދެނީ ތިމާގެ ހިތްވަރު ގަދަ ކަމާއި މަސައްކަތަށް ބަހައްޓާ ފަރުވާތެރިކަން ކަމަށް ހީކުރެވޭ ދޯ އެވެ. ތިއީ ކުށް ހީ އެކެވެ. ހަގީގަތުގައި އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނަށް ތި ދައްކުވައިދެވެނީ ވަރަށް ގޯސް ނަމޫނާ އެކެވެ. ތި ބުނެވެނީ ކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަސް ކޮންމެ ހާލަތެއްގައި ހުއްޓަސް ވަޒީފާއަށް އަންނާށެވެ. އެންމެ މުހިއްމު ކަމަކީ ވަޒީފާ އަދާކުރުން ކަމެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިހުރިހާ ކަމަކަށް ވުރެ ކުރިއަށް އަންނަން ވާނީ މީހާގެ ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮ ކަމެވެ. އެކަމަށް ފަރުވާ ކުޑަކޮށްގެން ނުވާނެ އެވެ.

ސަލާމް ބުނަންވީ ކޮން އިރަކު؟

މިއަދު އޮފީހަށް ގޮސް މަސައްކަތް ކުރަން ތިމާގެ ސިއްހަތު ތަން ނުދޭ ކަމަށް އިހުސާސް ވަންޏާ ދެރަ ނުވެ، ކަންބޮޑުނުވެ ސަލާމް ބުނެލާށެވެ. ތިމާ އަށް ވުރެ ބޮޑަށް ތިމާގެ ހަށިގަނޑު އެނގޭނެ މީހެއް ނުހުންނާނެ އެވެ. އެހެން ކަމުން ބަލިވާ ކަމުގެ އިހުސާސުވަންޏާ އެކަން އަޅާނުޅާ ދޫނުކޮށްލާށެވެ.

ސަލާމް ބުނުމަކީ ވަޒީފާއަށް ފަރުވާ ކުޑަކުރުމެއް ނޫނެވެ. އެއީ އަދި ކޮންމެހެން ޗުއްޓީ ނެގުމެއްވެސް ނޫނެވެ. ބަލިވުމުގެ ސަބަބުން އޮފީހަށް ނުދިއުމުގެ އިތުރުންވެސް އެތައް ޕްލޭނެއް ކެންސަލް ކުރަން ޖެހެއެވެ. މި ހާލަތުގައި ކުރެވެން އޮތްހާވެސް ކަމަކީ ކަންބޮޑު ނުވެ، ގޭގައި އަރާމުކޮށްލާ ބަލިން ރަނގަޅު ވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމެވެ.

 1. އެއްކަލަ ގޮލޭ

  Varah rangalhu vaahakaeh. Balive hurefa nukunna dhuvahu ithurah hey aruvaalaane. Eyru adhi kolhah hunnaane varives nuhunnaane. Baliveetheeves kuvverikoh Bo’s kairiah gengos nafsaanee kollaane

  • އަތޮޅު މުވަށްޒަފު

   ބަރާބަރު ވާހަކައެއް. މުޅި އުމުރު ސަލާމް ނުބުނެ ހުރުމަކީވެސްބައްޔެއް . ބަލިވެ އުޅޭ އިރު ސަލާމް ނުބުނެ އޮފީހަށް ދިޔަޔަސް ރީތި ނަމެއްވެސް ނުލިބޭނެ. ބަލިވީމަ ހަމަ ސަލާމް ބުނަންވީ ބަލި ރަނގަޅު ވަންދެން.

 2. Thiya buna muvazzafunge haggu othy konthaaku? Balivegen thammathi nuvaaha hindhaku duty ah dhaan majubooru kuraa muvahsasaa thah mi raajjeyga madheh noon. Bali v kihinehkan adhi bali vegen thimaa gaiga alhaa veynuge bodukan supervisor ah kiyaa dheyn eba jehey. Mi varun supervisor ah kiyaa dheefa salaan bunaa iru salaan gaboolu nukoh beys gulha eh kaigen annan eba buney. Mi hunnany haalathu. Vahsalaan

 3. Gina muvazzafun naky salaam buna fadha haalath medhuverive salaam bunaa meehun. Namaves ebaulhey heylevunu iru ovevunu falhy ge sababun, temperature huri gothun, hithah ai udhaahakun ves salaam bunaa meehun. Mi ee hageegai. Mifadha faruvaakuda meehunaa hedhi masakkai bosdunlaa. Lhaasakoh schoolehga mifadha findhanaku iniyya eothy kanthakaa laigenfa. Balive salaam bunuma migothsh salaam bunaa meehun detect kurevey thajribaa ge aleega.

 4. ފަރީދު

  އެބައުޅޭ ވިޔަފާރި މުދާ ގެނައުމަށްވެސް ސަލާމް ބުނާމީހުން.

 5. އައިސަމް

  އެބައުޅޭ އަމިއްލަ މަސައްކަތްކުރަން ސަލާން ބުނާ މުއައްޒަފުންވެސް ، ރަސްމީގަޑި ނިމެންދެން އެތައް މިތަނުން ދުވެ ދުވެފަ އައިސް މަސައްކަތް ފަށާ މުއައްޒަފުންވެސް.