ފެންޑާ
ފިރިހެނުން އަންހެނުންނާއި ދިމާލަށް ބެލުމަށް ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 43 މިނެޓް ހޭދަކުރޭ

މަގުމަތިން ހިގައިފައި ދާއިރު ރީތި އަންހެން ކުއްޖަކު ފެނިއްޖެނަމަ ފިރިހެނުންގެ ނަޒަރު އެ އަންހެނެކާއި ދިމާލަށް ހުއްޓެއެވެ. ބައެއްފަހަރު ފަސްއެނބުރި ބަލައިހަދައެވެ. މިގޮތަށް އަންހެން ކުދިންނަށް ފިރިހެނުން ނަޒަރު ހިންގާއިރު އެކަނބަލުންގެ ހަށިގަނޑުގެ ހުރިހާ ތަނަކަށް ބަލައެވެ. ދިރާސަތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި އެންމެ ގިނައިން ފިރިހެނުން ބަލައި އުޅެނީ ލޫޅާފަތި ސަމައްތަރުހެޔޮ އަންހެނުންނަށެވެ.

މިއީ ފިރިހެނުންގެ ކިބައިގައިވާ ފިތުރަތުގެ ސިފައެކެވެ . ދިރާސާކުރާ ފަރާތްތަށް ބުނާ ގޮތުގައި ފިރިހެނުން ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ތަފާތު 10 އަންހެނުންނަށް ބެލުމަށް 45 މިނެޓް ހޭދަކުރެއެވެ.

ފޫހިކަމެއްނެތި ފިރިހެނުން ޖިންސުންލަތީފުންނަށް ބަލައި އުޅެނީ ” ދަ މޭލް ބުރެއިން” ގައި ވާގޮތުން އަންހެން ކަނބަލުންނަށް ބެލުމަކީ ފިރިހެނުން ގައިގައި ފިތުރަތުގެ ގޮތުން ލައްވާފައިވާ ސިފައެކެވެ. އެއީ ފިރިހެނުން ގައިގައި ލައްވާފައިވާ ފިރިހެންވަންތަ ކަމުގެ ސަބަބެވެ. ހަޤީގަތުގައި ފިރިހެނުންނަށް މިކަން ކުރެވެނީ ބޭއިޙުތިޔާރުގައެވެ

މި ފޮތުގައި ބުނާގޮތުން ފިރިމީހާ ހިލޭ ޖިންސުންލަތީފުންނަށް ބެލުމުން އެކަމާއި އަނބިމީހާ މާޔޫސްވެ ގެން އުޅޭކަށް ނުޖެހެއެވެ. އެއީ އޭނާ ބަލައިލާ ކޮންމެ އަންހެނެކާއި އެކީ ގުޅުމެއް އުފައްދާކަށް ނޫޅޭނެއެވެ. އަދި މިކަމަކީ ފިރިހެނުންނަށް ބޭއިޙުތިޔާރުގައި ކުރެވޭ ކަމެކެވެ. ފިރިހެނުން ހިލޭ އަންހެނުންނާއި ދިމާލަށް ބަލައި އުޅެނީ އަންހެނުން ހިލޭ ފިރިހެނުންނާއި ދިމާލަށް ބަލައި އުޅޭ ގޮތަކަށް ނޫނެވެ

“ދަ މޭލް ބުރެއިން” މިފޮތް ލިޔުއްވެވި ބޭފުޅާ އަކީ ލުއިން ބްރިޒެންޑީން ނަމަކަށްކިޔާ އަންހެން ބޭފުޅެކެވެ. އޭނާއަކީ ސައިކޮލޮޖިސްޓެކެވެ. އޭނާ ވަނީ ”ދަ ފީމޭލް ބުރެއިން” ނަމަކަށް ކިޔާ ފޮތެއްވެސް ލިޔުއްވާފައެވެ.

 

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ފެންޑާ
ފިރިހެނުން އަންހެނުންނާއި ދިމާލަށް ބެލުމަށް ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 43 މިނެޓް ހޭދަކުރޭ

މަގުމަތިން ހިގައިފައި ދާއިރު ރީތި އަންހެން ކުއްޖަކު ފެނިއްޖެނަމަ ފިރިހެނުންގެ ނަޒަރު އެ އަންހެނެކާއި ދިމާލަށް ހުއްޓެއެވެ. ބައެއްފަހަރު ފަސްއެނބުރި ބަލައިހަދައެވެ. މިގޮތަށް އަންހެން ކުދިންނަށް ފިރިހެނުން ނަޒަރު ހިންގާއިރު އެކަނބަލުންގެ ހަށިގަނޑުގެ ހުރިހާ ތަނަކަށް ބަލައެވެ. ދިރާސަތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި އެންމެ ގިނައިން ފިރިހެނުން ބަލައި އުޅެނީ ލޫޅާފަތި ސަމައްތަރުހެޔޮ އަންހެނުންނަށެވެ.

މިއީ ފިރިހެނުންގެ ކިބައިގައިވާ ފިތުރަތުގެ ސިފައެކެވެ . ދިރާސާކުރާ ފަރާތްތަށް ބުނާ ގޮތުގައި ފިރިހެނުން ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ތަފާތު 10 އަންހެނުންނަށް ބެލުމަށް 45 މިނެޓް ހޭދަކުރެއެވެ.

ފޫހިކަމެއްނެތި ފިރިހެނުން ޖިންސުންލަތީފުންނަށް ބަލައި އުޅެނީ ” ދަ މޭލް ބުރެއިން” ގައި ވާގޮތުން އަންހެން ކަނބަލުންނަށް ބެލުމަކީ ފިރިހެނުން ގައިގައި ފިތުރަތުގެ ގޮތުން ލައްވާފައިވާ ސިފައެކެވެ. އެއީ ފިރިހެނުން ގައިގައި ލައްވާފައިވާ ފިރިހެންވަންތަ ކަމުގެ ސަބަބެވެ. ހަޤީގަތުގައި ފިރިހެނުންނަށް މިކަން ކުރެވެނީ ބޭއިޙުތިޔާރުގައެވެ

މި ފޮތުގައި ބުނާގޮތުން ފިރިމީހާ ހިލޭ ޖިންސުންލަތީފުންނަށް ބެލުމުން އެކަމާއި އަނބިމީހާ މާޔޫސްވެ ގެން އުޅޭކަށް ނުޖެހެއެވެ. އެއީ އޭނާ ބަލައިލާ ކޮންމެ އަންހެނެކާއި އެކީ ގުޅުމެއް އުފައްދާކަށް ނޫޅޭނެއެވެ. އަދި މިކަމަކީ ފިރިހެނުންނަށް ބޭއިޙުތިޔާރުގައި ކުރެވޭ ކަމެކެވެ. ފިރިހެނުން ހިލޭ އަންހެނުންނާއި ދިމާލަށް ބަލައި އުޅެނީ އަންހެނުން ހިލޭ ފިރިހެނުންނާއި ދިމާލަށް ބަލައި އުޅޭ ގޮތަކަށް ނޫނެވެ

“ދަ މޭލް ބުރެއިން” މިފޮތް ލިޔުއްވެވި ބޭފުޅާ އަކީ ލުއިން ބްރިޒެންޑީން ނަމަކަށްކިޔާ އަންހެން ބޭފުޅެކެވެ. އޭނާއަކީ ސައިކޮލޮޖިސްޓެކެވެ. އޭނާ ވަނީ ”ދަ ފީމޭލް ބުރެއިން” ނަމަކަށް ކިޔާ ފޮތެއްވެސް ލިޔުއްވާފައެވެ.

 

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!