ޚަބަރު
ކޮވިޑް ބަލީގައި މިއަދު ދެވަނަ މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 ބަލީގައި ރާއްޖެއިން، މިއަދު ދެވަނަ މީހަކު މަރުވެއްޖެއެވެ.

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ބުނީ، ހއ.ތުރާކުނުން އުމުރުން 92 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއް މިއަދު ހެނދުނު 7:10 ހާއިރު މަރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިއާއެކު ރާއްޖެއިން މިބަލީގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 253 އަށް އަރާފައެވެ.

ފާއިތުވި ހަފްތާތެރޭ ކޮވިޑް ބަލީގައި ތިން މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

ރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ކަމަށް ރެކޯޑު ކުރެވުނު މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދުވަނީ 91،993 އަށް އަރާފައެވެ.

އެޗްޕީއޭގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން އެކްޓިވް ކޭސަސްގެ އަދަދު މިހާރުވަނީ 1،726 ގައެވެ. އަދި، މީގެތެރެއިން 17 މީހަކަށް ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ދަނީ ފަރުވާދެމުންނެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ކޮވިޑް ބަލީގައި މިއަދު ދެވަނަ މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 ބަލީގައި ރާއްޖެއިން، މިއަދު ދެވަނަ މީހަކު މަރުވެއްޖެއެވެ.

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ބުނީ، ހއ.ތުރާކުނުން އުމުރުން 92 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއް މިއަދު ހެނދުނު 7:10 ހާއިރު މަރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިއާއެކު ރާއްޖެއިން މިބަލީގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 253 އަށް އަރާފައެވެ.

ފާއިތުވި ހަފްތާތެރޭ ކޮވިޑް ބަލީގައި ތިން މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

ރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ކަމަށް ރެކޯޑު ކުރެވުނު މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދުވަނީ 91،993 އަށް އަރާފައެވެ.

އެޗްޕީއޭގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން އެކްޓިވް ކޭސަސްގެ އަދަދު މިހާރުވަނީ 1،726 ގައެވެ. އަދި، މީގެތެރެއިން 17 މީހަކަށް ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ދަނީ ފަރުވާދެމުންނެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!