ޚަބަރު
ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ފްލެޓް އެޅީ އިތުރު ގޮތެއް ނެތި މަޖުބޫރުވެގެން: ޔައުޤޫބް

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ޤައްޔޫމްގެ ސަރުކާރުގައި ފްލެޓް އަޅާފައިވަނީ އިތުރުގޮތެއްނެތި މަޖުބޫރުވެގެންކަމަށް ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޔައުގޫބު އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޔައުގޫބު ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީން އަވަސް އަރުވާލާފައި ފްލެޓް އަޅަން ނިންމީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި އެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައި އޮތުމުން އެއަށް ވުރެ ފުރިހަމަކޮށް ހިންގައިގެން ނޫނީ ވެރިކަމުގައި ދެމިނުހުރެވޭނެ ކަން އެމަނިކުފާނަށް އެނގޭތީކަމަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި އަޅާފައިވާ ފްލެޓްތަކަށްވުރެ ފުރިހަމަ ފްލެޓްތަކެއް އަޅަން އުޅުމުން ޔާމީން ނާކާމިޔާބުވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ޔައުޤޫބް ވިދާޅުވީ ޔާމީނަށް ވެސް ދިވެހިންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ކަށަވަރުކޮށް ނުދެވުނު ކަމަށެވެ.

ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި އަޅާފައިވާ ހިޔާ ފްލެޓްތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޔައުގޫބް ވިދާޅުވީ އެ މަޝްރޫއު ހިންގާފައި އޮތީ ރަނގަޅަށް ނޫން ކަމަށާއި ވަރުގެ ޖާގައިގެ ފްލެޓްތަކަކީ ދިވެހިންނަށް އެންމެ ހައްގު މިންވަރު ނޫން ކަމަށެވެ.

ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުގައި ބޯހިޔާވަހިކަމަކީ ރައްޔިތުންގެ އަސާސީ ހައްގެއްކަން ދިވެހިންނަށް އަންގައިދީ ފްލެޓް އެޅުމުގެ މަޝްރޫއު ފަށާފައިވާކަން ޔައުގޫބް ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ޔައުގޫބް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުގެ ކުރިން ރާއްޖޭގައި އޮތް ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ ހައްގު ހޯދައިދީ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއުތައް ފަށާފައި ނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަމަށްފަހު ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއުތައް ހިންގަން ސަރުކާރަށް މަޖުބޫރުވަނީ ކަމަށް ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ފްލެޓް އެޅީ އިތުރު ގޮތެއް ނެތި މަޖުބޫރުވެގެން: ޔައުޤޫބް

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ޤައްޔޫމްގެ ސަރުކާރުގައި ފްލެޓް އަޅާފައިވަނީ އިތުރުގޮތެއްނެތި މަޖުބޫރުވެގެންކަމަށް ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޔައުގޫބު އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޔައުގޫބު ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީން އަވަސް އަރުވާލާފައި ފްލެޓް އަޅަން ނިންމީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި އެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައި އޮތުމުން އެއަށް ވުރެ ފުރިހަމަކޮށް ހިންގައިގެން ނޫނީ ވެރިކަމުގައި ދެމިނުހުރެވޭނެ ކަން އެމަނިކުފާނަށް އެނގޭތީކަމަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި އަޅާފައިވާ ފްލެޓްތަކަށްވުރެ ފުރިހަމަ ފްލެޓްތަކެއް އަޅަން އުޅުމުން ޔާމީން ނާކާމިޔާބުވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ޔައުޤޫބް ވިދާޅުވީ ޔާމީނަށް ވެސް ދިވެހިންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ކަށަވަރުކޮށް ނުދެވުނު ކަމަށެވެ.

ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި އަޅާފައިވާ ހިޔާ ފްލެޓްތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޔައުގޫބް ވިދާޅުވީ އެ މަޝްރޫއު ހިންގާފައި އޮތީ ރަނގަޅަށް ނޫން ކަމަށާއި ވަރުގެ ޖާގައިގެ ފްލެޓްތަކަކީ ދިވެހިންނަށް އެންމެ ހައްގު މިންވަރު ނޫން ކަމަށެވެ.

ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުގައި ބޯހިޔާވަހިކަމަކީ ރައްޔިތުންގެ އަސާސީ ހައްގެއްކަން ދިވެހިންނަށް އަންގައިދީ ފްލެޓް އެޅުމުގެ މަޝްރޫއު ފަށާފައިވާކަން ޔައުގޫބް ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ޔައުގޫބް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުގެ ކުރިން ރާއްޖޭގައި އޮތް ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ ހައްގު ހޯދައިދީ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއުތައް ފަށާފައި ނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަމަށްފަހު ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއުތައް ހިންގަން ސަރުކާރަށް މަޖުބޫރުވަނީ ކަމަށް ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!