ޚަބަރު
އަންނަ އަހަރުގެ ބަންދު ދުވަސްތަކުގެ ގޮތުގައި އިތުރު ދުވަސްތަކެއް ކަނޑައަޅައިފި

2022 ވަނަ އަހަރުގެ ބަންދު ދުވަސްތަކުގެ ގޮތުގައި އިތުރު ދުވަސްތަކެއް ކަނޑައަޅުއްވައި އެކަން ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު އިއުލާން ކުރައްވައިފިއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު ނެރެފައިވާ އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އަންނަ އަހަރުގެ ބަންދު ދުވަސްތަކުގެ ގޮތުގައި އިތުރު 4 ދުވަސް ވަނީ އިތުރު ކޮށްފައެވެ.

އެގޮތުން ބަންދުކުރައްވާފައިވާ ދުވަސްތަކުގެ ތެރޭގައި:

  1. 5 މޭ 2022 (ބުރާސްފަތި)
  2. 13 ޖުލައި 2022 (ބުދަ)
  3. 14 ޖުލައި 2022 (ބުރާސްފަތި)
  4. 28 ޖުލައި 2022 (ބުރާސްފަތި)

 

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
އަންނަ އަހަރުގެ ބަންދު ދުވަސްތަކުގެ ގޮތުގައި އިތުރު ދުވަސްތަކެއް ކަނޑައަޅައިފި

2022 ވަނަ އަހަރުގެ ބަންދު ދުވަސްތަކުގެ ގޮތުގައި އިތުރު ދުވަސްތަކެއް ކަނޑައަޅުއްވައި އެކަން ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު އިއުލާން ކުރައްވައިފިއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު ނެރެފައިވާ އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އަންނަ އަހަރުގެ ބަންދު ދުވަސްތަކުގެ ގޮތުގައި އިތުރު 4 ދުވަސް ވަނީ އިތުރު ކޮށްފައެވެ.

އެގޮތުން ބަންދުކުރައްވާފައިވާ ދުވަސްތަކުގެ ތެރޭގައި:

  1. 5 މޭ 2022 (ބުރާސްފަތި)
  2. 13 ޖުލައި 2022 (ބުދަ)
  3. 14 ޖުލައި 2022 (ބުރާސްފަތި)
  4. 28 ޖުލައި 2022 (ބުރާސްފަތި)

 

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!