ޚަބަރު
އީދު ބަންދުގައި ވެކްސިން ނުޖަހާނެ

ކުރިޔަށް އޮތް އީދު ބަންދު ޗުއްޓީ ދުވަސްތަކުގައި ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ހިދުމަތް މެދު ކަނޑާލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ފަރާތުން ޑރ، ނަޒްލާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވެފައިވާގޮތުން މާދަމާއިން ފެށިގެން ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ހިދުމަތް މެދުކަނޑާލެވޭނެ ކަމަށާއާއި، ވެކްސިން ޖަހަން ފަށާނެ ވަކި ތާރީހެއް އަދި ކަނޑާ އަޅާފައި ނުވާކަމަށްވެސް ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ. އަދި އަލުން ވެކްސިން ޖަހަން ފައްޓާ ތާރީޚެއް ފަހުން އިއުލާން ކުރާނެ ކަމަށްވެސް ޑރ. ނަޒްލާ އިތުރަށް ވިދާލުވެފައިވެއެވެ.

‘ކޮވިޑް ވެކްސިން ގެ ފުރަތަަމަ ޑޯޒް 319712 މީހުން ޖަހާފައިވާއިރު 246841 މީހުން މިހާތަނަށް ވަނީ ވެކްސިންގެ ދެވަނަ  ޑޯޒް ފުރިހަމަ ކޮށްފައެވެ. މީއީ އާބާދީގެ %50 އިންސައްތައަށް ވުރެ މަތީ އަދަދެއް ކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ރާއްޖެއިން ވެކްސިން ޖަހަން ފެށީ ކޮވިޝިލްޑް ވެކްސިންގެ 200000 ޑޯޒާއި އެކުއެވެ. މިހާރު ރާއްޖޭގައި ކޮވިޝިލްޑްގެ އިތުރަށް ސިނޮފާމް އާއި ފައިޒާ ވެކްސިންވެސް އަންނަނީ ޖަހަމުންނެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
އީދު ބަންދުގައި ވެކްސިން ނުޖަހާނެ

ކުރިޔަށް އޮތް އީދު ބަންދު ޗުއްޓީ ދުވަސްތަކުގައި ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ހިދުމަތް މެދު ކަނޑާލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ފަރާތުން ޑރ، ނަޒްލާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވެފައިވާގޮތުން މާދަމާއިން ފެށިގެން ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ހިދުމަތް މެދުކަނޑާލެވޭނެ ކަމަށާއާއި، ވެކްސިން ޖަހަން ފަށާނެ ވަކި ތާރީހެއް އަދި ކަނޑާ އަޅާފައި ނުވާކަމަށްވެސް ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ. އަދި އަލުން ވެކްސިން ޖަހަން ފައްޓާ ތާރީޚެއް ފަހުން އިއުލާން ކުރާނެ ކަމަށްވެސް ޑރ. ނަޒްލާ އިތުރަށް ވިދާލުވެފައިވެއެވެ.

‘ކޮވިޑް ވެކްސިން ގެ ފުރަތަަމަ ޑޯޒް 319712 މީހުން ޖަހާފައިވާއިރު 246841 މީހުން މިހާތަނަށް ވަނީ ވެކްސިންގެ ދެވަނަ  ޑޯޒް ފުރިހަމަ ކޮށްފައެވެ. މީއީ އާބާދީގެ %50 އިންސައްތައަށް ވުރެ މަތީ އަދަދެއް ކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ރާއްޖެއިން ވެކްސިން ޖަހަން ފެށީ ކޮވިޝިލްޑް ވެކްސިންގެ 200000 ޑޯޒާއި އެކުއެވެ. މިހާރު ރާއްޖޭގައި ކޮވިޝިލްޑްގެ އިތުރަށް ސިނޮފާމް އާއި ފައިޒާ ވެކްސިންވެސް އަންނަނީ ޖަހަމުންނެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!