ދީން
“އެހެން މީހުން ތިބާއާއި މެދު ދެކޭ ގޮތާއި ތިބާ ނުވިސްނާށެވެ.”

މުޖްތަމަޢުގެ އެހެންމީހުން ތިބާއާއި ދޭތެރޭ ދެކޭ ގޮތް މުހިންމު ނޫން ކަމަށާއި މުހިންމީ ތިބާ ހެއްދެވި ފަރާތުން ތިބާ އާއި މެދު ދެކޭ ގޮތް ކަަމަށް މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ މުފްތީ މެންކް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މުފްތީ މެންކްގެ ނަސޭހަތުގެ ޓުވީޓެއްގައި އޭނާ ބުނެފައިވަނީ ތިބާ ކުރާ އެއްވެސް ކަމަކާމެދު އަނެކުން ދެކޭ ގޮތަކުން ވާނޭ ފައިދާ އެއްވެސް އަދި ގެއްލުމެއް ވެސް ނޯންނާނެކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން ދުނިޔޭގައި އުޅޭއިރު މުހިންމީ އަނެކުންގެ ހިތް ރުއްސުން ނޫން ކަމާއި ތިމާ ހެއްދެވި ފަރާތް ރުއްސަވާގޮތަށް އުޅުން ކަމަށާއި މިފަދައިން ކަންކޮށް ﷲ ގެ ރުއްސެވުން ލިބިއްޖެނަމަ ތިބާ ވިސްނަން ޖެހޭނެ އިތުރު އެއްވެސް ކަމެއް ނޯންނާނެ ކަމުގައި ވެސް މި ޓްވީޓްގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މުފްތީ މެންކް އަކީ ދިވެހިންގެ ހިތްތަކުން ވެސް ޖާގަ ހޯދައިފައިވާ ޒިމްބާބުވޭ ގެ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިއެކެވެ. އަދި ޒިމްބާބުވޭގެ ފަތުވާ މަޖިލީހުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ ވެސް މެއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ދީން
“އެހެން މީހުން ތިބާއާއި މެދު ދެކޭ ގޮތާއި ތިބާ ނުވިސްނާށެވެ.”

މުޖްތަމަޢުގެ އެހެންމީހުން ތިބާއާއި ދޭތެރޭ ދެކޭ ގޮތް މުހިންމު ނޫން ކަމަށާއި މުހިންމީ ތިބާ ހެއްދެވި ފަރާތުން ތިބާ އާއި މެދު ދެކޭ ގޮތް ކަަމަށް މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ މުފްތީ މެންކް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މުފްތީ މެންކްގެ ނަސޭހަތުގެ ޓުވީޓެއްގައި އޭނާ ބުނެފައިވަނީ ތިބާ ކުރާ އެއްވެސް ކަމަކާމެދު އަނެކުން ދެކޭ ގޮތަކުން ވާނޭ ފައިދާ އެއްވެސް އަދި ގެއްލުމެއް ވެސް ނޯންނާނެކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން ދުނިޔޭގައި އުޅޭއިރު މުހިންމީ އަނެކުންގެ ހިތް ރުއްސުން ނޫން ކަމާއި ތިމާ ހެއްދެވި ފަރާތް ރުއްސަވާގޮތަށް އުޅުން ކަމަށާއި މިފަދައިން ކަންކޮށް ﷲ ގެ ރުއްސެވުން ލިބިއްޖެނަމަ ތިބާ ވިސްނަން ޖެހޭނެ އިތުރު އެއްވެސް ކަމެއް ނޯންނާނެ ކަމުގައި ވެސް މި ޓްވީޓްގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މުފްތީ މެންކް އަކީ ދިވެހިންގެ ހިތްތަކުން ވެސް ޖާގަ ހޯދައިފައިވާ ޒިމްބާބުވޭ ގެ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިއެކެވެ. އަދި ޒިމްބާބުވޭގެ ފަތުވާ މަޖިލީހުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ ވެސް މެއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!