ދީން
ދެމަފިރީން އެއްދާން ނުކޮށް ގިނަ ދުވަސްވުމުން ކައިވެނި ޞައްޙަވާނެތޯ؟

އެއްދާންކުރުމާއި ދެމަފިރިން ޢިއްފަތްތެރިވުމަކީ ކައިވެނީގެ މަޤްޞަދުތަކުގެ ތެރެއިން ހިމެނޭ ކަމެކެވެ. މަޤްބޫލު ސަބަބެއް ނެތި، އަނބިމީހާ ފިރިމީހާއާ ދުރުގައި އަދި ފިރިމީހާ އަނބިމީހާއާ ދުރުގައި ދިގު މުއްދަތަކަށް ހުރުމަކީ ހުއްދަކަމެއްވެސް ނޫނެވެ.

ފިރިމީހާ އަނބިމީހާއާ ދުރުގައި ހުރި ހުރުމަކީ އެ ހުންނަ މުއްދަތު ހަމަހަށް ވުރެ ދިގުވި ކަމުގައިވިޔަސް، އަނބިމީހާ އެކަމަށް ރުހިގެންވާނަމަ، އަދި އަނބިމީހާއަށް ޚަރަދުކޮށް، އަނބިމީހާ އަމާން ތަނެއްގައި ބަހައްޓާފައިވާނަމަ، އެކަމުގައި މައްސަލައެއް އޮތް ކަމެއް ނޫނެވެ.

ފިރިމީހާ އަނބިމީހާއާ ދުރުގައި ހުންނަ މުއްދަތަކީ ހަމަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށްވެފައި، އެގޮތަށް ހުންނަނީ މަޤްބޫލު ސަބަބަކާހެދި ނަމަވެސް، މިސާލަކަށް ޢިލްމު އުނގެނުން، ވަޒީފާ އަދާކުރުން ފަދަ ސަބަބަކަކާ ހެދި ނަމަވެސް، އަނބިމީހާ އެކަމަށް ނުރުހޭނަމަ، އަނބިމީހާ އެކަމަށް އެދި ފިރިމީހާ ގާތު ބުނުމުންވެސް ނައިސް ހުންނަ ނަމަ، ފިރިމީހާ ކައިރިން ވަކިވާން، ޤާޟީއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު އަނބިމީހާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އެހެނީ އެހާ ގިނަ ދުވަހު ދުރުގައި ހުރުމަކީ އަނބިމީހާގެ ޙައްޤު( އަނބިފިރިކަމުގެ ގުޅުމުގެ ޙައްޤު) އެކަމުގެ ސަބަބުން ގެއްލިގެންދާ ކަމެކެވެ.

ފިރިމީހާ އަނބިމީހާއާ އެއްދާން ނުކުރި ކަމުގައިވިޔަސް ކައިވެނި ޞައްޙަ ވާނެއެވެ. އެއްދާން ނުކޮށް ހަތަރުމަސް ނުވަތަ އަހަރު ދެ އަހަރު މިހެން ގޮސް ކިތަންމެ ގިނަ އަހަރެއް ތިބި ކަމުގައި ވިޔަސް ކައިވެނީގެ ޞައްޙަ ކަމަކަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެއެވެ.

ކައިވެނި ރޫޅޭނީ މިދަންނަވާ ގޮތްގޮތުންނެވެ.

1- ވަރިކުރުން

2- ދެމަފިރިން ކުރެ މީހަކު ނިޔާވުން

3- ޤާޟީ، އަނބިމީހާ އާއި ފިރިމީހާ މުފާރަޤާކުރުން (ވަކިކުރުން) އެއީ އެކަން ކުރަންޖެހޭ ސަބަބެއް މެދުވެރިވުމުންނެވެ. މިސާލަކަށް ފިރިމިހާ ގެއްލި ގިނަދުވަސް ވެފައިވުން ނުވަތަ ފިރިމީހާ އަނބިމީހާއަށް އަނިޔާކުރުމާއެކުވެސް ވަރިކުރަން ދެކޮޅުހެދުން ފަދަ ސަބަބުތަކެވެ.

4- ދެމަފިރީންކުރެ މީހަކު މުރުތައްދުވުމުގެ ސަބަބުން ކައިވެނި ފަސްޚުކޮށް އެދެމީހުން ވަކިކުރުން.

ވީމާ، އެއްދާން ނުކޮށް، ފިރިމީހާ ނުވަތަ އަނބިމީހާ އެކަކު އަނެކަކާ ދުރުގައި ހުރުމަކީ، ނުވަތަ އެއްދާން ނުކޮށް ދިރިއުޅުމަކީ އެކަމުގެ ސަބަބުން ކައިވެނީގެ ޞައްޙަ ކަމަށް އަސަރުކުރާ ކަމެއް ނޫނެވެ.

މަސްދަރު: ޝާފިޢު.އެމްވީ

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ދީން
ދެމަފިރީން އެއްދާން ނުކޮށް ގިނަ ދުވަސްވުމުން ކައިވެނި ޞައްޙަވާނެތޯ؟

އެއްދާންކުރުމާއި ދެމަފިރިން ޢިއްފަތްތެރިވުމަކީ ކައިވެނީގެ މަޤްޞަދުތަކުގެ ތެރެއިން ހިމެނޭ ކަމެކެވެ. މަޤްބޫލު ސަބަބެއް ނެތި، އަނބިމީހާ ފިރިމީހާއާ ދުރުގައި އަދި ފިރިމީހާ އަނބިމީހާއާ ދުރުގައި ދިގު މުއްދަތަކަށް ހުރުމަކީ ހުއްދަކަމެއްވެސް ނޫނެވެ.

ފިރިމީހާ އަނބިމީހާއާ ދުރުގައި ހުރި ހުރުމަކީ އެ ހުންނަ މުއްދަތު ހަމަހަށް ވުރެ ދިގުވި ކަމުގައިވިޔަސް، އަނބިމީހާ އެކަމަށް ރުހިގެންވާނަމަ، އަދި އަނބިމީހާއަށް ޚަރަދުކޮށް، އަނބިމީހާ އަމާން ތަނެއްގައި ބަހައްޓާފައިވާނަމަ، އެކަމުގައި މައްސަލައެއް އޮތް ކަމެއް ނޫނެވެ.

ފިރިމީހާ އަނބިމީހާއާ ދުރުގައި ހުންނަ މުއްދަތަކީ ހަމަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށްވެފައި، އެގޮތަށް ހުންނަނީ މަޤްބޫލު ސަބަބަކާހެދި ނަމަވެސް، މިސާލަކަށް ޢިލްމު އުނގެނުން، ވަޒީފާ އަދާކުރުން ފަދަ ސަބަބަކަކާ ހެދި ނަމަވެސް، އަނބިމީހާ އެކަމަށް ނުރުހޭނަމަ، އަނބިމީހާ އެކަމަށް އެދި ފިރިމީހާ ގާތު ބުނުމުންވެސް ނައިސް ހުންނަ ނަމަ، ފިރިމީހާ ކައިރިން ވަކިވާން، ޤާޟީއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު އަނބިމީހާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އެހެނީ އެހާ ގިނަ ދުވަހު ދުރުގައި ހުރުމަކީ އަނބިމީހާގެ ޙައްޤު( އަނބިފިރިކަމުގެ ގުޅުމުގެ ޙައްޤު) އެކަމުގެ ސަބަބުން ގެއްލިގެންދާ ކަމެކެވެ.

ފިރިމީހާ އަނބިމީހާއާ އެއްދާން ނުކުރި ކަމުގައިވިޔަސް ކައިވެނި ޞައްޙަ ވާނެއެވެ. އެއްދާން ނުކޮށް ހަތަރުމަސް ނުވަތަ އަހަރު ދެ އަހަރު މިހެން ގޮސް ކިތަންމެ ގިނަ އަހަރެއް ތިބި ކަމުގައި ވިޔަސް ކައިވެނީގެ ޞައްޙަ ކަމަކަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެއެވެ.

ކައިވެނި ރޫޅޭނީ މިދަންނަވާ ގޮތްގޮތުންނެވެ.

1- ވަރިކުރުން

2- ދެމަފިރިން ކުރެ މީހަކު ނިޔާވުން

3- ޤާޟީ، އަނބިމީހާ އާއި ފިރިމީހާ މުފާރަޤާކުރުން (ވަކިކުރުން) އެއީ އެކަން ކުރަންޖެހޭ ސަބަބެއް މެދުވެރިވުމުންނެވެ. މިސާލަކަށް ފިރިމިހާ ގެއްލި ގިނަދުވަސް ވެފައިވުން ނުވަތަ ފިރިމީހާ އަނބިމީހާއަށް އަނިޔާކުރުމާއެކުވެސް ވަރިކުރަން ދެކޮޅުހެދުން ފަދަ ސަބަބުތަކެވެ.

4- ދެމަފިރީންކުރެ މީހަކު މުރުތައްދުވުމުގެ ސަބަބުން ކައިވެނި ފަސްޚުކޮށް އެދެމީހުން ވަކިކުރުން.

ވީމާ، އެއްދާން ނުކޮށް، ފިރިމީހާ ނުވަތަ އަނބިމީހާ އެކަކު އަނެކަކާ ދުރުގައި ހުރުމަކީ، ނުވަތަ އެއްދާން ނުކޮށް ދިރިއުޅުމަކީ އެކަމުގެ ސަބަބުން ކައިވެނީގެ ޞައްޙަ ކަމަށް އަސަރުކުރާ ކަމެއް ނޫނެވެ.

މަސްދަރު: ޝާފިޢު.އެމްވީ

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!