ޚަބަރު
ދިއްދޫއަށް ދިޔަ ދޯންޏެއް އަޑިއަށް ގޮސްފި

ހއ. ދިއްދޫ ނެރުން ވަންނަން ދިޔަ ދޯންޏެއް އަޑިއަށް ގޮސްފިއެވެ.

ހުވަދޫ ނިއުސް އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ، މިއަދު މެންދުރު 12:30 އެހާކަންހާއިރު އެރަށު ކައިރިން އަޑިއަށް ގޮސްފައިވަނީ ހއ އުތީމުން ދިއްދޫއަށް އައި ދޯންޏެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެދޯނީގައި އެވަގުތު ހަމީހުން ތިބި ކަމަށާއި، އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ވެފައި ނުވާކަމަށްވެސް ކައުންސިލް އޮފިޝަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

އޮފިޝަލް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އެދޯނި އަޑިއަށް ދާށން މެދުވެރި ވި ސަބަބެއް ކަމަށް ލަފާ ކުރެވެނީ، ދޯނި ނެރަށް ވަންނަށް ދިޔަ ވަގުތު ނެތި ރާޅަކާ ގުޅިގެން ނެރުކައިރީގައި ހުރި ހިލަތަކުގައި ޖެހިގެން ދޯނި ދިޔަވެގެން ކަމަށެވެ.

ދޯނި މިވަގުތު އޮތީ އެރަށު ފަޅުތެރެއަށް ވައްދާފައިކަމަށާއި، ނަމަވެސް އަދިވެސް ދޯނި އޮތީ އަޑީގައި ކަމަށް ކައުންސިލް އޮފިޝަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެދޯންޏަކީ އެކި ބޭނުންތަކުގައި އުތީމުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުން ދިއްދޫއަށް ދަތުރުކުރަން ބޭނުން ކުރާ ދޯންޏެއް ކަމަށްވެސް އޮފިޝަލް މައުލޫމާތު ދިނެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ދިއްދޫއަށް ދިޔަ ދޯންޏެއް އަޑިއަށް ގޮސްފި

ހއ. ދިއްދޫ ނެރުން ވަންނަން ދިޔަ ދޯންޏެއް އަޑިއަށް ގޮސްފިއެވެ.

ހުވަދޫ ނިއުސް އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ، މިއަދު މެންދުރު 12:30 އެހާކަންހާއިރު އެރަށު ކައިރިން އަޑިއަށް ގޮސްފައިވަނީ ހއ އުތީމުން ދިއްދޫއަށް އައި ދޯންޏެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެދޯނީގައި އެވަގުތު ހަމީހުން ތިބި ކަމަށާއި، އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ވެފައި ނުވާކަމަށްވެސް ކައުންސިލް އޮފިޝަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

އޮފިޝަލް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އެދޯނި އަޑިއަށް ދާށން މެދުވެރި ވި ސަބަބެއް ކަމަށް ލަފާ ކުރެވެނީ، ދޯނި ނެރަށް ވަންނަށް ދިޔަ ވަގުތު ނެތި ރާޅަކާ ގުޅިގެން ނެރުކައިރީގައި ހުރި ހިލަތަކުގައި ޖެހިގެން ދޯނި ދިޔަވެގެން ކަމަށެވެ.

ދޯނި މިވަގުތު އޮތީ އެރަށު ފަޅުތެރެއަށް ވައްދާފައިކަމަށާއި، ނަމަވެސް އަދިވެސް ދޯނި އޮތީ އަޑީގައި ކަމަށް ކައުންސިލް އޮފިޝަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެދޯންޏަކީ އެކި ބޭނުންތަކުގައި އުތީމުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުން ދިއްދޫއަށް ދަތުރުކުރަން ބޭނުން ކުރާ ދޯންޏެއް ކަމަށްވެސް އޮފިޝަލް މައުލޫމާތު ދިނެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!