ޚަބަރު
އޮފިސަރަކާއި ގައިދީންތަކެއް ކޮވިޑަށް ފައްސިވެއްޖެ

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގާ ތިން ޖަލެއްގައި ތިބި ގައިދީންތަކަކާއި ޖަލު ބަލަހައްޓާ އޮފިސަރަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެއެވެ.

ކަރެކްޝަންއިން ވިދާޅުވީ، ކޮވިޑް-19 ގެ އަލާމާތް ހުރެގެން ނެގި ސާމްޕަލްތަކުން ހުޅުމާލެ ޖަލުން އެއް އޮފިސަރަކާއި މާލެ ޖަލުން 8 ގައިދީއެއްގެ އިތުރުން މާފުށި ޖަލުން 1 ގައިދީއަކު ކޮވިޑަށް ފައްސިވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި މިވަގުތު އިތުރު އޮފިސަރުންނާއި ގައިދީންގެ ސާމްޕަލް ނަގަމުންދާ ކަމަށްވެސް ކަރެކްޝަން އިން ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ ކުރިންވެސް ޖަލުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ގައިދީންނާއި ޖަލު ބަލަހައްޓާ އޮފިސަރުންތަކެއް ވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
އޮފިސަރަކާއި ގައިދީންތަކެއް ކޮވިޑަށް ފައްސިވެއްޖެ

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގާ ތިން ޖަލެއްގައި ތިބި ގައިދީންތަކަކާއި ޖަލު ބަލަހައްޓާ އޮފިސަރަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެއެވެ.

ކަރެކްޝަންއިން ވިދާޅުވީ، ކޮވިޑް-19 ގެ އަލާމާތް ހުރެގެން ނެގި ސާމްޕަލްތަކުން ހުޅުމާލެ ޖަލުން އެއް އޮފިސަރަކާއި މާލެ ޖަލުން 8 ގައިދީއެއްގެ އިތުރުން މާފުށި ޖަލުން 1 ގައިދީއަކު ކޮވިޑަށް ފައްސިވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި މިވަގުތު އިތުރު އޮފިސަރުންނާއި ގައިދީންގެ ސާމްޕަލް ނަގަމުންދާ ކަމަށްވެސް ކަރެކްޝަން އިން ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ ކުރިންވެސް ޖަލުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ގައިދީންނާއި ޖަލު ބަލަހައްޓާ އޮފިސަރުންތަކެއް ވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!