ޚަބަރު
މަރުވެފައިވާ މަންމަ ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ފުރިހަމަ ކުރި ކަމުގެ މެސެޖް ވެކްސިން ސެންޓަރުން ފޮނުވައިފި

މީގެ އެތައް މަސްކުރިން މަރުވެފައިވާ އަންހެނަކު ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ފުރިހަމަކޮށްފިކަމަށް ވެކްސިން ސެންޓަރުން މެސެޖް ފޮނުވައިފިއެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުގައި އިންޑިޔާގެ އުއްތަރަ ޕްރަދޭޝްގެ އުމުރުން 67 އަހަރުވީ މުސްކުޅި އަންހެނަކު ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ މިއަހަރު އޭޕްރީލް މަހުގައެވެ. ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖެހުމަށްފަހު މާގިނަ ދުވަސް ނުވެ އެއަންހެންމީހާ ވަނީ ނިޔާވެފައެވެ.

އެއަންހެންމީހާގެ ދަރިފުޅާ ހަވާލާދީ އިންޑިޔާގެ ރިޕޯޓްތަކުގައި ބުނެފައިވަނީ މިމަހު 9 ވަނަ ދުވަހު ވެކްސިން ސެންޓަރުން އޭނައަށް ފޮނުވާފައިވާ މެސެޖުގައިވާ ގޮތުން މީގެ އެތައް މަސް ކުރިން މަރުވެފައިވާ އޭނަގެ މަންމަ ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ފުރިހަމަކޮށްފި ކަމަށެވެ.

މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން އުއްތަރަ ޕްރަދޭޝްގެ ޖާންސީ ޑިސްޓްރިކްޓްގެ އިމިޔުނިޒޭޝަން އޮފިސަރު ރަވީ ޝަންކަރު އިންޑިއާގެ މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވާގޮތުގައި އެމައްސަލަ މިހާރު ވަނީ ފުލުހުންގެ ސަމާލު ކަމަށް ގެނެވިފައެވެ. އަދި މިއީ ގަސްދުގައި ނުވަތަ އޮޅުމަކުން ހިގި ކަމެއްތޯ ބަލައި އެމައްސަލަ ފުލުހުން ދަނީ އިތުރަށް ތަހުޤީގު ކުރަމުންނެވެ.

މީޑިޔާ ރިޕޯޓްތައް ތުހުމަތުކުރާ ގޮތުގައި އިންޑިޔާގެ ވިޔަފާރިވެރިން ކޮވިޑް ވެކްސިނާއި ކޮވިޑް ޓެސްޓު ފަދަ ވިޔަފާރިތަކުގައި ބޮޑެތޮ ކޮރަޕްޝަންތައް ދަނީ ހިންގަމުންނެވެ.

 

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
މަރުވެފައިވާ މަންމަ ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ފުރިހަމަ ކުރި ކަމުގެ މެސެޖް ވެކްސިން ސެންޓަރުން ފޮނުވައިފި

މީގެ އެތައް މަސްކުރިން މަރުވެފައިވާ އަންހެނަކު ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ފުރިހަމަކޮށްފިކަމަށް ވެކްސިން ސެންޓަރުން މެސެޖް ފޮނުވައިފިއެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުގައި އިންޑިޔާގެ އުއްތަރަ ޕްރަދޭޝްގެ އުމުރުން 67 އަހަރުވީ މުސްކުޅި އަންހެނަކު ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ މިއަހަރު އޭޕްރީލް މަހުގައެވެ. ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖެހުމަށްފަހު މާގިނަ ދުވަސް ނުވެ އެއަންހެންމީހާ ވަނީ ނިޔާވެފައެވެ.

އެއަންހެންމީހާގެ ދަރިފުޅާ ހަވާލާދީ އިންޑިޔާގެ ރިޕޯޓްތަކުގައި ބުނެފައިވަނީ މިމަހު 9 ވަނަ ދުވަހު ވެކްސިން ސެންޓަރުން އޭނައަށް ފޮނުވާފައިވާ މެސެޖުގައިވާ ގޮތުން މީގެ އެތައް މަސް ކުރިން މަރުވެފައިވާ އޭނަގެ މަންމަ ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ފުރިހަމަކޮށްފި ކަމަށެވެ.

މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން އުއްތަރަ ޕްރަދޭޝްގެ ޖާންސީ ޑިސްޓްރިކްޓްގެ އިމިޔުނިޒޭޝަން އޮފިސަރު ރަވީ ޝަންކަރު އިންޑިއާގެ މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވާގޮތުގައި އެމައްސަލަ މިހާރު ވަނީ ފުލުހުންގެ ސަމާލު ކަމަށް ގެނެވިފައެވެ. އަދި މިއީ ގަސްދުގައި ނުވަތަ އޮޅުމަކުން ހިގި ކަމެއްތޯ ބަލައި އެމައްސަލަ ފުލުހުން ދަނީ އިތުރަށް ތަހުޤީގު ކުރަމުންނެވެ.

މީޑިޔާ ރިޕޯޓްތައް ތުހުމަތުކުރާ ގޮތުގައި އިންޑިޔާގެ ވިޔަފާރިވެރިން ކޮވިޑް ވެކްސިނާއި ކޮވިޑް ޓެސްޓު ފަދަ ވިޔަފާރިތަކުގައި ބޮޑެތޮ ކޮރަޕްޝަންތައް ދަނީ ހިންގަމުންނެވެ.

 

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!