ޚަބަރު
ދިވެހި ނަރުސް އަށް މީހަކު މަރަން ރޭވުމާއި މަރު ފޮރުވުމުގެ އިތުރުން ގިނަ ދައުވާތަކެއް  ކޮށްފި

އައިޖީއެމްއެޗް ގައި މަސައްކަތް ކުރި ފިލިޕީންސް ނަރުހެއް ކަމަށްވާ މޭރީ ގްރޭސް މަރާލި މައްސަލައިގައި އިއްޔެ ހައްޔަރު ކުރި ދިވެހި ނަރުސް ލަމްހާ އަށް މޭރީ މަރަން ރޭވުމާއި، މަރު ފޮރުވުމުގެ އިތުރުން ގިނަ ދައުވާތަކެއް ކޮށްފިއެވެ.

މޭރީ މަރާލި މައްސަލައިގައި އިއްޔެ ހައްޔަރުކުރި ދިވެހި ނަރުހަކީ އައިޖީއެމްއެޗް ގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދިޔަ އުމުރުން 24 އަހަރުގެ ހަލީމަތު ލަމްހާ އަބްދުއްރަހްމާންއެވެ. މީގެކުރިންވަނި ލަމްހާއާއި މޭރީގެ ފިރިމީހާ އާ ދެމީހުން ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅޭ ކަމުގެ އަޑުތަކެއް ފެތުރިފައެވެ.

ލަމްހާ ހައްޔަރުކޮށް އޭނާގެ މައްޗަށް ގިނަ ދައުވާތަކެއް ފުލުހުން ކޮށްފައިވާއިރު މީގެ ކުރިންވެސް އޭނާ ހައްޔަރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ކޮށްފައިވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ވަނީ ލިބިފައެވެ. ނަމަވެސް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ހެކި ނުލިބުމުން އެފަހަރު ލަމްހާ ވަނީ ހައްޔަރު ނުކުރެވިފައެވެ.

ފުލުހުން އޭނާގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ދައުވާތަކުގެ ތެރޭގައި، މޭރީ މަރާލަން ރޭވުމާއި، ކުށެއް ކުރަން އުޅުމާއި، ކުށެއް ކުރުމަށް އެދުމާއި، ކުށްކުރުމުގެ އާލާތް އަތުގައި ހުރުމާއި މަރެއް ފޮރުވަން އަދި ރަސްމީ އިދާރާތަކަށް ދޮގު މައުލޫމާތު ދިނުންވެސް ހިމެނެއެވެ.

މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ ފަހުކޮޅު މޭރީ މަރުވުމާއި ގުޅިގެން މޭރީގެ ފިރިމީހާ މާވިން ބުނެފައިވަނީ އޭނާ މަރުވީ ދަންޖެހިގެން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެކަމުގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކަންތައްތަކެއް ހުރުމުން މާވިން ވަނީ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ.

ނަމަވެސް މޭރީގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި 24 އަހަރުގެ ދިވެހި އަންހެނަކު ހައްޔަރު ކުރިކަން ކަށަވަރު ކޮށްދިނުން ފިޔަވައި ފުލުހުން މިމައްސަލައިގައި އެއްވެސް އިތުރު މައުލޫމާތެއް އަދި ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ދިވެހި ނަރުސް އަށް މީހަކު މަރަން ރޭވުމާއި މަރު ފޮރުވުމުގެ އިތުރުން ގިނަ ދައުވާތަކެއް  ކޮށްފި

އައިޖީއެމްއެޗް ގައި މަސައްކަތް ކުރި ފިލިޕީންސް ނަރުހެއް ކަމަށްވާ މޭރީ ގްރޭސް މަރާލި މައްސަލައިގައި އިއްޔެ ހައްޔަރު ކުރި ދިވެހި ނަރުސް ލަމްހާ އަށް މޭރީ މަރަން ރޭވުމާއި، މަރު ފޮރުވުމުގެ އިތުރުން ގިނަ ދައުވާތަކެއް ކޮށްފިއެވެ.

މޭރީ މަރާލި މައްސަލައިގައި އިއްޔެ ހައްޔަރުކުރި ދިވެހި ނަރުހަކީ އައިޖީއެމްއެޗް ގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދިޔަ އުމުރުން 24 އަހަރުގެ ހަލީމަތު ލަމްހާ އަބްދުއްރަހްމާންއެވެ. މީގެކުރިންވަނި ލަމްހާއާއި މޭރީގެ ފިރިމީހާ އާ ދެމީހުން ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅޭ ކަމުގެ އަޑުތަކެއް ފެތުރިފައެވެ.

ލަމްހާ ހައްޔަރުކޮށް އޭނާގެ މައްޗަށް ގިނަ ދައުވާތަކެއް ފުލުހުން ކޮށްފައިވާއިރު މީގެ ކުރިންވެސް އޭނާ ހައްޔަރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ކޮށްފައިވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ވަނީ ލިބިފައެވެ. ނަމަވެސް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ހެކި ނުލިބުމުން އެފަހަރު ލަމްހާ ވަނީ ހައްޔަރު ނުކުރެވިފައެވެ.

ފުލުހުން އޭނާގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ދައުވާތަކުގެ ތެރޭގައި، މޭރީ މަރާލަން ރޭވުމާއި، ކުށެއް ކުރަން އުޅުމާއި، ކުށެއް ކުރުމަށް އެދުމާއި، ކުށްކުރުމުގެ އާލާތް އަތުގައި ހުރުމާއި މަރެއް ފޮރުވަން އަދި ރަސްމީ އިދާރާތަކަށް ދޮގު މައުލޫމާތު ދިނުންވެސް ހިމެނެއެވެ.

މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ ފަހުކޮޅު މޭރީ މަރުވުމާއި ގުޅިގެން މޭރީގެ ފިރިމީހާ މާވިން ބުނެފައިވަނީ އޭނާ މަރުވީ ދަންޖެހިގެން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެކަމުގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކަންތައްތަކެއް ހުރުމުން މާވިން ވަނީ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ.

ނަމަވެސް މޭރީގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި 24 އަހަރުގެ ދިވެހި އަންހެނަކު ހައްޔަރު ކުރިކަން ކަށަވަރު ކޮށްދިނުން ފިޔަވައި ފުލުހުން މިމައްސަލައިގައި އެއްވެސް އިތުރު މައުލޫމާތެއް އަދި ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!