ޚަބަރު
މަޑަވެލި ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ނަޑެއްލާއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ތެދުވެއްޖެ

މަޑަވެލި ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ނަޑެއްލާއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.
މަޑަވެލީ ކައުންސިލުން މިއަދު ވިދާޅުވީ ނަޑެއްލާއަށް ކުރިމަތި ވެފައިވާ ކޯވިޑް 19 ގެ ބަލިމަޑު ކަމުގެ ޙާލަތާ ގުޅިގެން ދިމާވެދާނެ ދަތި ކަންތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން މަޑަވެލި ކައުންސިލުން ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ. އެގޮތުން ނަޑެއްލާ އަށް އެހީގެ ތަކެތި ދޭން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް މި ޖުލައި 18 ވަނަ ދުވަހުގެ 12 ޖަހަން ދެން ވަނީ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާފައެވެ. އަދި 7774952 ނަންބަރަށް ގުޅާ ފައިސާ ގެ އެހީ ދިނުމާއި އެހެނިހެން މައުލޫމާތު ސާފު ކޮށް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން އެދޭކަމަށެވެ.
ޑރ. އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުން ޓެސްޓު ކުރި ގދނަޑެއްލާ މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވުމާ ގުޅިގެން ނަޑެއްލާ ވަނީ މޮނީޓަރިންގ ހާލަތަށް ގެނެސްފައެވެ.
އަދި މިހާތަނަށް 10 ފަރާތެއް އެރަށުން ވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސި ވެފައެވެ

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
މަޑަވެލި ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ނަޑެއްލާއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ތެދުވެއްޖެ

މަޑަވެލި ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ނަޑެއްލާއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.
މަޑަވެލީ ކައުންސިލުން މިއަދު ވިދާޅުވީ ނަޑެއްލާއަށް ކުރިމަތި ވެފައިވާ ކޯވިޑް 19 ގެ ބަލިމަޑު ކަމުގެ ޙާލަތާ ގުޅިގެން ދިމާވެދާނެ ދަތި ކަންތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން މަޑަވެލި ކައުންސިލުން ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ. އެގޮތުން ނަޑެއްލާ އަށް އެހީގެ ތަކެތި ދޭން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް މި ޖުލައި 18 ވަނަ ދުވަހުގެ 12 ޖަހަން ދެން ވަނީ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާފައެވެ. އަދި 7774952 ނަންބަރަށް ގުޅާ ފައިސާ ގެ އެހީ ދިނުމާއި އެހެނިހެން މައުލޫމާތު ސާފު ކޮށް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން އެދޭކަމަށެވެ.
ޑރ. އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުން ޓެސްޓު ކުރި ގދނަޑެއްލާ މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވުމާ ގުޅިގެން ނަޑެއްލާ ވަނީ މޮނީޓަރިންގ ހާލަތަށް ގެނެސްފައެވެ.
އަދި މިހާތަނަށް 10 ފަރާތެއް އެރަށުން ވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސި ވެފައެވެ

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!