ޚަބަރު
ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ޒުވާނަކު ޒަޚަމްކޮށްލި ހާދިސާ އަކީ މާރާމާރީއެއްގައި ހިނގިކަމެއް ނޫން

ިމިއަދު ހެނދުނު މާލޭގައި މެހެލި ގޯޅީތެރޭގައި ޒުވާނަކަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ޒަޚަމްކޮށްލިކަމަށް މަޢޫލޫމާތު ލިބި ފެތުރިފައިވާ ޚަބަރާއި ގުޅޭގޮތުން ފަހުން އެނގިފައި ވަނީ މިހާދިސާ އަކީ މާރާމާރިއެއްގައި ހިނގި ކަމެއް ނޫނެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުން މިހާދާސީ ހިންގާފައިވަނީ 22 އަހަރުގެ ޒުވާން ފިރިހެން ކުއްޖަކު ވަހީދުއްދީންގެ ޑީންސް ވިލާގެޔަށް ގަދަކަމުން ދޮރުވައްޓާލައި ވަންނަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި، ޖީބުގައި އޮތް ދަގަނޑު ގަޑެއް ނުވަތަ އަތުގެ އޮތް އެއްޗެއް އަމިއްލަ ގަޔަށް ވަދެގެން ހިގާފައިވާ ހާދިސާއެކެވެ. މަޢުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި، މިކަމުގައި މިޒުވާނާއަކު އިތުރު ފަރާތެއްވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

 

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ޒުވާނަކު ޒަޚަމްކޮށްލި ހާދިސާ އަކީ މާރާމާރީއެއްގައި ހިނގިކަމެއް ނޫން

ިމިއަދު ހެނދުނު މާލޭގައި މެހެލި ގޯޅީތެރޭގައި ޒުވާނަކަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ޒަޚަމްކޮށްލިކަމަށް މަޢޫލޫމާތު ލިބި ފެތުރިފައިވާ ޚަބަރާއި ގުޅޭގޮތުން ފަހުން އެނގިފައި ވަނީ މިހާދިސާ އަކީ މާރާމާރިއެއްގައި ހިނގި ކަމެއް ނޫނެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުން މިހާދާސީ ހިންގާފައިވަނީ 22 އަހަރުގެ ޒުވާން ފިރިހެން ކުއްޖަކު ވަހީދުއްދީންގެ ޑީންސް ވިލާގެޔަށް ގަދަކަމުން ދޮރުވައްޓާލައި ވަންނަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި، ޖީބުގައި އޮތް ދަގަނޑު ގަޑެއް ނުވަތަ އަތުގެ އޮތް އެއްޗެއް އަމިއްލަ ގަޔަށް ވަދެގެން ހިގާފައިވާ ހާދިސާއެކެވެ. މަޢުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި، މިކަމުގައި މިޒުވާނާއަކު އިތުރު ފަރާތެއްވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

 

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!