ޚަބަރު
ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިހުރި 176.55 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި ނައްތާލައިފި

އެކިއެކި މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން، ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި 176.55 ކިލޯގްރާމްގެ މަސްތުވާތަކެތި ނައްތާލައިފިއެވެ.

ފުލުހުން މައުލޫމާތު ދޭގޮތުގައި ދޫނިދޫގައި މިއަދު ނައްތާލާފައިވަނީ 2006 ވަނަ އަހަރު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ 1000 ގްރާމް ކެނަބިސްއާއި، 2016 ވަނަ އަހަރު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ 2925.952 ގްރާމް ކޮކޭންގެ އިތުރުން 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުން ފެށިގެން ޑިސެމްބަރ މަހުގެ ނިޔަލަށް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ މަސްތުވާތަކެތީގެ ތެރެއިން ނައްތާނުލެވި ހުރި ތަކެއްޗާ އަދި މި އަހަރު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ 71874.1000 ގްރާމް ހެރޮއިންއެވެ.

އެ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 5418 ރަބަރު ޕެކެޓާއި، 3312 ސެލޯފިންކޮޅާއި، ފިލްމު ހުސްކުރި 351 ދަޅާއި، 193 ބުލެޓާއި، 15 ބިޑިއާއި، 1460 ބޭސް ގުޅަ އަދި އެހެނިހެން ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ 3746 އައިޓަމާއި، އެހެނިހެން އައިޓަމްގެ ތެރޭގައި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ގެންގުޅޭ އާލާތްތައް ހިމެނޭކަމަށް ވެސް ފުލުހުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ފުލުހުން މައުލޫމާތު ދޭގޮތުގައި ނައްތާލި ތަކެތީގެ ތެރޭގައި 146412.7270 ގްރާމް ހެރޮއިންއާއި، 19003.6029 ގްރާމް ކެނަބިސްއާއި، 36.1817 ގްރާމް އެމްފެޓަމިންއާއި، 714.6503 ގްރާމްގެ މެޓަމްއެމްފެޓަމިން ރެސިމޭޓްއާއި، 596.8731 ގްރާމް އެމްޑީއެމްއޭގެ އިތުރުން 9784.5774 ގްރާމް ކޮކޭން ހިމެނެއެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، މަސްތުވާތަކެތި ނައްތާލުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ މަސްތުވާތަކެއްޗާ ބެހޭ މައްސަލަތަކުގައި ހެކީގެ ގޮތުގައި ހިފެހެއްޓޭ ތަކެއްޗާމެދު އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އެކުލަވާލާ ކޮމިޓީގެ ބެލުމުގެ ދަށުންކަމަށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިހުރި 176.55 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި ނައްތާލައިފި

އެކިއެކި މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން، ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި 176.55 ކިލޯގްރާމްގެ މަސްތުވާތަކެތި ނައްތާލައިފިއެވެ.

ފުލުހުން މައުލޫމާތު ދޭގޮތުގައި ދޫނިދޫގައި މިއަދު ނައްތާލާފައިވަނީ 2006 ވަނަ އަހަރު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ 1000 ގްރާމް ކެނަބިސްއާއި، 2016 ވަނަ އަހަރު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ 2925.952 ގްރާމް ކޮކޭންގެ އިތުރުން 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުން ފެށިގެން ޑިސެމްބަރ މަހުގެ ނިޔަލަށް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ މަސްތުވާތަކެތީގެ ތެރެއިން ނައްތާނުލެވި ހުރި ތަކެއްޗާ އަދި މި އަހަރު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ 71874.1000 ގްރާމް ހެރޮއިންއެވެ.

އެ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 5418 ރަބަރު ޕެކެޓާއި، 3312 ސެލޯފިންކޮޅާއި، ފިލްމު ހުސްކުރި 351 ދަޅާއި، 193 ބުލެޓާއި، 15 ބިޑިއާއި، 1460 ބޭސް ގުޅަ އަދި އެހެނިހެން ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ 3746 އައިޓަމާއި، އެހެނިހެން އައިޓަމްގެ ތެރޭގައި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ގެންގުޅޭ އާލާތްތައް ހިމެނޭކަމަށް ވެސް ފުލުހުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ފުލުހުން މައުލޫމާތު ދޭގޮތުގައި ނައްތާލި ތަކެތީގެ ތެރޭގައި 146412.7270 ގްރާމް ހެރޮއިންއާއި، 19003.6029 ގްރާމް ކެނަބިސްއާއި، 36.1817 ގްރާމް އެމްފެޓަމިންއާއި، 714.6503 ގްރާމްގެ މެޓަމްއެމްފެޓަމިން ރެސިމޭޓްއާއި، 596.8731 ގްރާމް އެމްޑީއެމްއޭގެ އިތުރުން 9784.5774 ގްރާމް ކޮކޭން ހިމެނެއެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، މަސްތުވާތަކެތި ނައްތާލުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ މަސްތުވާތަކެއްޗާ ބެހޭ މައްސަލަތަކުގައި ހެކީގެ ގޮތުގައި ހިފެހެއްޓޭ ތަކެއްޗާމެދު އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އެކުލަވާލާ ކޮމިޓީގެ ބެލުމުގެ ދަށުންކަމަށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!