ޚަބަރު
ޑިންގީ އަކާއި ލޯންޗެއް ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި 2 މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ޑިންގީ އަކާއި ލޯންޗެއް ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ދެމީހަކަށް އަނިޔާވެގެން ފަރުވާދޭން ފަށައިފިއެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، ވިލިމާލެ ދެކުނުން ލޯންޗަކާއި ޑީންގީއެއް ޖެހި، ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި 2 މީހަކަށް އަނިޔާވެގެން ފަރުވާ ދެމުންދާ ކަމަށާއި، މިހާދިސާގައި ޑިންގީ ވަނީ އަޑިއަށް ގޮސްފައި ކަމަށެވެ.

މިއެކްސިޑެންޓް ގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވަނީ މިރޭ 18:50 އެހާކަންހާއިރު ކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ

މިއެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވީ ދެފިރިހެނަކަށް ކަމަށާއި، އެދެމީހުންނަށް ވެސް ފަރުވާދެމުން ދެންދަނީ އައިގީއެމްއެޗް ގައި ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

އެހާދިސާގައި ޑިންގީ އަޑިއަށް ގޮސްފައިވާތީ، އެސަރަހައްދުން ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތައް ސަމާލުވުމަށް ފުލުހުން ވަނީ އިލްތިމާސް ކޮށްފައެވެ.

 

  1. ރަނގަޅައްވާއިރު ތިޔަ ޑިންގީގަ ނުހުންނާނެ ނެވިގޭޝަން ލައިޓެއްހާ ހިސާބުވެސް ދިއްލާލާފައެއް. ދެން ކަމެއްދިމާވީމަ އެއްމެން ތިބެންވީ އާމީން ، ކިޔަން…

ޚަބަރު
ޑިންގީ އަކާއި ލޯންޗެއް ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި 2 މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ޑިންގީ އަކާއި ލޯންޗެއް ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ދެމީހަކަށް އަނިޔާވެގެން ފަރުވާދޭން ފަށައިފިއެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، ވިލިމާލެ ދެކުނުން ލޯންޗަކާއި ޑީންގީއެއް ޖެހި، ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި 2 މީހަކަށް އަނިޔާވެގެން ފަރުވާ ދެމުންދާ ކަމަށާއި، މިހާދިސާގައި ޑިންގީ ވަނީ އަޑިއަށް ގޮސްފައި ކަމަށެވެ.

މިއެކްސިޑެންޓް ގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވަނީ މިރޭ 18:50 އެހާކަންހާއިރު ކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ

މިއެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވީ ދެފިރިހެނަކަށް ކަމަށާއި، އެދެމީހުންނަށް ވެސް ފަރުވާދެމުން ދެންދަނީ އައިގީއެމްއެޗް ގައި ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

އެހާދިސާގައި ޑިންގީ އަޑިއަށް ގޮސްފައިވާތީ، އެސަރަހައްދުން ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތައް ސަމާލުވުމަށް ފުލުހުން ވަނީ އިލްތިމާސް ކޮށްފައެވެ.

 

  1. ރަނގަޅައްވާއިރު ތިޔަ ޑިންގީގަ ނުހުންނާނެ ނެވިގޭޝަން ލައިޓެއްހާ ހިސާބުވެސް ދިއްލާލާފައެއް. ދެން ކަމެއްދިމާވީމަ އެއްމެން ތިބެންވީ އާމީން ، ކިޔަން…