ޚަބަރު
އަބްދުﷲ ޝާހިދު ކޮވިޑަށް ފައްސިވެއްޖެ

އދ ގެ ރައީސް އަދި ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އަބްދުﷲ ޝާހިދު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވަނީ، ނިއުޔޯކްގައި ހުންނަވަނިކޮށެވެ.

އަބްދުﷲ ޝާހިދު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އެމަނިކުފާނު ވަނީ ކޮވިޑް-19 އިން ދިފާއުވުމަށް ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒު ފުރިހަމަ ކޮށް ބޫސްޓަރ ޑޯޒްވެސް ޖަހައިފައެެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
އަބްދުﷲ ޝާހިދު ކޮވިޑަށް ފައްސިވެއްޖެ

އދ ގެ ރައީސް އަދި ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އަބްދުﷲ ޝާހިދު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވަނީ، ނިއުޔޯކްގައި ހުންނަވަނިކޮށެވެ.

އަބްދުﷲ ޝާހިދު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އެމަނިކުފާނު ވަނީ ކޮވިޑް-19 އިން ދިފާއުވުމަށް ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒު ފުރިހަމަ ކޮށް ބޫސްޓަރ ޑޯޒްވެސް ޖަހައިފައެެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!