ޚަބަރު
ވައްކަން ކުރަން އުޅެނިކޮށް ވައިގޮޅި ތެރެއަށް ވެއްޓި ފައި ބިދިއްޖެ

މާލޭގެ ގެތަކުން ވައްކަން ކުރަން އުޅެނިކޮށް، ގެޔެއްގެ ވައިގޮޅިއެއްގެ ތެރެއަށް ވެއްޓި ފައިބިދިއްޖެއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި، ކެނެރީގޭ ގޯޅިގަނޑުގަ ހުރި ގެތަކުން އެހާކަންހާއިރު ވައްކަން ކުރަން އުޅެނިކޮށް އޭނާ ވެއްޓި ފައި ބިންދައިގެން ދިއުމުން ފުލުހުން ވަނީ އޭނާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މިހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ ރޭ ދަންވަރު ކަމަށާއި ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު އޭނާ 3:00 އެހާކަންހާއިރު އައިޖީއެމްއެޗް އަށް ގެންގޮސް ވަނީ ފަރުވާދީފައެވެ.

 1. mi libunu furusathu ga amilla nafusaa medhu visnaa islahu vaan visnun varah ves muhinmu.

 2. ހައްވަ ރަޝީދަާ

  ބަރާބަރު އާމީން

 3. habarudhaaru

  vakan kuraa meehunge ahyfai burikuran jehey dhaulathun kuran nukereneeyaa mihen vaan hegehey

ޚަބަރު
ވައްކަން ކުރަން އުޅެނިކޮށް ވައިގޮޅި ތެރެއަށް ވެއްޓި ފައި ބިދިއްޖެ

މާލޭގެ ގެތަކުން ވައްކަން ކުރަން އުޅެނިކޮށް، ގެޔެއްގެ ވައިގޮޅިއެއްގެ ތެރެއަށް ވެއްޓި ފައިބިދިއްޖެއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި، ކެނެރީގޭ ގޯޅިގަނޑުގަ ހުރި ގެތަކުން އެހާކަންހާއިރު ވައްކަން ކުރަން އުޅެނިކޮށް އޭނާ ވެއްޓި ފައި ބިންދައިގެން ދިއުމުން ފުލުހުން ވަނީ އޭނާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މިހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ ރޭ ދަންވަރު ކަމަށާއި ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު އޭނާ 3:00 އެހާކަންހާއިރު އައިޖީއެމްއެޗް އަށް ގެންގޮސް ވަނީ ފަރުވާދީފައެވެ.

 1. mi libunu furusathu ga amilla nafusaa medhu visnaa islahu vaan visnun varah ves muhinmu.

 2. ހައްވަ ރަޝީދަާ

  ބަރާބަރު އާމީން

 3. habarudhaaru

  vakan kuraa meehunge ahyfai burikuran jehey dhaulathun kuran nukereneeyaa mihen vaan hegehey