ޚަބަރު
އައިޖީއެމްއެޗް ތެރޭ މީހަކު ހަޑިހުތުރު ބަހުން މުއާމަލާތްކޮށް، ފުލުހުންނަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދީފި

އައިޖީއެމްއެޗް ހޮސްޕިޓަލް ތެރޭ ހަޑިހުތުރު ބަހުން މުއާމަލާތުކޮށް އެވަގުތު އެތަނުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދިޔަ ފުލުހުންނަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދީފިއެވެ.

މީސްމީޑިއާގައި މިހާރު ދައުރުވަމުންދާ ވީޑިއޯއިން ފެންނަ ގޮތުގައި، އައިޖީއެމް ހޮސްޕިޓަލް ތެރޭ ހުރި މީހަކު އަޑުގަދަކޮށް، ފުލުހުންނަށް މަރުގެ އިންޒާރުދޭ އަޑު އިވެއެވެ.

ވީޑިއޯއިން ފެންނަ ގޮތުގައި އެތަނުގައި ގިނަ ބަޔަކު އެއްވެ ތިބި އިރު އެތަނުގައި ތިބި އެހެން ބަޔަކާ ޒުވާބު ކުރާ އަޑުވެސް އިވެއެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް ފުލުހުންގެ ބަހެއް ލިބޭގޮތެެއް ވަނީ ނުވެފައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
އައިޖީއެމްއެޗް ތެރޭ މީހަކު ހަޑިހުތުރު ބަހުން މުއާމަލާތްކޮށް، ފުލުހުންނަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދީފި

އައިޖީއެމްއެޗް ހޮސްޕިޓަލް ތެރޭ ހަޑިހުތުރު ބަހުން މުއާމަލާތުކޮށް އެވަގުތު އެތަނުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދިޔަ ފުލުހުންނަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދީފިއެވެ.

މީސްމީޑިއާގައި މިހާރު ދައުރުވަމުންދާ ވީޑިއޯއިން ފެންނަ ގޮތުގައި، އައިޖީއެމް ހޮސްޕިޓަލް ތެރޭ ހުރި މީހަކު އަޑުގަދަކޮށް، ފުލުހުންނަށް މަރުގެ އިންޒާރުދޭ އަޑު އިވެއެވެ.

ވީޑިއޯއިން ފެންނަ ގޮތުގައި އެތަނުގައި ގިނަ ބަޔަކު އެއްވެ ތިބި އިރު އެތަނުގައި ތިބި އެހެން ބަޔަކާ ޒުވާބު ކުރާ އަޑުވެސް އިވެއެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް ފުލުހުންގެ ބަހެއް ލިބޭގޮތެެއް ވަނީ ނުވެފައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!