ޚަބަރު
ފަރެސްމާތޮޑާގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި

ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފިއެވެ.

ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް ނަސްރުالله މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ ފަރެސްމާތޮޑާގެ ފަރެސް އަވަށުގެ އައްސޭރި ކިޔާ ގެއެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިގެން އުޅޭ ކަމުގެ މައުލޫމާތު މިރޭ 10:10 އެހާކަންހާއިރު ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި އަލިފާން ރޯވިތާ މަ ގިނަ އިރުތަކެއް ނުވެ އާންމުން ނުކުމެ އަލިފާން ނިއްވާލާފައިވާ ކަމަށާއި އަލިފާނުގެ އަސަރު އިތުރު ތަނަކަށް ކޮށްފައި ނުވާކަމަށްވެސް ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް މައުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ.

މިހާދިސާއާ ގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އެގޭގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތަކުން ބުނީ، ރޯވެފައިވަނީ ބަދިގެޔާ އިންވެގެން އަލަށް ހަދަމުންދާ ކޮޓަރިއެއްގައި ކަމަށާއި އެކޮޓަރިއަށް އަރުވަން ބަހައްޓާފައިހުރި ދޮރުތައް ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް އަދާފައިވާ ކަމަށެވެ.

  1. Alifaan roavee kon ge eh ge kan nethumu khabaru furihama nuvey

ޚަބަރު
ފަރެސްމާތޮޑާގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި

ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފިއެވެ.

ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް ނަސްރުالله މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ ފަރެސްމާތޮޑާގެ ފަރެސް އަވަށުގެ އައްސޭރި ކިޔާ ގެއެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިގެން އުޅޭ ކަމުގެ މައުލޫމާތު މިރޭ 10:10 އެހާކަންހާއިރު ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި އަލިފާން ރޯވިތާ މަ ގިނަ އިރުތަކެއް ނުވެ އާންމުން ނުކުމެ އަލިފާން ނިއްވާލާފައިވާ ކަމަށާއި އަލިފާނުގެ އަސަރު އިތުރު ތަނަކަށް ކޮށްފައި ނުވާކަމަށްވެސް ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް މައުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ.

މިހާދިސާއާ ގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އެގޭގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތަކުން ބުނީ، ރޯވެފައިވަނީ ބަދިގެޔާ އިންވެގެން އަލަށް ހަދަމުންދާ ކޮޓަރިއެއްގައި ކަމަށާއި އެކޮޓަރިއަށް އަރުވަން ބަހައްޓާފައިހުރި ދޮރުތައް ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް އަދާފައިވާ ކަމަށެވެ.

  1. Alifaan roavee kon ge eh ge kan nethumu khabaru furihama nuvey