ޚަބަރު
ވަކިކުރަން ނިންމުމުން އޭސީސީގެ މެމްބަރުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ގެ މެމްބަރުން ވަކި ކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ފާސްކޮށް، މަޖިލީހަށް ފޮނުވަން ނިންމާފައިވަނިކޮށް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ވަކިކުރަން ނިންމުމުން އޭސީސީގެ މެމްބަރުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ގެ މެމްބަރުން ވަކި ކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ފާސްކޮށް، މަޖިލީހަށް ފޮނުވަން ނިންމާފައިވަނިކޮށް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!