ޚަބަރު
އުރީދޫގެ މޫލީއިން އިޔާރ އެންޑް ސޭލް ފަށައިފި

އުރީދޫގެ މޫލީއިން “އިޔާ އެންޑް ސޭލް 2021” ފަށައިފިއެވެ.

އުރީދޫއިން ބުނާގޮތުގައި މިސޭލްގެ ދަށުން މޫލީއިން ގަންނަ ކޮންމެ މުދަލަކުން 40 އިންސައްތަ އާ ހަމަޔަށް ޑިސްކައުންޓް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

https://www.facebook.com/hashtag/mooleeyearendsale21

މިސޭލް ކުރިޔަށްދާނީ 27 ޑިސެމްބަރ 2021 އިން ފެށިގެން 01 ޖެނުއަރީ 2022 އާ ހަމަޔަށް ކަމަށް އުރީދޫއިން ވަނީ އަންގާފައެވެ.

“އިޔާ އެންޑް ސޭލް 2021” އާ ބެހޭ އިތުރު މައުލޫމާތު އުރީދޫ އެޕް http://ore.do/app ނުވަތަ މޫލީ ވެބސައިޓް  http://ore.do/moolee  އިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

އުރީދޫގެ މޫލީއިން ވިޔަފާރިކުރުމުން ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ހިސާބަކަށްވެސް ޑެލިވަރީކުރުން އިންނަނީ މުޅިން ހިލޭއެވެ. ކޮންމެތާކު ހުރެގެން ވެސް ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަކެތި ހެޔޮ އަގުގައި ގަނެލުމަށް މިއީ ރަނުގެ ފުރުސަތެކެވެ.

 

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
އުރީދޫގެ މޫލީއިން އިޔާރ އެންޑް ސޭލް ފަށައިފި

އުރީދޫގެ މޫލީއިން “އިޔާ އެންޑް ސޭލް 2021” ފަށައިފިއެވެ.

އުރީދޫއިން ބުނާގޮތުގައި މިސޭލްގެ ދަށުން މޫލީއިން ގަންނަ ކޮންމެ މުދަލަކުން 40 އިންސައްތަ އާ ހަމަޔަށް ޑިސްކައުންޓް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

https://www.facebook.com/hashtag/mooleeyearendsale21

މިސޭލް ކުރިޔަށްދާނީ 27 ޑިސެމްބަރ 2021 އިން ފެށިގެން 01 ޖެނުއަރީ 2022 އާ ހަމަޔަށް ކަމަށް އުރީދޫއިން ވަނީ އަންގާފައެވެ.

“އިޔާ އެންޑް ސޭލް 2021” އާ ބެހޭ އިތުރު މައުލޫމާތު އުރީދޫ އެޕް http://ore.do/app ނުވަތަ މޫލީ ވެބސައިޓް  http://ore.do/moolee  އިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

އުރީދޫގެ މޫލީއިން ވިޔަފާރިކުރުމުން ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ހިސާބަކަށްވެސް ޑެލިވަރީކުރުން އިންނަނީ މުޅިން ހިލޭއެވެ. ކޮންމެތާކު ހުރެގެން ވެސް ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަކެތި ހެޔޮ އަގުގައި ގަނެލުމަށް މިއީ ރަނުގެ ފުރުސަތެކެވެ.

 

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!