ޚަބަރު
ސްވިމިންގްޕޫލަކަށް ވެއްޓި ކުޑަކުއްޖަކު ނިޔާވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭ ސްވިމިންގ ޕޫލަކަށް ވެއްޓި 4 އަހަރުގެ ކުޑަކުއްޖަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، ހުޅުމާލެ އޯޝަން ފްރަންޓް ރެޒިޑެންސްގެ ސްވިމިންގ ޕޫލަށް ހަތަރު އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކު ވެއްޓިގެން، ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު މިއަދު ހަވީރު 17:10 ގައި ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި 17:40 އެހާކަންހާއިރު އެކުއްޖާ ނިޔާވެފައިވާ ކަމަށް ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލުން ފުލުހުންނަށް މައުލޫމާތު ދިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިހާދިސާއާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ބަލަން ޖެހޭ ކަންކަން ބަލަމުންދާ ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ސްވިމިންގްޕޫލަކަށް ވެއްޓި ކުޑަކުއްޖަކު ނިޔާވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭ ސްވިމިންގ ޕޫލަކަށް ވެއްޓި 4 އަހަރުގެ ކުޑަކުއްޖަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، ހުޅުމާލެ އޯޝަން ފްރަންޓް ރެޒިޑެންސްގެ ސްވިމިންގ ޕޫލަށް ހަތަރު އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކު ވެއްޓިގެން، ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު މިއަދު ހަވީރު 17:10 ގައި ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި 17:40 އެހާކަންހާއިރު އެކުއްޖާ ނިޔާވެފައިވާ ކަމަށް ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލުން ފުލުހުންނަށް މައުލޫމާތު ދިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިހާދިސާއާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ބަލަން ޖެހޭ ކަންކަން ބަލަމުންދާ ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!