ޚަބަރު
މަބްރޫކް ކޮވިޑަށް ފައްސިވެއްޖެ

ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މުހައްމަދު މަބްރޫކް އަޒީޒް ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެއެވެ.

މަބްރޫކް ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާކަން އޭނާ ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން މަބްރޫކް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާކަން އެނގުނީ މީގެ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން ބަލީގެ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން ޓެސްޓު ކުރުމުން ކަމަށެވެ.

އަދި އޭނާގެ ހާލު އާންމުކޮށް ރަނގަޅު ކަމަށްވެސް މަބްރޫކް ވިދާޅުވިއެވެ.

އާންމުންގެ ތެރޭގައި މަބްރޫކް މަޤުބޫލުވެފައިވަނީ، ކޮވިޑް-19 ގެ މައުލޫމާތު ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ގެނައުމަށް ސަރުކާރުން އުފެއްދެވި ނެޝަނަލް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުގެ ތަރުޖަމާކަނަށް އޭނާ ހަމަޖެއްސެވުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
މަބްރޫކް ކޮވިޑަށް ފައްސިވެއްޖެ

ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މުހައްމަދު މަބްރޫކް އަޒީޒް ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެއެވެ.

މަބްރޫކް ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާކަން އޭނާ ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން މަބްރޫކް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާކަން އެނގުނީ މީގެ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން ބަލީގެ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން ޓެސްޓު ކުރުމުން ކަމަށެވެ.

އަދި އޭނާގެ ހާލު އާންމުކޮށް ރަނގަޅު ކަމަށްވެސް މަބްރޫކް ވިދާޅުވިއެވެ.

އާންމުންގެ ތެރޭގައި މަބްރޫކް މަޤުބޫލުވެފައިވަނީ، ކޮވިޑް-19 ގެ މައުލޫމާތު ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ގެނައުމަށް ސަރުކާރުން އުފެއްދެވި ނެޝަނަލް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުގެ ތަރުޖަމާކަނަށް އޭނާ ހަމަޖެއްސެވުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!