ޚަބަރު
ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ހުދުސަމާލު ނެރެފި

ގއ އަތޮޅުން ފެށިގެން އައްޑޫ ސިޓީއާ ހަމައަށް ހުދުސަމާލު ނެރެފިއެވެ.

މޫސުމާއިބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ، ގއ އަތޮޅުން ފެށިގެން އައްޑޫ ސިޓީއާ ހަމައަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ގުގުރާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް ހުދުސަމާލު ނެރެފައިވަނީ މިއަދު ހަވީރު 16:00 އިން މިރޭ 20:00 އާ ހަމައަށެވެ.

މޫސުން ގޯސްވެ ކަނޑުގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ކަނޑު ދަތުރުފަތުރު ކުރާ ފަރާތްތަކުން ސަލާމަތީ އެންމެހާ ކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީގެން ދަތުރު ކުރުމަށް ސަލާމަތީ ކަންކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން އިލްތިމާސް ކުރައްވައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ހުދުސަމާލު ނެރެފި

ގއ އަތޮޅުން ފެށިގެން އައްޑޫ ސިޓީއާ ހަމައަށް ހުދުސަމާލު ނެރެފިއެވެ.

މޫސުމާއިބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ، ގއ އަތޮޅުން ފެށިގެން އައްޑޫ ސިޓީއާ ހަމައަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ގުގުރާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް ހުދުސަމާލު ނެރެފައިވަނީ މިއަދު ހަވީރު 16:00 އިން މިރޭ 20:00 އާ ހަމައަށެވެ.

މޫސުން ގޯސްވެ ކަނޑުގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ކަނޑު ދަތުރުފަތުރު ކުރާ ފަރާތްތަކުން ސަލާމަތީ އެންމެހާ ކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީގެން ދަތުރު ކުރުމަށް ސަލާމަތީ ކަންކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން އިލްތިމާސް ކުރައްވައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!