ޚަބަރު
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ހަޖޫ ޖަހާ މަލާމަތް ކުރުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން: ޖެންޑަރ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ހަޖޫ ޖަހައި މަލާމާތް ކުރުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށް ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރަކު، ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ޖަލްސާއެއްގައި މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް މެމްބަރު އާދަމް ރަމީޒް، ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަކުރަމް ކަމާލުއްދީން މުޚާތަބުކޮށް އޯޓިސްޓު މީހެއްކަމަށް ވިދާޅުވުމުން ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން މިވަނީ އެކަން ކުއްވެރިކޮށްފައެވެ.

މިބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރަމީޒު ވިދާޅުވެފައިވަނީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަށް އެއްވެސް ކަމެއް ވިޔަ ނުދޭން އެންމެ ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ އަކްރަމް ކަމާލުއްދީންކަމަށާއި އޭނާއަކީ “އޯޓިސްޓިކް” މީހެއްކަމަށެވެ.

މިނިސްޓްރީން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުގެ މިޢަމަލަކީ ޤާނޫނު އަސާސީގެ 35 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ، ޢާއިލާގެ ފަރާތުންނާއި، ޖަމާއަތުގެ ފަރާތުންނާއި، ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ހާއްސައެހީތެރިކަމާއި ރައްކާތެރިކަން އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި، ހާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤު ގެއްލިގެންދިޔަ އަމަލެއްކަމަށެވެ. އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު 2010/08 (ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 22 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ)ގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން މަގުމަތީގައި އުޅޭ ވަގުތުތަކުގައާއި، އެހެނިހެން ވަގުތުތަކުގައިވެސް އެމީހުންނާއި ދިމާކުރުމާއި، ފޮށުމާއި، މަލާމާތްކުރުމާއި ފުރައްސާރަކުރުމަކީ މަނާކަމެއްކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާއަށް ފެތޭ އަމަލެއްކަމަށްވެސް ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެހެންކަމުން މިފަދަ އަމަލުތައް ނުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީއިން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

އަދި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ރައްދުވާ ގޮތަށް އެފަދަ ބަސްތައް ބޭނުން ނުކުރުމަށް ވެސް މިނިސްޓަރު އެދިވަޑައިގަތެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ހަޖޫ ޖަހާ މަލާމަތް ކުރުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން: ޖެންޑަރ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ހަޖޫ ޖަހައި މަލާމާތް ކުރުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށް ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރަކު، ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ޖަލްސާއެއްގައި މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް މެމްބަރު އާދަމް ރަމީޒް، ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަކުރަމް ކަމާލުއްދީން މުޚާތަބުކޮށް އޯޓިސްޓު މީހެއްކަމަށް ވިދާޅުވުމުން ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން މިވަނީ އެކަން ކުއްވެރިކޮށްފައެވެ.

މިބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރަމީޒު ވިދާޅުވެފައިވަނީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަށް އެއްވެސް ކަމެއް ވިޔަ ނުދޭން އެންމެ ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ އަކްރަމް ކަމާލުއްދީންކަމަށާއި އޭނާއަކީ “އޯޓިސްޓިކް” މީހެއްކަމަށެވެ.

މިނިސްޓްރީން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުގެ މިޢަމަލަކީ ޤާނޫނު އަސާސީގެ 35 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ، ޢާއިލާގެ ފަރާތުންނާއި، ޖަމާއަތުގެ ފަރާތުންނާއި، ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ހާއްސައެހީތެރިކަމާއި ރައްކާތެރިކަން އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި، ހާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤު ގެއްލިގެންދިޔަ އަމަލެއްކަމަށެވެ. އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު 2010/08 (ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 22 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ)ގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން މަގުމަތީގައި އުޅޭ ވަގުތުތަކުގައާއި، އެހެނިހެން ވަގުތުތަކުގައިވެސް އެމީހުންނާއި ދިމާކުރުމާއި، ފޮށުމާއި، މަލާމާތްކުރުމާއި ފުރައްސާރަކުރުމަކީ މަނާކަމެއްކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާއަށް ފެތޭ އަމަލެއްކަމަށްވެސް ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެހެންކަމުން މިފަދަ އަމަލުތައް ނުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީއިން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

އަދި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ރައްދުވާ ގޮތަށް އެފަދަ ބަސްތައް ބޭނުން ނުކުރުމަށް ވެސް މިނިސްޓަރު އެދިވަޑައިގަތެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!