ޚަބަރު
ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި އެމްޑީޕީ އިން ކާމިޔާބު ކޮށްފި

މިއަދު ކުރިއަށް ދިޔަ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަން އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް މުހައްމަދު ރާޝިދު ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

މި އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު އެޅުމަށް ޖުމްލަ ހަތް ވޯޓުފޮއްޓެއް ބަހައްޓާފައިވާއިރު މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ ނަތީޖާތަކުން ކުރީގައި އުޅެނީ އެމްޑީޕީގެ ކެނޑިޑޭޓް މުހައްމަދު ރާޝިދުއެވެ. އަދި ދެވަނަ އަށް އޮތީ ޕީޕީއެމް ކެނޑިޑޭޓް މޫސާ ފަތުޙީ އަދަމް އެވެ. އަދި މި އިންތިޚާބުގައި އެންމެ މަދުން ވޯޓު ލިބިފައިވަނީ އެމްއެންޕީ ކެނޑިޑޭޓް އަބްދުލް ހަންނާން އިދްރީސް އަށެވެ.

މިހާތަނަށް ނަތީއްޖާ އިއުލާނުކޮށްފައިވާ 6 ފޮށި

މަރޮށި ވޯޓު ފޮށީގެ ނަތީޖާ:

 • މުހައްމަދު ރާޝީދު (އެމްޑީޕީ) – 161
 • މޫސާ ފަތުހީ އާދަމް (ޕީޕީއެމް) – 95
 • އަބްދުލްހަންނާނު އިދުރީސް (އެމްއެންޕީ) – 41
 • ބާތިލް – 0

 

ކޮމަންޑޫ ވޯޓު ފޮށި – 1ގެ ނަތީޖާ:

 • މުހައްމަދު ރާޝީދު (އެމްޑީޕީ) – 144
 • މޫސާ ފަތުހީ އާދަމް (ޕީޕީއެމް) – 152
 • އަބްދުލްހަންނާނު އިދުރީސް (އެމްއެންޕީ) – 37
 • ބާތިލް – 3

 

ކޮމަންޑޫ ވޯޓު ފޮށި – 2ގެ ނަތީޖާ:

 • މުހައްމަދު ރާޝީދު (އެމްޑީޕީ) – 159
 • މޫސާ ފަތުހީ އާދަމް (ޕީޕީއެމް) – 92
 • އަބްދުލްހަންނާނު އިދުރީސް (އެމްއެންޕީ) – 64
 • ބާތިލް – 2

 

ފޯކައިދޫ ވޯޓު ފޮށި – 1ގެ ނަތީޖާ:

 • މުހައްމަދު ރާޝީދު (އެމްޑީޕީ) – 195
 • މޫސާ ފަތުހީ އާދަމް (ޕީޕީއެމް) – 202
 • އަބްދުލްހަންނާނު އިދުރީސް (އެމްއެންޕީ) – 13
 • ބާތިލް – 3

 

ފޯކައިދޫ ވޯޓު ފޮށި – 2ގެ ނަތީޖާ:

 • މުހައްމަދު ރާޝީދު (އެމްޑީޕީ) – 223
 • މޫސާ ފަތުހީ އާދަމް (ޕީޕީއެމް) – 204
 • އަބްދުލްހަންނާނު އިދުރީސް (އެމްއެންޕީ) – 11
 • ބާތިލް – 8

 

މާލޭ ވޯޓު ފޮށި – 2ގެ ނަތީޖާ:

 • މުހައްމަދު ރާޝީދު (އެމްޑީޕީ) – 234
 • މޫސާ ފަތުހީ އާދަމް (ޕީޕީއެމް) – 178
 • އަބްދުލްހަންނާނު އިދުރީސް (އެމްއެންޕީ) – 69
 • ބާތިލް – 11

ޖުމްލަ ހަތް ވޯޓު ފޮށީގެ ތެރެއިން ނަތީއްޖާ ލިބިފައިވާ 6 ވޯޓު ފޮށީގެ ނަތީއްޖާ އަށް ބަލާއިރު ރާޝިދަށް ވަނީ 1116 ވޯޓު ލިބިފައެވެ. އަދި ރާޝިދު އާއި ދެން އެންމެ ވާދަކުރާ މުސާ ފަތުޙީ އަށް ލިބިފައިވަނީ 923 ވޯޓެވެ.

 1. ޕުރޮފެސަރު ޑޮކްޓަރު މޭޔަރު އަލްއުސްތާޒު ސައުދު އަލީގެ މީޑިޔާ ކޯޑިނޭޓަރު

  ހަވަރު ތިނަދޫގެ ގޮނޑި ސައުދު އަލީ ކާމިޔާބު ކުރާގޮތް.
  1- 2023 ޖުލައިގަ ތިނަދޫ ރައްޔިތުންނަށް ގޯތިދޭން އިއުލާނުކުރުން 2023 ގެ ނިޔަލަށް ފޯމުލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ. 2024ގެ މަޖުލިސް ކެންޕޭނަށް ގޯއްޗަށް ޝަރުތު ހަމަވާމީހުންގެ ލިސްޓް ނެރުން. ( ގޯތި ލިބޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އެންމެނަށްދީ އެންމެންގެ ވޯޓު ހޯދާނެ.
  2- ތިނަދޫ ސިޓީއަކަށް ހެދުމަށް ތިނަދޫގެ ދަފްތަރަށް އިތުރުކުރާމީހުންގެ ތެރެއިން އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތްވާމީހުން ސައުދު ވާދަކުރާ ދާއިރާއެއްގެ ދަފްތަރަށް ބަދަލުކުރުން އަދި އެ އެންމެނަށް ވެސް ގޯތި ނުވަތަ ރޯހައުސް ދޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަންދީ ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބުކުރުން އަދި ފައިނަލް އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރުން
  ނޯޓް: ސައުދު ލާފާކުރާގޮތުން އޭނާއަށް 1300 ވޯޓު ލީބޭނެއެވެ. ތިބޭފުޅުން އަމިއްލައަަށް ވިސްނާލީމަވެސް އެގޭ ނޫންތޯ ތިނަދޫ ދަފްތަރަށް ބަދަލުކުރާމީހުން ވެސް ވޯޓު އަޅަން ޖެހޭނެކަން އަދި ދަފްތަރަށް ބަދަލު ކުރާމީހުންގެ ދާއިރާ ކަޑައަޅާނީ ސައުދު އަލީކަން އެހެންނޫންތޯ

ޚަބަރު
ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި އެމްޑީޕީ އިން ކާމިޔާބު ކޮށްފި

މިއަދު ކުރިއަށް ދިޔަ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަން އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް މުހައްމަދު ރާޝިދު ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

މި އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު އެޅުމަށް ޖުމްލަ ހަތް ވޯޓުފޮއްޓެއް ބަހައްޓާފައިވާއިރު މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ ނަތީޖާތަކުން ކުރީގައި އުޅެނީ އެމްޑީޕީގެ ކެނޑިޑޭޓް މުހައްމަދު ރާޝިދުއެވެ. އަދި ދެވަނަ އަށް އޮތީ ޕީޕީއެމް ކެނޑިޑޭޓް މޫސާ ފަތުޙީ އަދަމް އެވެ. އަދި މި އިންތިޚާބުގައި އެންމެ މަދުން ވޯޓު ލިބިފައިވަނީ އެމްއެންޕީ ކެނޑިޑޭޓް އަބްދުލް ހަންނާން އިދްރީސް އަށެވެ.

މިހާތަނަށް ނަތީއްޖާ އިއުލާނުކޮށްފައިވާ 6 ފޮށި

މަރޮށި ވޯޓު ފޮށީގެ ނަތީޖާ:

 • މުހައްމަދު ރާޝީދު (އެމްޑީޕީ) – 161
 • މޫސާ ފަތުހީ އާދަމް (ޕީޕީއެމް) – 95
 • އަބްދުލްހަންނާނު އިދުރީސް (އެމްއެންޕީ) – 41
 • ބާތިލް – 0

 

ކޮމަންޑޫ ވޯޓު ފޮށި – 1ގެ ނަތީޖާ:

 • މުހައްމަދު ރާޝީދު (އެމްޑީޕީ) – 144
 • މޫސާ ފަތުހީ އާދަމް (ޕީޕީއެމް) – 152
 • އަބްދުލްހަންނާނު އިދުރީސް (އެމްއެންޕީ) – 37
 • ބާތިލް – 3

 

ކޮމަންޑޫ ވޯޓު ފޮށި – 2ގެ ނަތީޖާ:

 • މުހައްމަދު ރާޝީދު (އެމްޑީޕީ) – 159
 • މޫސާ ފަތުހީ އާދަމް (ޕީޕީއެމް) – 92
 • އަބްދުލްހަންނާނު އިދުރީސް (އެމްއެންޕީ) – 64
 • ބާތިލް – 2

 

ފޯކައިދޫ ވޯޓު ފޮށި – 1ގެ ނަތީޖާ:

 • މުހައްމަދު ރާޝީދު (އެމްޑީޕީ) – 195
 • މޫސާ ފަތުހީ އާދަމް (ޕީޕީއެމް) – 202
 • އަބްދުލްހަންނާނު އިދުރީސް (އެމްއެންޕީ) – 13
 • ބާތިލް – 3

 

ފޯކައިދޫ ވޯޓު ފޮށި – 2ގެ ނަތީޖާ:

 • މުހައްމަދު ރާޝީދު (އެމްޑީޕީ) – 223
 • މޫސާ ފަތުހީ އާދަމް (ޕީޕީއެމް) – 204
 • އަބްދުލްހަންނާނު އިދުރީސް (އެމްއެންޕީ) – 11
 • ބާތިލް – 8

 

މާލޭ ވޯޓު ފޮށި – 2ގެ ނަތީޖާ:

 • މުހައްމަދު ރާޝީދު (އެމްޑީޕީ) – 234
 • މޫސާ ފަތުހީ އާދަމް (ޕީޕީއެމް) – 178
 • އަބްދުލްހަންނާނު އިދުރީސް (އެމްއެންޕީ) – 69
 • ބާތިލް – 11

ޖުމްލަ ހަތް ވޯޓު ފޮށީގެ ތެރެއިން ނަތީއްޖާ ލިބިފައިވާ 6 ވޯޓު ފޮށީގެ ނަތީއްޖާ އަށް ބަލާއިރު ރާޝިދަށް ވަނީ 1116 ވޯޓު ލިބިފައެވެ. އަދި ރާޝިދު އާއި ދެން އެންމެ ވާދަކުރާ މުސާ ފަތުޙީ އަށް ލިބިފައިވަނީ 923 ވޯޓެވެ.

 1. ޕުރޮފެސަރު ޑޮކްޓަރު މޭޔަރު އަލްއުސްތާޒު ސައުދު އަލީގެ މީޑިޔާ ކޯޑިނޭޓަރު

  ހަވަރު ތިނަދޫގެ ގޮނޑި ސައުދު އަލީ ކާމިޔާބު ކުރާގޮތް.
  1- 2023 ޖުލައިގަ ތިނަދޫ ރައްޔިތުންނަށް ގޯތިދޭން އިއުލާނުކުރުން 2023 ގެ ނިޔަލަށް ފޯމުލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ. 2024ގެ މަޖުލިސް ކެންޕޭނަށް ގޯއްޗަށް ޝަރުތު ހަމަވާމީހުންގެ ލިސްޓް ނެރުން. ( ގޯތި ލިބޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އެންމެނަށްދީ އެންމެންގެ ވޯޓު ހޯދާނެ.
  2- ތިނަދޫ ސިޓީއަކަށް ހެދުމަށް ތިނަދޫގެ ދަފްތަރަށް އިތުރުކުރާމީހުންގެ ތެރެއިން އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތްވާމީހުން ސައުދު ވާދަކުރާ ދާއިރާއެއްގެ ދަފްތަރަށް ބަދަލުކުރުން އަދި އެ އެންމެނަށް ވެސް ގޯތި ނުވަތަ ރޯހައުސް ދޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަންދީ ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބުކުރުން އަދި ފައިނަލް އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރުން
  ނޯޓް: ސައުދު ލާފާކުރާގޮތުން އޭނާއަށް 1300 ވޯޓު ލީބޭނެއެވެ. ތިބޭފުޅުން އަމިއްލައަަށް ވިސްނާލީމަވެސް އެގޭ ނޫންތޯ ތިނަދޫ ދަފްތަރަށް ބަދަލުކުރާމީހުން ވެސް ވޯޓު އަޅަން ޖެހޭނެކަން އަދި ދަފްތަރަށް ބަދަލު ކުރާމީހުންގެ ދާއިރާ ކަޑައަޅާނީ ސައުދު އަލީކަން އެހެންނޫންތޯ