ޚަބަރު
ރަފެލްސް މޯލްޑިވްސް ކައިރީގައި އޮތް ލޯންޗެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގަފި

ރަފެލްސް މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓު ކައިރީގައި އޮތް ލޯންޗެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ވިދާޅުވީ، ރަފެލްސް މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓު ކައިރީގައި އޮތް ލޯންޗެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިގެން އެމްއެންޑީއެފް ތިނަދޫ ފަޔަރ ސްޓޭޝަން އިން ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ކަމަށެވެ.

މިހާދިސާއާ ގުޅިގެން އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ލިބިފައިވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތެއް ލިބިފައިނުވެއެވެ. ލޯންޗުގައި އަލިފާން ހިފާފައިވަނީ މިރޭ ގާތްގަނޑަކަށް 19:45 ހާއިރު ކަމަށް އެރިސޯޓުން ވާހަކަ ދެއްކި މީހަކު ބުންޏެވެ.

ރަފެލްސް މޯލްޑިވްސް ގެ މުވައްޒަކު ހުވަދޫ ނިއުސް އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ބުނީ، އެއީ އެރިސޯޓުގެ މުވައްޒަފުން ވޯޓާވިލާއަށް ގެންދިއުމަށް އޮންނަ ލޯންޗެއް ކަމަށާއި، އެ ލޯންޗުގެ ބޮޑުބައެއް ވަނީ އަނދާ ހުލިވެފައި ކަމަށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ރަފެލްސް މޯލްޑިވްސް ކައިރީގައި އޮތް ލޯންޗެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގަފި

ރަފެލްސް މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓު ކައިރީގައި އޮތް ލޯންޗެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ވިދާޅުވީ، ރަފެލްސް މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓު ކައިރީގައި އޮތް ލޯންޗެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިގެން އެމްއެންޑީއެފް ތިނަދޫ ފަޔަރ ސްޓޭޝަން އިން ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ކަމަށެވެ.

މިހާދިސާއާ ގުޅިގެން އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ލިބިފައިވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތެއް ލިބިފައިނުވެއެވެ. ލޯންޗުގައި އަލިފާން ހިފާފައިވަނީ މިރޭ ގާތްގަނޑަކަށް 19:45 ހާއިރު ކަމަށް އެރިސޯޓުން ވާހަކަ ދެއްކި މީހަކު ބުންޏެވެ.

ރަފެލްސް މޯލްޑިވްސް ގެ މުވައްޒަކު ހުވަދޫ ނިއުސް އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ބުނީ، އެއީ އެރިސޯޓުގެ މުވައްޒަފުން ވޯޓާވިލާއަށް ގެންދިއުމަށް އޮންނަ ލޯންޗެއް ކަމަށާއި، އެ ލޯންޗުގެ ބޮޑުބައެއް ވަނީ އަނދާ ހުލިވެފައި ކަމަށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!