ޚަބަރު
ރައީސް ނަޝީދުގެ ދަހިވެތިކަން ހައްދުން ނައްޓައި ރަންނަމާރި ގޮތަށް ރައްޔިތުންނަށް ބިރަކަށް ވެއްޖެ – ޖަމީލް

ވެރިކަމުގެ އާރާއި ބާރު ހޯދުމަށް ރައީސް ނަޝީދުގެ ދަހިވެތިކަން ހައްދުން ނައްޓައިފި ކަމަށާއި، އެމަނިކުފާނު މިހާރު ރަންނަމާރި ގޮތަށް ރައްޔިތުންނަށް ބިރަކަށް ވެއްޖެ ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދު ސިފަ ކުރައްވައިފިއެވެ.

ޖަމީލް ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، އެއްވެސް މީހަކަށް އެކަނި ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއާއި ވެރިކަން ކުރަންވީ ގޮތް ނުނިންމޭނެ ކަމަށާއި، ރައީސް ނަޝީދުގެ ހުރިހާ ހާސްކަމަކީ ވެރިކަން ނުލިބިއްޖެނަމަ ޖާހަތު ގެއްލޭތީ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ނަޝީދުގެ ހުރިހާ ހާސްކަމަކީ ވެރިކަން ނުލިބިއްޖެނަމަ ޖާހަތު ގެއްލޭތީ. މުރައިދޫ ގަނޑުވާރާއި އިމެއްނެތް ޚަރަދު. ދަހިވެތިކަން ހައްދުން ނައްޓައި ރަންނަމާރި ގޮތަށް ރައްޔިތުންނަށް ބިރަކަށްވެއްޖެ. – ޖަމީލް ކުރެއްވި ޓުވީޓުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

ޖަމީލް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، ދާދިފަހުން ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ، އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމެއް ދެމިއޮތުމަށް އެންމެ ގިނަ ވޯޓު ލިވޭ ކެނޑިޑޭޓަށް ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބުވާ އުސޫލަށް ގާނޫނު އަސާސީ ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ރައީސް ނަޝީދުގެ ދަހިވެތިކަން ހައްދުން ނައްޓައި ރަންނަމާރި ގޮތަށް ރައްޔިތުންނަށް ބިރަކަށް ވެއްޖެ – ޖަމީލް

ވެރިކަމުގެ އާރާއި ބާރު ހޯދުމަށް ރައީސް ނަޝީދުގެ ދަހިވެތިކަން ހައްދުން ނައްޓައިފި ކަމަށާއި، އެމަނިކުފާނު މިހާރު ރަންނަމާރި ގޮތަށް ރައްޔިތުންނަށް ބިރަކަށް ވެއްޖެ ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދު ސިފަ ކުރައްވައިފިއެވެ.

ޖަމީލް ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، އެއްވެސް މީހަކަށް އެކަނި ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއާއި ވެރިކަން ކުރަންވީ ގޮތް ނުނިންމޭނެ ކަމަށާއި، ރައީސް ނަޝީދުގެ ހުރިހާ ހާސްކަމަކީ ވެރިކަން ނުލިބިއްޖެނަމަ ޖާހަތު ގެއްލޭތީ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ނަޝީދުގެ ހުރިހާ ހާސްކަމަކީ ވެރިކަން ނުލިބިއްޖެނަމަ ޖާހަތު ގެއްލޭތީ. މުރައިދޫ ގަނޑުވާރާއި އިމެއްނެތް ޚަރަދު. ދަހިވެތިކަން ހައްދުން ނައްޓައި ރަންނަމާރި ގޮތަށް ރައްޔިތުންނަށް ބިރަކަށްވެއްޖެ. – ޖަމީލް ކުރެއްވި ޓުވީޓުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

ޖަމީލް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، ދާދިފަހުން ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ، އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމެއް ދެމިއޮތުމަށް އެންމެ ގިނަ ވޯޓު ލިވޭ ކެނޑިޑޭޓަށް ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބުވާ އުސޫލަށް ގާނޫނު އަސާސީ ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!